25. díl: Dary z pohledu daní: jak je správně odečíst

Konec roku bývá tradičně období, kdy lidé dávají dary na dobročinné účely. Při splnění zákonem stanovených podmínek lze tyto dary odečíst od daní. Zjistěte, jak si můžete pomocí poskytnutých darů snížit základ daně.

Komu dar poskytnout

Aby bylo možné dar uplatnit jako položku snižující základ daně, musí splnit několik podmínek daných zákonem o dani z příjmů. První z podmínek stanoví, že dar musí být poskytnut obcím, krajům, organizačním složkám státu nebo právnickým osobám. Tj. je vhodné dar nedávat přímo konkrétní osobě, ale poskytnout ho prostřednictvím příslušné právnické osoby – neziskové organizace založené za účelem poskytování pomoci.

Okruh fyzických osob, kterým lze dar přímo poskytnout, je omezen poměrně úzce. Dar lze poskytnout fyzickým osobám, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů a na financování těchto zařízení. Dále lze dar poskytnout fyzickým osobám, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a také na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Příklad

Pan Novák by rád podpořil sportovně nadaného chlapce ze sousedství. Poskytl mu dar na pořízení sportovního vybavení. Může si tento dar odečíst od daní? Pan Novák si nemůže dar odečíst – nelze odečíst dar na sportovní činnost poskytnutý fyzické osobě. Pokud by pan Novák dar poskytl právnické osobě – organizaci zajišťující sportovní činnost mládeže, mohl by si při splnění dalších podmínek dar odečíst.

Příklad

Paní Nováková poskytla dar začínající praktické lékařce na zařízení ordinace. Paní Nováková za tento dar neočekává žádné protiplnění, např. že bude přijata jako pacientka či jí bude poskytnuta nadstandardní péče. Paní Nováková si může dar odečíst (při splnění dalších podmínek), jelikož jde o dar fyzické osobě – poskytovateli zdravotních služeb na financování zdravotnického zařízení. Přitom je důležité zdůraznit, že poskytnutí daru musí být vždy čistě z dobročinných důvodů a nelze za dar považovat peníze poskytnuté výměnou za nějaké protiplnění, např. v podobě přijetí do péče lékaře, přijetí dítěte do školky apod.

Důležitou podmínkou také je, že příslušná právnická osoba má sídlo na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Podobně i obdarovaná fyzická osoba musí mít trvalé bydliště na území České republiky nebo státu Evropské unie nebo EHP.

Příklad

Pan Nový se rozhodl poskytnout dar na péči o životní prostředí neziskové organizaci se sídlem v USA. Může si tento dar odečíst od daní? Tento dar nelze odečíst, protože byl poskytnut organizaci se sídlem v USA. Pokud by pan Nový dar poskytl pobočce této organizace se sídlem v ČR nebo ve státě EU, mohl by při splnění další podmínek dar uplatnit.

Účel daru

Aby byl dar daňově uznatelný, musí být poskytnut na příslušný účel. Od základu daně lze odečíst dary na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a také politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost.

Příklad

Paní Starostová se rozhodla poskytnout finanční dar místnímu sboru dobrovolných hasičů. Dar ve výši 1000 Kč poskytla na pořízení nového hasicího vozu. Dále poskytla dar 500 Kč na hasičský bál. Dar na pořízení hasicího vozu je dar na zajištění požární ochrany a může být uplatněn jako dar snižující základ daně. Dar na hasičský bál ovšem neslouží k zajištění požární ochrany, a nelze jej proto uplatnit jako položku snižující základ daně.

Kolik lze odečíst

Fyzická osoba si může dar odečíst, pokud úhrnná hodnota darů za kalendářní rok přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. Jedná se o úhrnné částky, tj. jednotlivé dary mohou být i nižší. Rozhoduje jejich součet za kalendářní rok. Odečíst lze nejvýše 15 % základu daně, s výjimkou darů za zdaňovací období 2021, kdy lze odečíst až 30 % základu daně.

Za daný kalendářní rok lze odečíst pouze dary, které byly do konce příslušného roku skutečně poskytnuty, tj. nestačí např. podepsat darovací smlouvu do 31. 12. 2021. Je potřeba, aby dar byl skutečně poskytnut, tedy v případě finančního daru peníze skutečně vyplaceny do 31.12.2021.

Příklad

Pan Petříček poskytl následující dary: dar útulku pro péči o opuštěná zvířata 500 Kč, dar pro neziskovou organizaci zajišťující pomoc osobám postiženým tornádem na Moravě 400 Kč, dar místní nemocnici na boj proti nemoci Covid-19 300 Kč. Všechny dary byly poskytnuty v souladu s podmínkami pro daňový odpočet darů. Základ daně pana Petříčka za rok 2021 činí 500 000 Kč. Kolik si může odečíst jako nezdanitelnou částku?

