Přechod z hlavní na vedlejší činnost a zrušení živnosti

V posledních letech klesá počet živnostníků, kteří pracují na hlavní činnost, a naopak roste počet těch, kteří se rozhodli pro činnost vedlejší. Uvažujete i vy nad tím, že z hlavní činnosti přejdete na vedlejší? Prozradíme vám, za jakých podmínek pro vás bude vedlejší činnost výhodnější a také jak fakticky tuto změnu provést.

Kdy se jedná o vedlejší činnost?

OSVČ se pro vedlejší činnost rozhodují nejčastěji ve chvíli, kdy si najdou stálé zaměstnání nebo studují. Vedlejší činnost je samozřejmě možné provádět také během rodičovské dovolené nebo v důchodu. Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší i v případě, že OSVČ zároveň v kalendářním roce osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I až IV, nebo vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání.

Podnikání při zaměstnání

Máte stálé zaměstnání a uvažujete nad tím, že začnete podnikat? Pokud chcete podnikat ve stejném oboru jako váš zaměstnavatel, potřebujete jeho písemný souhlas. Je však dobré vědět, že zaměstnavatel může vzít kdykoliv svůj souhlas zpět, a znemožnit vám tak podnikání. V případě, že jste státní zaměstnanec, musíte mít souhlas vedoucího úřadu bez ohledu na oblast podnikání.

Podnikání při studiu

U studentů do 26 let se podnikání považuje za vedlejší činnost. Pro studenty tak, stejně jako pro ostatní OSVČ na vedlejší činnost, platí úlevy na sociálním a zdravotním pojištění. Podnikající studenti si navíc mohou nárokovat slevu na dani na studenta. Od daně z příjmů si mohou odečíst nejen slevu na poplatníka, která pro rok 2020 činí 24 840 Kč, ale také slevu na studenta ve výši 4 020 Kč.

Podnikání na mateřské a rodičovské

Při pobírání mateřské není možné podnikat jako OSVČ, při rodičovské už podnikat možné je a podnikání se bude považovat za vedlejší činnost. V případě podnikání před mateřskou existuje několik možností. Živnost je možné na období mateřské přerušit a naplatit měsíční zálohy, nebo také živnost nepřerušit a zálohy platit dál, při ročním vyúčtování se vám přeplatky vrátí. Podnikatelskou činnost můžete nadále i při mateřské vykonávat prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob. Osobní výkon činnosti je zakázaný, fakturovat klientům však můžete vy.

Jaké jsou výhody vedlejší samostatně výdělečné činnosti?

Při přechodu z hlavní na vedlejší činnost je možné ušetřit nemalé peníze. Při výpočtu zdravotního a sociálního pojištění totiž nemusí být dodržený minimální vyměřovací základ, jako je tomu v případě hlavní činnosti. Při nižších ziscích z podnikání se tak jedná o výraznou pomoc, při výkonu hlavní činnosti totiž musí OSVČ platit alespoň minimální sociální a zdravotní pojištění i v případě ztráty.

Jaký je skutečný vyměřovací základ pro výpočet odvodů u vedlejší činnosti?

Za skutečný vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění je považovaná polovina daňového základu. Například při hrubém zisku 100 000 Kč je vyměřovací základ 50 000 Kč. Roční sazba sociálního pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu, jedná se tedy o částku 14 600 Kč. Roční sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu, při hrubém zisku 100 000 Kč by se tedy jednalo o 6 750 Kč.

A jaký je tedy minimální vyměřovací základ pro hlavní OSVČ? Od 1. ledna 2020 roční minimální vyměřovací základ činí 209 010 Kč, tedy 17 417 Kč za měsíc.

V jakých případech se neplatí sociální pojištění?

Do určitého limitu hrubého zisku neplatí osoby vykonávající vedlejší samostatně výdělečnou činnost sociální pojištění vůbec. Pro rok 2020 je limit stanovený na částku 83 603 Kč.

Plánujete vykonávat vedlejší činnost jen po určitou část roku? Pak se limit pro sociální pojištění snižuje. Pokud byste tedy vykonávali činnost pouze 6 měsíců, byl by limit 41 802 Kč. V případě tří měsíců by se jednalo o limit 20 901 Kč.

Vedlejší činnost a daňové přiznání

V případě, že se rozhodnete pro vedlejší činnost, musíte stejně jako v případě hlavní činnosti vyplnit a odevzdat daňové přiznání na finančním úřadě a také odevzdat přehled o příjmech a výdajích na ČSSZ a u své zdravotní pojišťovny. Termíny jsou stejné jako u podnikatelů, kteří vykonávají hlavní výdělečnou činnost.

Pozor na sankce

Mnoho osob vykonávajících vedlejší činnost na povinnost odevzdat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích zapomíná, obzvláště při nízkých ziscích. Hrozí jim však vysoké sankce až do výše 50 000 Kč.

Postup přechodu z hlavní na vedlejší činnost

Přerušení hlavní činnosti a přechod na vedlejší činnost byste měli oznámit živnostenskému úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. I přesto, že je možné na živnostenském úřadě provést tyto změny najednou, doporučuje se provést je individuálně, abyste měli jistotu, že opravdu dojde ke změně. Přechod z hlavní na vedlejší činnost oznamte do 8 dnů.

Na co si dát při přivýdělku na vedlejší činnost pozor?

Je důležité uvědomit si, že zaměstnanci vykonávající vedlejší samostatně výdělečnou činnost se při jakémkoliv přerušení zaměstnání automaticky mění na OSVČ s hlavní činností. V tomto případě tedy musíte počítat s platbou plné výše záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Ukončení živnosti

Ukončení, případně přerušení živnosti musí OSVČ oznámit příslušným úřadům a institucím. Možností je ukončení živnosti oznámit na živnostenském úřadu nebo na Czech POINTU. Jedná se v podstatě o centrální místa, kde takzvaně zabijete tři mouchy jednou ranou. Pokud byste totiž neohlásili ukončení živnosti na živnostenském úřadě či Czech POINTU, museli byste změnu nahlásit na okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do osmého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste se rozhodli podnikání ukončit. Tuto změnu byste museli nahlásit také na zdravotní pojišťovně a finančním úřadě. Za porušení oznamovací povinnosti hrozí sankce až do výše 10 000 Kč.

Věděli jste: Záznamy v živnostenském rejstříku zůstanou

Ve chvíli, kdy živnost zrušíte, veškeré informace o vašem podnikání budou dostupné v živnostenském rejstříku ještě další čtyři roky. Ani po uplynutí této doby k jejich smazání nedojde, budou však přesunuty tak, aby nebyly veřejně dohledatelné.


Zpět