12. díl: Jste OSVČ? Poradíme vám, jak podat daňové přiznání za rok 2019

Nevíte, kdy a jak podat daňové přiznání za rok 2019, jak jej vyplnit či na jaké slevy na dani máte nárok? Přinášíme vám velkého průvodce daňovým přiznáním za rok 2019 pro OSVČ.

MF ČR s ohledem na aktuální situaci rozhodlo o plošném prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 18. srpna 2020

Pro většinu OSVČ je daňové přiznání nejdůležitější i nejnáročnější povinností vůči úřadům. Tato povinnost se vás týká, i když jste samostatně výdělečnou činnost vykonávali pouze část roku. Ani nulová daň vás od povinnosti podat daňové přiznání neosvobozuje. Jedinou výjimkou jsou osoby, jejichž zdanitelné příjmy za rok 2019 nepřesáhly 15 000 Kč.

TIP: Přečtěte si článek Jak podat daňové přiznání za rok 2020.

Kdy a jak se podává daňové přiznání k dani z příjmu?

Každý rok se daňové přiznání podává do konce března, letos byl původní termín stanoven na 1. dubna 2020. MF ČR ovšem s ohledem na pandemii termín posunulo nejdříve na 1. července 2020 a nově až na 18. srpna 2020. V tomto termínu je nutné doplatit i dluh na dani z příjmu, resp. zažádat o vrácení daňového přeplatku anebo daňového bonusu.

Daňové přiznání se podává elektronicky anebo v tištěné podobě. Formulář Daň z příjmu fyzických osob si můžete stáhnout zde, nebo vyplnit online na Daňovém portálu Finanční správy.

1.     Při elektronickém podání lze využít datovou schránku anebo elektronický podpis. Pro vlastníky datových schránek je tento způsob podání povinný. Jestli nemáte ani jedno, můžete i tak daňové přiznání podat elektronicky, ale musíte pak ještě do 5 dnů doručit na finanční úřad vytištěné a podepsané potvrzení o online podání (to vám automaticky vygeneruje online systém).

2.     V případě vyplňování vytištěného daňového přiznání jej musíte podat fyzicky nebo poštou na podatelně příslušného finančního úřadu.

OSVČ podávají daňové přiznání na místně příslušný finanční úřad podle svého trvalého bydliště.  

V případě prodlení finanční úřad toleruje bez pokuty prvních 5 dní, poté vám bude počítat pokutu ve výši 0,05 % z vyměřené daně za každý den prodlení, resp. 0,01 % z daňové ztráty.

Kromě podání daňového přiznání máte povinnost odevzdat přehledy o svých příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení

Jak se daň z příjmu OSVČ počítá?

Daň z příjmu činí 15 % z vašich příjmů po odečtení výdajů. Tyto výdaje můžete odečíst jako reálné výdaje na zajištění příjmu nebo jako výdajový paušál. V případě dokládání reálných výdajů musíte evidovat všechny doklady za nákup zboží a služeb potřebných k vašemu podnikání. Jelikož jde o poměrně komplikovaný a časově náročný úkon, většina živnostníků volí raději výdajový paušál.

Výdajový paušál: kdy se vám vyplatí?

Pro příjmy ze samostatně výdělečné činnosti je možné uplatnit 30%, 40%, 60% nebo 80% výdajový paušál v závislosti na vykonávané činnosti.  

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; maximální výše takto uplatněných výdajů je 1 600 000 Kč.
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání (tzv. volné, vázané a koncesované živnosti); maximální výše takto uplatněných výdajů je 1 200 000 Kč.
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti; maximální výše takto uplatněných výdajů je 800 000 Kč.
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku a z příjmů z nájmu nemovitých věcí nebo bytů; maximální výše takto uplatněných výdajů je 600 000 Kč.

Nespornou výhodou uplatnění výdajového paušálu je prakticky nulová administrativa během roku a mnohem jednodušší daňové přiznání. Jestli ale vaše reálné výdaje přesahují výdajový paušál, zvolte raději dokládání reálných výdajů, jinak zaplatíte na daních více, než musíte. Více o této problematice se dozvíte v našem článku Komu se vyplatí vedení daňové evidence a komu paušální výdaje.

Slevy na daních a odečitatelné položky: kdo si je může uplatnit a jak

Existuje celá řada slev, kterými si můžete snížit daňový základ či samotnou daň, mnohdy až na nulu. Nezapomeňte ale nárok na tyto slevy doložit přílohami k daňovému přiznání.

Všechny slevy lze uplatnit i v případě, že jste splňovali danou podmínku pouze část roku. V takovém případě se výše slevy vypočítá poměrně podle počtu měsíců, během nichž jste tuto podmínku splňovali.

Sleva na dani snižuje výši již vypočtené daně z příjmu. Odečitatelná položka snižuje základ daně, tedy výši příjmů po odečtení nákladů. V naší přehledné tabulce najdete všechny slevy a odečitatelné položky, podmínky pro jejich získání i seznam povinných příloh pro jejich doložení.

