9. díl: Spotřební daň – kdo a v jaké výši ji platí?

Pokud se rozhodnete, že své podnikání zaměříte na alkohol, tabákové výrobky nebo pohonné hmoty, je dobré být obeznámen se specifiky spotřební daně a vyplatí se je znát i v případě, že vám daně spravuje účetní.

Zdánlivá záludnost spotřební daně spočívá v nejednotnosti výše daně. Na každý typ produktu je uvalená daň v jiné výši, která se počítá v různých měrných jednotkách. U cigaret se spotřební daň uvádí v korunách za kus, u lihu za litr a u surového tabáku za kilogram. Zní to složitě, ale není třeba znát všechny sazby a přepočty, stačí, když se blíže seznámíte se základními informacemi o fungování spotřební daně a s komoditami, které se k ní vztahují.

Komu vzniká povinnost platit spotřební daň

Plátcem spotřební daně je fyzická či právnická osoba, která provozuje daňový sklad, dováží, vyrábí nebo uvádí do volného daňového oběhu komodity, z nichž se odvádí spotřební daň. Povinnost platit daň vzniká i ve chvíli, kdy se zboží během převozu či uchovávání v daňovém skladu ztratí nebo znehodnotí.

Co je to daňový sklad

Daňový sklad je prostorově ohraničené místo na daňovém území České republiky. Mohou se zde zpracovávat, vyrábět, skladovat, odesílat nebo přijímat komodity, které podléhají spotřební dani, od níž jsou osvobozeny až do chvíle, kdy sklad opustí a vydají se do volného daňového oběhu. K provozování daňového skladu je potřeba povolení příslušného celního úřadu, který mu udělí evidenční číslo.

Kdy a jak se platí spotřební daň

Plátce spotřební daně se musí zaregistrovat na celním úřadě, pod nějž spadá jeho sídlo firmy nebo bydliště v případě fyzických osob. Daňové přiznání se podává do 25. dne po ukončení zdaňovacího období, kterým je kalendářní měsíc. Pokud uděláte v daňovém přiznání chybu a zaplacená částka se od té reálné liší, stačí, když do konce následujícího měsíce, od doby, kdy chybu zaregistrujete, podáte opravné daňové přiznání. 

Co je spotřební daň a k čemu slouží

Spotřební daň je nepřímá selektivní daň tvořící přibližně 14 % příjmu státního rozpočtu a slouží k regulaci spotřeby vybraných komodit, které mají negativní dopad na životní prostředí, zdraví jednotlivců i celé společnosti. Uvalením vyšší daně na toto zboží se předpokládá snížení jeho spotřeby. Část takto vybraných peněz stát investuje zpátky do zmírnění dopadu těchto komodit. Kupříkladu podporuje odvykání kouření, osvětu a prevenci.

Nepřímá daň

U nepřímé daně nelze předem říct, kdo bude jejím konečným poplatníkem neboli spotřebitelem, který si koupí zboží, v jehož ceně je daň připočtena. Určená je jen právnická či fyzická osoba neboli plátce, který odvede daň státu. Nepřímá daň může být plošná, na příklad daň z přidané hodnoty, nebo selektivní, jako je spotřební daň.

Jaké komodity podléhají spotřební dani  

V České republice podléhají spotřební dani pohonné hmoty, alkohol a tabák. Výše daně se u každého typu výrobků liší a je stanovena pomocí daňových sazeb, které se uvádí v různých měrných jednotkách, například v kilogramech, kusech či litrech. Výši sazeb upravuje zákon o spotřebních daních podle aktuálních potřeb státu. Sazby nejsou ovlivněny kvalitou výrobku. Litr luxusního koňaku má stejnou sazbu jako litr toho nejlevnějšího se stejným obsahem ethanolu.

Daň z minerálních olejů

Mezi minerální oleje patří benzín, nafta, LPG a další. Daňové sazby se zde uvádějí u každé komodity zvlášť v litrech či v tunách. Například u benzínu je to 12,84 Kč z celkové ceny litru.

Daň z lihu

Daň z lihu se odvádí u všech nápojů s obsahem etanolu větším než 1,2 %. Výjimkou je víno a pivo, které se daní zvlášť. Základ daně se počítá z množství lihu v hektolitrech. Výše sazby se dělí podle typu lihoviny, přičemž u lihu z ovocných pálenek je zdanění nejnižší.

Daň z tabáku a tabákových výrobků

U cigaret, doutníků a cigarillos se sazby daně uvádí v kusech, u surového tabáku ke kouření v kilogramech.

Jak poznat, že u tabákových výrobků či lihovin došlo k platbě spotřební daně

Jasným znamením, že byla láhev s lihovinou či krabička cigaret zdaněna, je papírový kolek, který slouží jako kontrolní prvek. Bez něj se nesmí produkty nabízet k prodeji. Každá krabička cigaret nebo láhev lihu musí být kolem uzávěru oblepená kontrolní páskou neboli kolkem takovým způsobem, aby se při otevření znehodnotil.

Daň z piva

Sazby daně z piva se dělí podle velikosti pivovaru. Malé nezávislé pivovary, které ročně vyrobí méně než 200 000 hektolitrů piva, mají nižší sazby než velké pivovary a jejich výše se liší podle velikosti pivovaru. Sazba daně se uvádí za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny v hektolitrech.

Daň z vína

Spotřební daň z vína se odvádí z tichých a šumivých vín i z jejich meziproduktů. Od platby daně jsou osvobozeny fyzické osoby, které vyrábí výhradně tichá vína, a za kalendářní rok ho nevyprodukují více než 2 000 litrů.

Závěrem je důležité zmínit, že výše sazeb se u jednotlivých produktů každý rok mění, a proto si aktuální údaje ověřte u celního úřadu.


Zpět