31. díl: Jaké máte možnosti, když jste donuceni kvůli dluhům ukončit podnikání?

Pandemie koronaviru, která zasáhla celý svět, má už nyní obrovské ekonomické dopady. Podle předpovědí odborníků se bude světová ekonomika z dopadů koronaviru zotavovat roky. Mnohé podnikatele a firmy opatření přijatá proti šíření nákazy koronaviru dovedla až na samotný pokraj finanční propasti. Co dělat v případě, kdy vám nezbývá nic jiného než podnikání ukončit? A jak může takzvaný Lex Covid pomoci i vám?

Koronavirus a dopad na podnikatele

Opatření proti koronaviru přijatá vládou měla dopad na většinu českých podnikatelů a firem. Na samotném začátku pandemie více než 50 % firem očekávalo, že se jim v březnu a dubnu propadnou zakázky více než o pětinu. Analýza společnosti O2 ukázala, že se koronavirus dotkl všech oblastí podnikání. Situací byli nejvíce zasaženi podnikatelé v oblasti stravování a pohostinství, maloobchody s oděvy, podnikatelé, kteří se pohybují v oblasti kultury a zábavní a rekreační činnosti a také výrobci a prodejci oděvů a obuvi.

Lex Covid

Na konci dubna byl ve Sbírce zákonů přijat zákon pod číslem 191/2020 Sb. nazvaný jako Lex Covid. Tato právní úprava má pomoci dlužníkům zasaženým koronavirem a ochránit je před případnou insolvencí. Lex covid se týká zejména promíjení lhůt v civilním, správním a trestním řízení, praktického fungování obchodních korporací za doby pandemie koronaviru a opatření v rámci insolvenčního a exekučního řízení. Jaké změny tedy tento zákon v oblasti insolvencí a exekucí přináší?

Věřitel nemůže podat insolvenční návrh

Věřitel až do 31. srpna 2020 nemůže podat na dlužníka insolvenční návrh. Pokud ho podá, nebude se k němu přihlížet. Na začátku září však může věřitel podat nový insolvenční návrh, kterým už bude insolvenční řízení zahájeno.

Pozastavení povinnosti podávat insolvenční návrh

Na přechodnou dobu je zákonem také pozastavena povinnost podnikatelů podat dlužnický insolvenční návrh. Tato přechodná doba skončí uplynutím šesti měsíců po ukončení mimořádných opatření proti pandemii.

Mimořádné moratorium

Takzvané mimořádné moratorium se týká podnikatelů, kteří se v důsledku mimořádných opatření dostali do úpadku nebo hrozícího úpadku. Tito podnikatelé mohou do 31. 8. 2020 podat u insolvenčního soudu návrh na mimořádné moratorium, podmínkou je však to, že podnikatel nebyl v úpadku již před vyhlášením nouzového stavu, tedy před 12. 3. 2020.

Během trvání mimořádného moratoria není možné prohlásit úpadek dlužníka a dodavatelé zároveň nebudou moci ukončit s dlužníkem smlouvy ani přerušit dodávky služeb i přesto, že má dlužník se svým plněním prodlení. Podle mimořádného moratoria je také dlužník oprávněný hradit přednostně pohledávky, které vznikly po vyhlášení mimořádného moratoria a které jsou nutné pro záchranu jeho provozu. Důležitá je také skutečnost, že po dobu trvání mimořádného moratoria může dlužník nadále pobírat veřejnou podporu.

Opatření spojená s exekučním řízením

Do 30. června 2020 se také přerušuje výkon exekucí prodejem movitých věcí a prodejem nemovitostí pod podmínkou, že má povinný v nemovitosti místo trvalého pobytu. Pozastavení exekucí se nevztahuje na pohledávky na výživném nebo na náhradu újmy způsobené ublížením na zdraví a jinými úmyslnými trestnými činy.

Tip: Na co máte jako podnikatelé nárok od státu

Vláda přišla také s dalšími opatřeními, která mají pomoci podnikatelům a firmám zasaženým koronavirem. Chcete vědět, na jakou další pomoc ze strany státu máte nárok? Více se dozvíte v tomto článku.

Oddlužení OSVČ

Hromadí se vám dluhy a víte, že vám Lex Covid z dlouhodobého hlediska nedokáže pomoci? Pokud máte příliš velké množství dluhů, může exekuci zastavit insolvence. Jaké jsou podmínky pro oddlužení a jak v případě insolvence postupovat?

Podmínky pro oddlužení pro rok 2020

OSVČ může vyhlásit osobní bankrot ve chvíli, kdy má dluhy spotřebitelského charakteru. Pokud se však jedná o dluhy z  podnikání, musí splnit alespoň jednu ze tří níže uvedených podmínek:

  • Věřitel souhlasí s oddlužením (Pokud věřitel s insolvencí nesouhlasí, musí tuto skutečnost výslovně sdělit a odůvodnit nejpozději s přihláškou své pohledávky. Pokud k tomu nedojde, platí, že s oddlužením souhlasí.)
  • Jedná se o zajištěnou pohledávku
  • Pohledávka je pozůstatkem konkursu

Jak podat insolvenční návrh?

Návrh na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení podává dlužník ve spolupráci s advokátem, notářem, insolvenčním správcem nebo akreditovaným odborníkem. Insolvenční návrh se podává u krajského soudu v místě trvalého bydliště. Součástí návrhu musí být také očekávané příjmy v následujících 12 měsících a příjmy za posledních 12 měsíců.

Kdy bude insolvenční řízení zahájené?

Insolvenční řízení bude zahájeno poté, co návrh schválí soud. Po schválení návrhu nesmí být na majetek dlužníka prováděny exekuce.

Jak insolvenční řízení probíhá?

Z účetních podkladů, které vycházejí z předchozího zdaňovacího období, se stanoví výše zálohové srážky, kterou musí dlužník platit každý měsíc. Výši zálohové splátky je možné snížit, ale také zvýšit za podmínky, že o změnu požádal soud sám živnostník. Na konci zdaňovacího období předloží dlužník insolvenčnímu správci přiznání k dani z příjmů, výpisy z účtu nebo další doklady, kterými doloží své příjmy a výdaje. Na základě těchto údajů insolvenční správce vypočítá takzvanou referenční srážku, jež vychází z jedné dvanáctiny skutečného zisku.

Na jak dlouho insolvence je?

Od 1. června 2019 jsou možné dvě varianty oddlužení. Dlužník má možnost za tři roky splatit nejméně 60 % svých závazků nebo za 5 let splatit nejméně 30 % svých závazků. Při řádném splácení budou dlužníkovi po 5 letech prominuty všechny dluhy. Vzhledem  k aktuální situaci však bude nově posuzovat všechny případy soud a dlužníkům, kteří se budou poctivě snažit, nebude oddlužení zrušeno ani v případě, že nesplatí celých 30 % závazků.  

Zrušení insolvence

V některých případech může dojít také ke zrušení insolvence, a sice v případě, že dlužník sám navrhne zrušení nebo dojde k pochybení ze strany dlužníka například v podobě prokazatelného neplnění povinnosti nebo podvodného jednání. 


Zpět