27. díl: Přehled daňových povinností a změn pro rok 2022

Rok 2022 nebude tak bohatý na změny v oblasti daní, jako byl rok 2021, přesto je dobré se s novinkami seznámit. Podívejte se na náš přehled daňových povinností pro rok 2022 a připravte se na všechny změny včas.

Paušální daň a zálohy, minimální mzda

Jako každý rok, i letos se zvyšují minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ, paušální daň i minimální mzda.

 20212022
Minimální mzda15,200 Kč16,200 Kč
Minimální záloha na zdravotní pojištění2,393 Kč2,627 Kč
Minimální záloha na sociální pojištění2,588 Kč2,841 Kč
Paušální daň5,469 Kč5,994 Kč

Daňové slevy, daňový bonus na děti a odečitatelné položky

Základní sleva na dani pro rok 2021 činila 27 840 Kč, pro rok 2022 vzroste na 30 840 Kč. V roce 2022 si poplatníci mohou uplatnit i vyšší daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě, které se zavedlo již v průběhu roku 2021. Daňový bonus na první dítě se tedy nemění (ročně 15 204 Kč), na druhé dítě se ale roční částka zvýšila na 22 320 Kč a na každé další dítě na 27 840 korun. Současně se v roce 2022 ruší zastropování daňového bonusu částkou 5 025 Kč měsíčně, žádný limit nově není.

Od roku 2022 je navíc zavedena nová sleva na dani pro fyzické i právnické osoby, a to pro věřitele za zastavenou exekuci. Podmínkou ovšem je, že původní pohledávka nepřevýšila 1 500 korun a exekuce je k 1. 1. 2022 vedena déle než 3 roky. Výše náhrady je 30 % vymáhané pohledávky (tj. původního dluhu) a věřitel si ji bude moct odečíst od daně z příjmů jako slevu na dani.

Pro kalendářní roky 2020 a 2021 došlo také ke zvýšení maximální výše odčitatelných položek v případě bezúplatných plnění na 30 % ze základu daně. Od roku 2022 bude ovšem tato výše opět 15 %. Zvyšuje se i limit tzv. školkovného na 16,200 Kč, což odpovídá výši minimální mzdy.

Při vypořádání daní za rok 2021 také platí omezení pro maximální výši úroků, kterou lze v rámci odčitatelných položek využít ke snížení základu daně. Hranice se snížila z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč pro úvěry sjednané po 1. 1. 2021.

Spotřební daně z tabákových výrobků

Spotřební daň u cigaret, doutníků, tabáku ke kouření, ale i u zahřívaných tabákových výrobků se zvyšuje v roce 2022 o 5 %.

Progresivní sazba daně z příjmu  

V důsledku zrušení superhrubé mzdy došlo k zavedení progresivní sazby daně pro lidi s nadstandardními příjmy. Tato sazba nahrazuje tzv. solidární daň.

Pokud poplatník (OSVČ nebo zaměstnanec) dosahuje příjmu (v případě OSVČ daňového základu) do maximální výše 48násobku průměrné mzdy (pro rok 2022 se jedná o částku 1 867 728 Kč), je při zdaňování těchto příjmů použita standardní sazba 15 %. Pokud však poplatník tuto hranici překročí, jsou příjmy nad tuto hranici zdaňovány vyšší sazbou daně 23 %.

Pokud má tedy poplatník v roce 2022 příjmy například 2 000 000 Kč ročně, částku 1 867 728 Kč zdaní sazbou 15 % a částku 132 272 Kč sazbou 23 %.

Přehled daňových povinností v roce 2022

Daně z příjmu

Přiznání k dani z příjmu se podává jednou ročně, za rok 2021 je nutné přiznání odevzdat do 1. 4. 2022. V případě podání daňovým poradcem pak do 1. 7. 2022 a pokud je daňové přiznání podáno elektronicky, nejzazším termínem je 2. 5. 2022. V termínu podání je nezbytné doplatit i dluh na dani z příjmu, resp. zažádat o vrácení daňového přeplatku nebo daňového bonusu.

Pokud výše daně v předchozím roku nepřesáhla 30 000 Kč (anebo poplatník nevykonával výdělečnou činnost), nevzniká povinnost platit v následujícím období pololetní zálohy. Pokud naopak daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, je třeba platit zálohy čtvrtletní.

Finanční úřad přitom sám na základě daňového přiznání vyzve poplatníka k platbě záloh, pokud mu tato povinnost vznikne. Finanční úřad stanoví frekvenci plateb, termíny splatnosti záloh i jejich výši. Pololetní zálohy se platí v červnu a prosinci, v případě čtvrtletních záloh navíc i v březnu a září.

Splatnost paušální zálohy pro OSVČ v režimu paušální daně je vždy do 20. dne měsíce, za který se záloha platí.  

Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Daně z příjmu – zaměstnanci

Zaměstnavatelé mají povinnost podat žádost o provedení ročního zúčtování správci daně do 15. února 2022. Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021 je nutné podat do 1. 3. 2022, resp. do 21. 3. 2022 v případě elektronického podání a do 1. 4. 2022 v případě vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.

