1. díl: AKTUALIZOVÁNO 1.4. 2020: Pandemie nového koronaviru mění svět byznysu. Jak pomůže (nejen) malým podnikatelům stát?

AKTUALIZOVÁNO 1.4. 2020: Nezbytná vládní opatření proti šíření nového koronaviru COVID-19 mají následky i na svět byznysu. Vláda České republiky proto připravila a schválila tzv. Liberační daňový balíček, který má podnikatelům v nelehkém období ulevit. Co je součástí tohoto balíčku a jaké sankce a povinnosti budou podnikatelům prominuty?

Tzv. kurzarbeit

Vláda ČR schválila tzv. kurzarbeit. To znamená, že bude zaměstnavatelům přispívat na mzdy zaměstnanců, aby je nepropustili. Zaměstnavatel tedy může dočasně snížit úvazek (a tento zkrácený úvazek částečně financovat státním příspěvkem), ale nesmí zaměstnance propustit.

Vyplácení příspěvku je podmíněno udržením pracovního místa a doložením opodstatněných důvodů pro čerpání příspěvku. Mezi ty může patřit nucené pozastavení či výrazné omezení výroby, karanténa zaměstnanců, nucené uzavření provozu, propad poptávky či nemožnost zajištění materiálu pro výrobu.

Stát bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna:

 • 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě a mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do do výše 39,000 Kč;
 • 60 procent náhrady mzdy u omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky, a to do výše 29,000 Kč.

Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy.

Finanční podpora OSVČ a bezúročné půjčky pro podnikatele

Stát vyplatí OSVČ, které jsou ekonomicky zasažené šířením koronaviru, jednorázově příspěvek 25,000 Kč, a to při splnění podmínek:

 • OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 pokles hrubých tržeb alespoň o 10 % (pakliže začala OSVČ podnikat později, srovnávají se příjmy z prvních 3 měsíců podnikání).
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní, případně vedlejší, pakliže měla OSVČ nárok na výplatu invalidního nebo starobního důchodu, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu.
 • Subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180,000 Kč, resp. 15,000 Kč měsíčně.

Pro uplatnění příspěvku musí OSVČ vyplnit žádost a doložit důvody uplatnění (formulář zveřejní Finanční správa 3. dubna 2020). 

Vláda ČR od 16.3. 2020 poskytuje bezúročné půjčky pro podnikatele dotčené opatřeními proti šíření pandemie. Od 2.4. 2020 je zahájen příjem žádostí do navazujícího programu podnikatelských půjček COVID II.

Daň z přidané hodnoty

Vláda ČR přistoupila k těmto úlevám týkajícím se DPH:

 • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč vzniklých mezi 1. březnem 2020 a 31. červencem 2020 bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem;
 • individuální prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení pro období od 1. března 2020 do 31. července 2020 při prokázání spojitosti s koronavirem;
 • individuální prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k DPH při individuální žádosti o prominutí úroku z prodlení (nebo o posečkání či splátkování daně) a prokázání spojitosti s koronavirem;
 • po celou dobu trvání nouzového stavu platí plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem (roušky, respirátory a další ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky a suroviny pro jejich výrobu).

Elektronická evidence tržeb

Ministerstvo financí pozastavuje Elektronickou evidenci tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. Žádný poplatník nemusí evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. 

Tím se ještě více rozšiřuje opatření, které původně počítalo pouze s neudělováním pokut za nedodržení povinnosti poplatníků spadajících do 3. a 4. vlny EET, a to do 31.7. 2020.

Daň z příjmů právnických a fyzických osob

 • Vláda ČR přistoupila k plošnému prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k DPPO a DPFO a úroku z prodlení nejdéle do 1. července 2020 a bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.
 • Vláda také promine červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.
 • Fyzické i právnické osoby mohou požádat o snížení záloh na dani z příjmu, pokud prokážou důvody související s koronavirem.
 • Vyúčtování DPFO ze závislé činnosti a související úhradu daně je nutné provést do 20. 3. 2020.
 • Oznámení o osvobozených příjmech obdržených v roce 2019 je nutné podat do 1. 4. 2020.

POZOR: Došlo k omezení úředních hodin podatelen finančních úřadů, doporučujeme sledovat webové stránky Finanční správy. S finančním úřadem je vhodné komunikovat elektronicky, případně si schůzku domluvit předem.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Povinnosti v oblasti SZZP u zaměstnavatelů prozatím zůstávají bez úlev, ale očekává se prominutí sankcí z pozdních plnění, a to zejména v případě nemoci/karantény zodpovědných zaměstnanců.

Živnostníkům pak stát na půl roku (od března do srpna 2020) odpustí placení minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění činí letos 2544 korun a na zdravotní pojištění 2352 korun. Kdo platí víc, částku si o tyto sumy sníží.

V návaznosti na možnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 bez sankcí až do 1. 7. 2020 se OSVČ umožňuje podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 příslušné OSSZ také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 3. 8. 2020. Do 3. 8. 2020 je pak nutné uhradit i případný nedoplatek na pojistném.

Ohledně termínu pro podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně se informujte u své zdravotní pojišťovny.

Daň z nabytí nemovitých věcí a silniční daň

MF ČR ohlásilo plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň, a to do 31.8. 2020. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020.

Pro silniční daň platí plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci, a to nejpozději do 15. října 2020 a prominutí úroků z prodlení.

Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty)

Díky zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty budou moci podnikatelé uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy vratku.

Promíjení pokut z prodlení

Na základě individuální žádosti správce daně promine pokuty za pozdě podaná přiznání, hlášení nebo vyúčtování u všech typů daní pod správou Ministerstva financí ČR, pokud daňový poplatník prokáže důvody související s koronavirem. U těchto žádostí by rovněž mělo dojít k prominutí správních poplatků.

Splátky úvěrů a úrokové sazby

Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve čtvrtek snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na jedno procento. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům nižší úroky přinášejí levnější úvěry na investice a provoz, domácnostem zase levnější půjčky na bydlení.

Banky rovněž zavádějí opatření s cílem ulevit podnikatelům v nelehkém období. Až na půl roku se zastaví povinnost splácení úvěrů a hypoték, sjednaných před 26. březnem 2020, a to včetně podnikatelských úvěrů. Tento odklad je pro dlužníky dobrovolný. Dlužníci musí před odložením splátek oznámit věřiteli, že byli postižení epidemií COVID-19. Pro podrobnosti se obraťte na svoji banku.

Situace se samozřejmě dále vyvíjí a je možné očekávat další opatření, o kterých vás budeme průběžně informovat. Pro kompletní informace sledujte stránky MF ČR.


Zpět