Jak na vyřazení dlouhodobého majetku v účetnictví

Dříve či později se může účetní jednotka dostat do situace, kdy potřebuje z nějakého důvodu vyřadit dlouhodobý majetek z účetnictví. V článku si rozebereme jednotlivé situace a jejich účetní a daňové řešení.

Prodej dlouhodobého majetku

Prodej majetku představuje nejčastější důvod pro vyřazení dlouhodobého majetku. Prodejní cena představuje zdanitelný výnos účetní jednotky. Účtuje se na účet 641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Plátce DPH navíc odvádí z prodeje dlouhodobého majetku DPH na výstupu. A to i v případě, kdy si neuplatnil DPH na vstupu, např. z důvodu koupě majetku od neplátce DPH.

Pokud majetek ještě není v okamžiku prodeje zcela daňově odepsán, uplatní poplatník jako daňový náklad poloviční daňový odpis (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 1 Zákona o daních z příjmů, dále jen “ZDP”). Daňová zůstatková cena odpisovaného majetku představuje daňový náklad bez omezení výše (§ 24 odst. 2 písm. b) bod 2 ZDP). Daňová zůstatková cena bude daňovým nákladem poplatníka i v případě, že bude vyšší než prodejní cena.

Pozor je třeba dát pouze při prodeji dlouhodobého majetku mezi tzv. spojenými osobami dle § 23 odst. 7, tj. osobami kapitálově nebo jinak spojenými. V případě, že by se cena mezi osobami spojenými lišila od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, je nutné rozdíl buď uspokojivě doložit nebo upravit základ daně o tento rozdíl. To může nastat např. v případě, kdy by s.r.o. prodávala dlouhodobý majetek svému jednateli za výrazně nižší cenu, než je běžná cena takového majetku na trhu.

Účetní zůstatková cena se účtuje na účet 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

Příklad

Společnost ABC s.r.o. vlastní osobní automobil. Tento automobil prodává svému jednateli panu Novákovi. Prodejní cena odpovídá běžné tržní ceně takového automobilu v autobazarech, tj. prodejní cena je ve výši ceny obvyklé a činí 300 000 Kč + 21 % DPH (63 000 Kč). Účetní a daňové odpisy se rovnají. Rovná se rovněž účetní a daňová zůstatková cena. Roční odpis připadající na rok 2023, tj. rok prodeje, činí 50 000 Kč. Poloviční daňový odpis činí 25 000 Kč (50 000 / 2). Daňová a účetní zůstatková cena po polovičním odpisu činí 200 000 Kč. Pořizovací cena auta činila 500 000 Kč. V této částce je auto evidováno v účetnictví na účtě 022 – Hmotné movité věci a jejich soubory a na kartě majetku.

Zaúčtování souvisejících účetních operací:

TextČástka v KčMDD
FAV za prodej auta jednateli – cena bez DPH300 000311641
FAV za prodej auta jednateli – DPH63 000311343
Poloviční daňový odpis25 000551082
Zůstatková cena prodaného majetku200 000541082
Vyřazení auta z majetku v pořizovací ceně500 000082022

Likvidace majetku

Někdy dojde k situaci, že majetek je zcela nepoužitelný, například z důvodu nerentability oprav či zastarání, a není možné ho již ani prodat. Dochází k jeho fyzické likvidaci a vyřazení z evidence majetku. V tomto případě neexistuje žádný zdanitelný výnos, o kterém by se účtovalo. Účtuje se pouze o vyřazení majetku v pořizovací ceně. V případě, že majetek není plně daňově odepsán, je možné stejně jako v případě prodeje uplatnit poloviční daňový odpis dle § 26 odst. 7 písm. a) bod 1 ZDP.

Daňová zůstatková cena likvidovaného majetku je daňovým nákladem dle § 24 odst. 2 písm. b) bod 2 ZDP. Z důvodu průkaznosti daňového nákladu je vhodné zvolit takovou formu likvidace majetku, kterou je možné následně správci daně bez problémů prokázat, např. odevzdání likvidovaného majetku do sběrného dvora apod.

Účetní zůstatková cena likvidovaného majetku se účtuje na účet 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

Příklad

Účetní jednotka eviduje ve svém účetnictví na účtě 022 počítač v pořizovací ceně 50 000 Kč. Počítač je plně účetně i daňově odepsán. Počítač je již více než 10 let starý a je zcela zastaralý. Účetní jednotka počítač předala k likvidaci do sběrného dvoru a obdržela na to potvrzení.