Měsíční odvody úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti jsou splatné vždy do 20. dne následujícího měsíce, odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně pak do posledního dne následujícího měsíce.

Daň z přidané hodnoty

DPH lze platit měsíčně nebo čtvrtletně. Den podání daňového přiznání je zároveň i dnem splatnosti daně. Poplatník současně s podáním daňového přiznání podává i kontrolní hlášení a popř. i souhrnné hlášení.

Měsíční plátci podávají daňové přiznání do 25. dne následujícího měsíce, čtvrtletní plátci do 25. dne v měsících leden, duben, červenec a říjen.

Pokud je firma registrována v režimu OSS (One Stop Shop – režim EU, režim mimo EU), podává příslušné přiznání čtvrtletně (k poslednímu dni v lednu, dubnu, červenci a říjnu), v případě dovozního režimu měsíčně, a to nejpozději poslední den následujícího měsíce.

Daň z nemovitých věcí

Daňové přiznání se podává pouze jednou, a to při zápisu nemovitosti do katastru, při změně majitele, výměry nebo rozsahu nemovitosti nebo při změně jejího účelu. Finanční úřad poté automaticky posílá výzvy k úhradě daně.

Termín pro podání daňového přiznání je v roce 2022 stanoven na 31. ledna, resp. do tří měsíců od začátku měsíce, který následuje po zápisu do katastru nemovitostí.

Poplatníci s výší daně do 5 000 Kč musí daň uhradit do 31. května 2022. Poplatníci s vyšší daní si mohou daň rozložit do splátek, přičemž splatnost první splátky je 31. května, resp. 31. srpna v případě poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb. Splatnost druhé splátky je 30. listopadu pro všechny poplatníky s daní vyšší než 5 000 Kč.

Silniční daň

Předmětem silniční daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v ČR a která se používají k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním či k činnostem, z nichž plynou příjmy a jsou předmětem daně z příjmů.

Daňové přiznání se podává jednou ročně ke konci ledna za minulý rok (za rok 2021 do 31. ledna 2022). V tomto termínu se rovněž hradí silniční daň za rok 2021, v průběhu roku se platí čtvrtletní zálohy (v dubnu, červenci, říjnu a prosinci).

Spotřební daně

Spotřební dani podléhají pohonné hmoty, alkohol a tabák. Plátcem spotřební daně je fyzická či právnická osoba, která provozuje daňový sklad, dováží, vyrábí nebo uvádí do volného daňového oběhu uvedené komodity.

Daňové přiznání se podává měsíčně, a to vždy 25. den v následujícím měsíci. V tento den lze podat i daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů, pokud vznikl nárok.

Do 10. dne (resp. do 25. dne v případě spotřební daně z lihu) měsíce následujícího po daňovém přiznání je nutné uhradit spotřební daň, tedy např. v dubnu se hradí spotřební daně za únor.

Uvedený výčet není úplný a termíny jsou pouze orientační, nezohledňují např. svátky a víkendy. Kompletní seznam daňových povinností včetně přesných termínů pro každý měsíc naleznete v našem daňovém kalendáři.

Stručně
  • Jako každý rok, i letos se zvyšují minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ, paušální daň i minimální mzda.
  • Základní sleva na dani pro rok 2022 vzroste na 30 840 Kč.
  • V roce 2022 si poplatníci mohou uplatnit vyšší daňové zvýhodnění na druhé (22 320 Kč), třetí a každé další dítě (27 840 Kč). Současně se ruší zastropování daňového bonusu částkou 5 025 Kč měsíčně, žádný limit nově není.
  • Od roku 2022 je navíc zavedena nová sleva na dani pro fyzické i právnické osoby, a to pro věřitele za zastavenou exekuci.
  • V letech 2020 a 2021 došlo ke zvýšení maximální výše odčitatelných položek v případě bezúplatných plnění na 30 % ze základu daně. Od roku 2022 bude ovšem tato výše opět 15 %.
  • Zvyšuje se i limit tzv. školkovného na 16,200 Kč, což odpovídá výši minimální mzdy.
  • Při vypořádání daní za rok 2021 také platí omezení pro maximální výši úroků, kterou lze v rámci odčitatelných položek využít ke snížení základu daně. Hranice se snížila z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč pro úvěry sjednané po 1. 1. 2021.
  • Spotřební daň u cigaret, doutníků, tabáku ke kouření, ale i u zahřívaných tabákových výrobků se zvyšuje v roce 2022 o 5 %.
  • Novinkou je zavedení progresivní sazby daně, která nahrazuje dosavadní solidární daň. Příjmy (v případě OSVČ daňový základ) do maximální výše 48násobku průměrné mzdy (pro rok 2022 se jedná o částku 1 867 728 Kč) jsou daněny standardní sazbou 15 %, příjmy nad tuto hranici jsou zdaňovány vyšší sazbou 23 %.
  • Kompletní seznam daňových povinností včetně přesných termínů pro každý měsíc naleznete v našem daňovém kalendáři.

Zpět