28. díl: Firemní automobil z pohledu daní a účetnictví

Při uplatňování nákladů/výdajů na firemní automobil musí podnikatel vždy postupovat dle Zákona o daních z příjmů. Pro uplatnění odpočtu DPH se plátce řídí ustanovením zákona o DPH. Tyto dvě daně fungují nezávisle na sobě a dopad u každé z nich je potřeba posuzovat zvlášť. Rozdíl je také v tom, jestli automobil používá k podnikání fyzická osoba nebo právnická osoba.

Auto u OSVČ

Z pohledu daně z příjmů si může fyzická osoba, která používá auto k podnikání, vybrat ze dvou způsobů uplatňování výdajů. A to buď uplatňovat výdaje ve skutečné výši dle dokladů, nebo zvolit tzv. paušál na dopravu.

Uplatnění skutečných výdajů

V případě skutečné výše vyžaduje Zákon o dani z příjmů vést knihu jízd k prokázání výdajů. Pokud fyzická osoba používá automobil jak k soukromým cestám, tak k pracovním cestám, musí výdaje na provoz krátit v poměru pracovních a soukromých cest.

Paušální výdaj na dopravu

V případě, že se fyzická osoba rozhodne uplatňovat paušální výdaj na dopravu, nemusí vést knihu jízd. Uplatňuje v přiznání výdaj 5 000 Kč měsíčně za každý měsíc použití auta k podnikání, pokud auto používá výhradně k podnikání. V paušálu je zahrnuto PHM a parkovné – tyto výdaje již nelze uplatnit. Ostatní výdaje související s provozem auta, např. odpisy auta, pojištění, opravy, dálniční poplatky apod., nejsou v paušálu zahrnuty a poplatník je uplatňuje ve skutečné prokázané výši.

Pokud fyzická osoba používá automobil i soukromě, uplatňuje paušální výdaj na PHM a parkovné ve výši 4 000 Kč měsíčně. Ostatní výdaje (např. odpisy, pojištění, opravy, dálniční poplatky apod.) uplatňuje ve výši 80 % z jejich skutečné prokázané výše.

Paušál na dopravu může fyzická osoba uplatnit maximálně na 3 auta. Paušál lze uplatnit jen na auta vlastní nebo v nájmu. Výdaje na auto, ať už skutečné nebo paušální výdaj na dopravu, může uplatnit pouze fyzická osoba, která uplatňuje výdaje ve skutečné výši. Pokud uplatňuje výdaje v paušální výši, jsou již v paušálních výdajích zahrnuty veškeré výdaje, a nelze tedy uplatňovat navíc výdaj na dopravu či jiné výdaje na provoz vozidla.

Odpočet DPH

Pro účely odpočtu DPH není stanoven žádný paušál. Plátce DPH pro uplatnění nároku musí prokázat použití vozidla k ekonomické činnosti. Zákon neříká výslovně, jakým způsobem to lze udělat. Nicméně v praxi je k tomu vhodná např. evidence jízd.

Pro uplatnění nároku na odpočet musí mít plátce platný daňový doklad. Používá-li plátce DPH auto i k soukromým účelům, nemůže odpočet DPH uplatňovat v plné výši. Musí odpočet krátit, a to poměrově dle poměru soukromých jízd a jízd pro ekonomickou činnost. Podobně používá-li vozidlo k činnosti, která je osvobozena od DPH bez nároku na odpočet (např. osvobozený nájem nemovitých věcí), nemůže uplatnit odpočet DPH. Pokud vozidlo používá jak k činnosti zdanitelné, tak osvobozené, musí odpočet DPH krátit tzv. krátícím koeficientem.

Auto u zaměstnavatele

Používá-li zaměstnanec bezplatně auto zaměstnavatele ke svým soukromým účelům, musí mu dle Zákona o daních z příjmů zaměstnavatel dodaňovat v rámci mzdy 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, minimálně 1 000 Kč (u vozidel s nízkou vstupní cenou). Přičemž u plátce DPH se 1 % bere z ceny včetně DPH. Z částky ve výši 1 % vstupní ceny vozidla se zaměstnanci strhává daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění.

Toto se týká i statutárních orgánů, např. společníků a jednatelů s.r.o., pokud používají auto s.r.o. bezplatně k soukromým cestám. A to i v případě, že práci pro s.r.o. vykonávají bez nároku na odměnu.

V částce 1 % ze vstupní ceny vozidla nejsou zahrnuty náklady na PHM za soukromé jízdy. PHM za soukromé jízdy musí zaměstnanec zaměstnavateli buď kompenzovat (zaplatit nebo nahradit projeté PHM, tzv. dotankovat zpět do původního stavu nádrže), anebo příjem v podobě spotřebovaného PHM podléhá u zaměstnance taktéž dodanění.

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Skutečné výdaje a paušál

V případě, že je firemní auto právnické osoby používáno k soukromým jízdám zaměstnance (včetně soukromých jízd statutárů), nemůže právnická osoba uplatňovat paušální výdaj na dopravu. Není splněna podmínka pro paušální výdaj, že vozidlo není přenecháno k užívání jiné osobě. V tom případě může právnická osoba uplatňovat pouze náklady ve skutečné výši dle knihy jízd.

Využívá-li právnická osoba automobil pouze ke služebním cestám včetně služebních cest zaměstnanců, může si zvolit mezi skutečnými náklady a paušálem na dopravu 5 000 Kč měsíčně. Pokud si zvolí paušál na dopravu, účtuje o skutečných nákladech na parkovné a PHM jako o nedaňových nákladech.

Odpočet DPH

DPH funguje obdobně jako u plátce OSVČ. Tj. nárok na odpočet plátce uplatňuje ve skutečné výši dle poměru použití k ekonomické činnosti a k soukromým cestám.

Autor: Zuzana Bartůšková – daňový poradce ev. č. 4960, jednatel BKP FINANCE s.r.o. – https://www.bkpfinance.cz.


Zpět