Souhrnná hodnota darů činí 500 Kč + 400 Kč + 300 Kč = 1200 Kč. Pan Petříček si může odečíst 1200 Kč. Jednotlivé dary byly nižší než 1000 Kč, ale jejich souhrnná hodnota je vyšší než limit 1000 Kč, proto si je může odečíst. 2 % ze základu daně 500 000 Kč činí 10 000 Kč. Nicméně nevadí, že souhrnná hodnota darů je nižší než 2 % základu daně, protože dosahuje minimální částky 1000 Kč. Maximálně by za rok 2021 mohl pan Petříček odečíst 30 % z 500 000 Kč, tj. 150 000 Kč.

Formy daru

Nejméně komplikovanou formou daru je peněžní dar, tj. poslat přímo příslušnou částku v penězích. Nicméně zákon o dani z příjmů připouští i nepeněžní dar.

V případě nepeněžního daru bude v praxi nejsložitější doložení hodnoty tohoto daru. Zákon nevyžaduje pro ocenění daru využít ocenění znalcem, ale je potřeba hodnotu nepeněžního daru věrohodně prokázat. Pro prokázání hodnoty lze použít např. doklad o koupi věci, ocenění srovnatelné věci v bazaru apod. Doporučit lze i použití znaleckého posudku, zejména v případě, kdy je obtížné hodnotu daru určit.

V případě, že podnikatel daruje věc, která je součástí jeho obchodního majetku, musí provést příslušnou úpravu základu daně. V případě daru u plátce daně bude mít dar vliv i na výši DPH a bude potřeba provést příslušné úpravy.

Možné je i darování vlastních služeb podnikatele. V tom případě se služba oceňuje její běžnou cenou. Hodnotu daru v případě nepeněžního plnění je vhodné uvést přímo v darovací smlouvě.

Příklad

Podnikatel OSVČ se rozhodl věnovat dětskému domovu nepotřebné zboží, které má na skladě. Při nákupu toto zboží uplatnil jako daňový výdaj. Jako plátce daně si také uplatnil odpočet DPH z pořízení zásob. Zboží je nové a jeho tržní hodnota odpovídá ceně, za kterou bylo pořízeno, tj. 10 000 Kč + 2100 Kč DPH. Tato částka byla sjednána jako hodnota daru v darovací smlouvě. Podnikatel si uplatní dar ve výši 10 000 Kč. Zároveň musí zvýšit základ daně o částku 10 000 Kč, kterou si uplatnil jako daňový výdaj. Jako plátce daně musí odvést DPH z fiktivního dodání zboží ve výši 2100 Kč.

Příklad

Lektorka cizích jazyků poskytuje svoje služby v hodnotě 1000 Kč/hodinu. Na základě darovací smlouvy poskytne dětem z mateřské školy zdarma výuku jazyků 10 hodin po 1000 Kč/hodinu, tj. 10 000 Kč jako dar. Lektorka si může při splnění dalších podmínek částku 10 000 Kč odečíst jako položku snižující základ daně.

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Potvrzení o daru

Dárce je povinen při uplatnění daru prokázat skutečné poskytnutí daru, jeho výši a účel. K tomuto účelu slouží potvrzení o poskytnutí daru, které vystaví příjemce daru. Z potvrzení musí být patrné, kdy přesně byl dar poskytnut a že již byl poskytnut. Případně je možné doložit poskytnutí daru darovací smlouvou a výpisem z účtu, který dokládá, že dar byl skutečně poskytnut.

Potvrzení o daru musí obsahovat tyto náležitosti:

  • kdo je příjemcem bezúplatného plnění – tj. identifikace příjemce daru „neziskové organizace”,
  • hodnota bezúplatného plnění – vyčíslení hodnoty daru, nejlépe v Kč,
  • předmět bezúplatného plnění – konkrétní popis toho, co bylo darováno – peněžní prostředky, popis věcného daru nebo poskytnuté služby,
  • účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto – účel by měl být specifikován co nejkonkrétněji tak, aby nebylo pochybností, že šlo o účel daný zákonem o daních z příjmů.
  • datum poskytnutí – datum, kdy byl dar poskytnut.

Autor: Zuzana Bartůšková – daňový poradce ev. č. 4960, jednatel BKP FINANCE s.r.o. – https://www.bkpfinance.cz.


Zpět