Sleva na daniVýše slevy a podmínkyPovinná příloha
Základní daňová sleva na poplatníkaZa rok 2019 činí tato sleva 24 840 Kč pro všechny OSVČ (i v případě, že jste samostatně výdělečnou činnost vykonávali pouze část roku).Žádná, sleva se uplatňuje pro všechny OSVČ bez rozdílu.
Sleva na manžela/manželkuPokud žijete v jedné domácnosti s manželem či manželkou, jejíž/jehož celkové příjmy za rok 2019 nepřesáhly 68 000 Kč, máte nárok na slevu 24 840 Kč. Pokud je manžel či manželka vlastníkem průkazu ZTP/P, částka se zvyšuje na 49 680 Kč. Při uzavření manželství v průběhu roku máte na slevu nárok od následujícího měsíce po uzavření sňatku.Příjmy manžela či manželky se dokládají pomocí podepsaného čestného prohlášení.
Sleva na dítěSleva na vyživované dítě do 18 let ve společné domácnosti činí 15 204 Kč za první dítě, 19 404 Kč za druhé dítě a u třetího a každého dalšího dítěte 24 204 Kč ročně. Pokud má dítě průkaz ZTP/P, výše slevy se zdvojnásobí. Nárok na slevu může uplatnit jen jeden z rodičů, který měl zároveň za rok 2019 vlastní příjmy vyšší než 80 100 Kč.K uplatnění slevy stačí doložit čestné prohlášení, že druhý z rodičů tuto slevu neuplatňuje.
ŠkolkovnéDaň lze snížit i o školkovné, tedy o náklady spojené s umístěním dítěte do předškolního zařízení (např. soukromé školky), které může dosáhnout až výše minimální mzdy. Ta činí za rok 2019 13 350 Kč.K daňovému přiznání musíte přiložit potvrzení z předškolního zařízení s uvedenou celkovou výší nákladů za umístění vašeho dítěte.
Studenti denního studiaDaňová sleva pro studenty denního studia činí 4 020 Kč.Doložte potvrzení o denním studiu.
InvalidéInvalidé I. a II. stupně mají nárok na slevu na dani ve výši 2 520 Kč, invalidé III. stupně ve výši 5 040 Kč.Dokládá se potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ.
ZTP/PDržitelé průkazu ZTP/P mají nárok na slevu ve výši 16 140 Kč.Dokládá se kopií průkazu ZPT/P nebo rozhodnutím úřadu práce.
Lidé pobírající starobní důchodStarobní důchodci mají nárok na slevu ve výši 24 840 Kč.Dokládá se potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ.
Odečitatelná položkaVýše slevy a podmínkyPovinná příloha
Poskytnuté daryBezúplatná plnění neboli dary na dobročinné účely si rovněž můžete odečíst z daně, a to za podmínky, že hodnota všech darů přesáhne 2 % základu daně nebo bude mít minimální hodnotu 1 000 Kč. Do této kategorie spadá i bezúplatné darování krve, které sníží daňový základ o 3 000 Kč za každý odběr.Celkově si lze pomocí darů odečíst maximálně 15 % ze základu daně.K daňovému přiznání přiložte všechna potvrzení o darech, která vám obdarované instituce vystaví.
Úroky z úvěrů na bydlení Podmínkou pro uplatnění tohoto daňového zvýhodnění je, že úvěrem financujete byt či dům, kde budete bydlet vy nebo vaši blízcí a zároveň jste uvedeni jako plátci úvěrové smlouvy. Tuto položku lze uplatnit do výše 300 000 Kč ročně.Splnění podmínek doložte kopií úvěrové smlouvy.
Penzijní připojištění a životní pojištěníPenzijní připojištění vám může snížit základ daně až o 24 000 Kč, životní pojištění o dalších 12 000 Kč.Splnění podmínek doložte kopií smlouvy o uzavření pojištění a dokladem o provedených platbách za rok 2019.
Členské příspěvky člena odborové organizaceJestli jste členem odborové organizace, můžete si zaplacené členské příspěvky odečíst v maximální výši 3 000 Kč nebo 1,5 % ze zdanitelných příjmů.K daňovému přiznání přiložte potvrzení o zaplacení členských příspěvků.
Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání Jestli jste v roce 2019 absolvovali zkoušky, které ověřují výsledky dalšího vzdělávání, můžete si cenu těchto zkoušek odečíst ze základu daně až do výše 10 000 Kč. Tuto částku nelze zároveň uvést jako náklad v daňovém přiznání.K daňovému přiznání přiložte potvrzení o uhrazení zkoušky a potvrzení o úspěšném absolvování zkoušky.

Daňový bonus a solidární daň 

Daňové slevy a zvýhodnění můžou snížit celkovou daň z příjmu až na nulu. Daňová sleva na dítě jako jediná může navíc daň snížit až do záporných čísel, tedy do mínusu. Tato částka je pak nazývána daňový bonus a za splnění určitých podmínek vám ji stát vyplatí:   

  • Minimální příjem ze zaměstnání a samostatně výdělečné činnosti pro uplatnění daňového bonusu musí být šestinásobek minimální mzdy, což pro rok 2019 činí 80 100 Kč.   
  • Maximální částka, kterou můžete formou daňového bonusu získat za rok 2019 je 60 300 Kč.
  • Daňový bonus je vyplácen pouze jednomu z rodičů.
  • Nárok na daňový bonus nemají dlouhodobě nezaměstnaní, osoby pobírající starobní důchod či osoby, které mají příjmy pouze z pronájmu nebo z kapitálu.

Jestli máte naopak za rok 2019 příjem vyšší než 1 569 552 korun, musíte navíc odvést solidární daň ve výši 7 %.


Zpět