Nastiňte i účtování pro případ, že by počítač nebyl zcela odepsán. Účetní a daňová zůstatková cena by se rovnala a činila 20 000 Kč, poloviční daňový odpis 2 000 Kč.

Zaúčtování souvisejících účetních operací:

TextČástka v KčMDD
Vyřazení počítače z majetku v pořizovací ceně50 000082022
Účtování v případě, že by počítač nebyl plně odepsán
Poloviční daňový odpis2 000551082
Zůstatková cena likvidovaného majetku20 000551082

Vyřazení majetku v důsledku škody

O vyřazení majetku v důsledku škody hovoříme v případě, že majetek byl buďto odcizen, nebo poškozen natolik, že již není možné ho opravit a je nutné ho vyřadit. Nejedná se o případ, kdy dojde k poškození majetku, který je opraven a opět používán. I v tomto případě je možné uplatnit poloviční daňový odpis.

Daňová zůstatková cena vyřazovaného majetku bude daňovým nákladem při splnění podmínek uvedených v § 24 odst. 2 písm. c) a l) a odst. 10 ZDP. Daňově uznatelná zůstatková cena majetku při vyřazení v důsledku škody:

  • Daňový náklad do výše přijaté náhrady: od pojišťovny, od odpovědné osoby apod.
  • Škody vzniklé v důsledku živelních pohrom: bez omezení částky; živelní pohromy jsou blíže definované v § 24 odst. 10 ZDP.
  • Škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem: bez omezení částky.

Účetní zůstatková cena majetku vyřazeného v důsledku škody se účtuje na účet 549 – Manka a škody.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Příklad

Společnost ABC s.r.o. vlastní automobil v pořizovací ceně 800 000 Kč. Tento automobil byl společnosti odcizen. Pro prošetření vydala Policie ČR potvrzení, že krádež byla způsobena neznámým pachatelem. Účetní a daňová zůstatková cena se rovnají. Poloviční odpis činil 160 000 Kč, daňová a účetní zůstatková cena 500 000 Kč.

Zaúčtování souvisejících účetních operací:

TextČástka v KčMDD
Poloviční daňový odpis160 000551082
Zůstatková cena auta vyřazeného z důvodu krádeže – daňově uznatelný náklad500 000549082
Vyřazení auta z majetku v pořizovací ceně800 000082022

Vyřazení majetku z důvodu darování

I v případě vyřazení majetku z důvodu darování je možné uplatnit poloviční daňový odpis dle § 26 odst. 7 písm. a) bod 1 ZDP. Jakkoliv to může na první pohled znít nelogicky, § 26 odst. 7 písm. a) bod 1 nijak neomezuje uplatnění polovičního daňového odpisu v případě darovaného majetku. Takže i když zůstatková cena darovaného majetku bude vždy nedaňovým nákladem, poloviční daňový odpis je možné uplatnit i v případě darovaného majetku.

Naopak daňová zůstatková cena darovaného majetku bude vždy představovat nedaňový náklad dle § 25 odst. 1 písm. o) ZDP. V případě splnění podmínek daňově uznatelného daru dle § 20 odst. 8 (u právnických osob) popř. § 15 odst. 1 (u fyzických osob) lze daňovou zůstatkovou cenu darovaného majetku uplatnit jako dar – položku snižující základ daně.

Účetní zůstatková cena majetku vyřazeného v důsledku darování se účtuje na účet 543 – Poskytnuté dary.

Příklad

Společnost ABC s.r.o. eviduje v účetnictví na účtě 022 počítač v pořizovací ceně 70 000 Kč. Jelikož ho již nepoužívá, ale je stále funkční, rozhodla se ho společnost darovat na základě darovací smlouvy místní základní škole pro účely zajištění výuky žáků školy. Poloviční daňový odpis činí 10 000 Kč, zůstatková cena darovaného počítače 50 000 Kč. Účetní a daňová zůstatková cena se rovnají.

Zaúčtování souvisejících účetních operací:

TextČástka v KčMDD
Poloviční odpis – daňový náklad10 000551082
Zůstatková cena darovaného počítače – nedaňový náklad – nutno vyloučit na ř. 40 daňového přiznání právnické osoby50 000543082
Vyřazení počítače z majetku v pořizovací ceně70 000082022

Při splnění podmínek § 20 odst. 8 může ABC s.r.o. uplatnit daňovou zůstatkovou cenu 50 000 Kč jako daňově uznatelný dar na ř. 260 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Autor: Zuzana Bartůšková – daňový poradce ev. č. 4960, jednatel BKP FINANCE s.r.o. – https://www.bkpfinance.cz


Zpět