Promlčení pohledávek: co to je a jak se mu vyhnout?

Známé právní rčení říká, že právo patří bdělým, a u pohledávek to platí dvojnásob. Vaše nároky vůči dlužníkům se plynutím času mohou různými způsoby oslabovat, a nejzásadnějším oslabením je právě jejich promlčení. Promlčením přestává být v případě námitky dlužníka nárok vynutitelný, a můžete tak o svoje peníze velice snadno přijít.

Co je promlčení?

Promlčením práva rozumíme zásadní oslabení nároku věřitele, a i když právo jako takové nezaniká a dlužník může pořád svůj dluh splnit, může se plnění vyhnout právě tím, že pokud ho věřitel bude žalovat, uplatní u soudu námitku promlčení. V takovém případě má věřitel smůlu a soud nemůže jeho žalobě vyhovět.

Zákon neposkytuje přímo definici promlčení, popisuje ho však tak, že nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Plnil-li však dlužník po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil. Tudíž všechno, co dlužník potřebuje, je věřitel, který zapomíná na své pohledávky.

Ani promlčení není bezbřehé a je vyloučeno například u vlastnického práva nebo u práva na zřízení nezbytné cesty. Nepromlčuje se ani právo na výživné, pouze práva k jeho opětujícím platbám.

Specifickou situací je uznání dluhu dlužníkem, kdy se právo promlčí za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Avšak pokud dlužník v uznání určí i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

Jak dlouhá je promlčecí lhůta a jak je to s jejím během?

Obecná promlčecí lhůta je tři roky ode dne, kdy mohlo být právo uplatněné poprvé, strany však mají možnost ujednat si odlišnou promlčecí lhůtu; ta však nesmí být kratší než jeden rok a delší než patnáct let. Máte-li s dlužníkem ujednáno, že je dluh splatný 15. května, poprvé můžete právo uplatnit následující den a poslední možnost máte 16. května o tři roky později.

V tomto směru je také vhodné vědět, jaké okolnosti mohou mít vliv na běh promlčecí lhůty, přičemž tou nejdůležitější je uplatnění práva u soudu – v takovém případě promlčecí lhůta neběží, a obdobně to platí i o právu již vykonatelném, pokud byl pro něj navržen výkon rozhodnutí nebo navrženo nařízení exekuce.

Promlčecí lhůta nepočne běžet a neběží mezi manžely za doby trvání manželství, mezi osobami žijícími ve společné domácnosti, mezi zastoupeným a zákonným zástupcem, opatrovancem a opatrovníkem nebo mezi poručencem a poručníkem. Rovněž neběží například po dobu, kdy se věřiteli hrozbou brání právo uplatnit. To platí i v případě, když věřitel právo neuplatnil, a byl dlužníkem nebo osobou dlužníku blízkou lstivě uveden v omyl.

Co dělat v případě promlčení pohledávky?

V takovém případě se můžete spolehnout pouze na poctivost dlužníka nebo na štěstí. Buď dlužník splní promlčený dluh dobrovolně, nebo z toho či onoho důvodu opomene uplatnit u soudu námitku promlčení, a rozsudek nabude právní moci. Vždy záleží od konkrétního dlužníka a jeho možností obrany či vůle věc řešit.

V praxi se často stává zejména u tzv. notorických neplatičů, že na žaloby nijak nereagují a nedostaví se ani na jednání, na kterém soud může na návrh věřitele vydat rozsudek pro zmeškání.

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

Jak se promlčení pohledávky vyhnout?

Odpověď na tuto otázku je velmi prostá – buďte bdělí. Nečekejte a nedejte na výmluvy dlužníka. Není-li plněno řádně a včas, neváhejte s uplatněním nároku u soudu.

V praxi se často stávají situace, kdy se svých pohledávek nedočkají ani věřitelé, kteří své nároky uplatní před promlčením, a to zejména proto, že kvůli aktivnějším věřitelům může být s dlužníkem vedeno několik exekucí, případně může být prohlášen úpadek dlužníka. V tom případě se budete muset své pohledávky pokusit vydobýt za ostatními věřiteli, kteří exekuční návrhy podali dřív, nebo budete doufat v alespoň částečné uspokojení své pohledávky v rámci insolvenčního řízení.

Základem však je vždy prověrka osoby, které poskytujete plnění – do insolvenčního rejstříku lze nahlížet online zdarma a výpis z centrální evidence exekucí stojí pár korun, může vám přitom ušetřit spoustu času a starostí. Není na škodu ani ověřit si aktiva dlužníka, kdy možnost dobytnosti vaší potenciální pohledávky může zlepšit například i to, že dlužník vlastní nemovitost.

Autor: Radovan Lukáč, AZ Legal, s.r.o.


Zpět