Insolvenční řízení: kdo o něj může požádat a jak probíhá?

Ze statistik vyplývá, že v roce 2021 bylo zahájeno 440 tisíc nových exekucí. V případě, že má dlužník více věřitelů a hned několik dluhů, může exekuci zastavit insolvencí. Jak insolvenční řízení probíhá a jaké podmínky musí podnikatel, který má dluhy spotřebitelského charakteru, splnit pro vyhlášení úpadku?

Co je to insolvenční řízení a kdy se uplatňuje?

Insolvenční řízení je druhem soudního řízení, ve kterém se projednává úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka a stanovuje se způsob, jakým se bude úpadek řešit. Jednat se může o konkurs, reorganizaci nebo oddlužení.

Průběh insolvence je možné rozdělit do tří fází. První fází je příprava návrhu na povolení oddlužení, následuje samotné insolvenční řízení a závěrečnou fází je výmaz zápisu v insolvenčním rejstříku. Do insolvence se může dostat fyzická i právnická osoba.

Slovníček pojmů spojených s insolvencí

Insolvence je spojena s několika pojmy. Pojďme si je přiblížit.

Exekuce

Insolvence se velmi často zaměňuje s exekucí, zásadní rozdíl však spočívá v tom, že exekuce má uspokojit pohledávku pouze k jednomu věřiteli, zatímco insolvenční řízení má uspořádat vztahy mezi dlužníkem a všemi věřiteli. 

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík (ISIR), spravovaný Ministerstvem spravedlnosti, je seznam dlužníků, se kterými bylo zahájeno insolvenční řízení.

Úpadek

Pod pojmem úpadek neboli bankrot se rozumí neschopnost dlužníka platit své závazky více věřitelům řádně a včas, přičemž se rozlišují dva druhy úpadku, a sice platební neschopnost a předlužení.

Konkurs a oddlužení

Insolvence může být řešená konkursem a oddlužením. Při konkursu dochází ke zpeněžení majetku dlužníka a následnému uspokojení pohledávek věřitelů z výtěžku prodeje majetku. Oddlužení musí povolit soud a dlužník má povinnost v určité době uhradit stanovenou část dluhu, například prodejem a zpeněžením majetku dlužníka, po uplynutí stanovené doby je zbytek dluhu dlužníkovi odpuštěný.

Jaké podmínky musí podnikatel splnit pro vyhlášení úpadku?

Aby podnikatel mohl vyhlásit úpadek, musí splnit základní podmínky. Musí mít dva nebo více věřitelů (banky, nebankovní společnosti, pojišťovny, dodavatelé apod.), musí mít alespoň dva dluhy po splatnosti minimálně 30 dnů a musí být schopný zaplatit nejméně 30 % z celkového dluhu. Podnikatel také musí být dlouhodobě neschopen platit své závazky a prokazovat poctivý záměr a odpovědný přístup k plnění povinností. 

Rozdíl v ručení u OSVČ a s.r.o.

Podnikat jako OSVČ, nebo si založit společnost s ručením omezeným? To je častá otázka začínajících podnikatelů a jeden ze základních rozdílů spočívá právě v ručení. Nespornou výhodou s.r.o. je, že ručí pouze do výše nesplaceného vkladu, zatímco OSVČ za případné škody ručí celým svým majetkem. Pokud je OSVČ vzdaná nebo ženatá, považují se dluhy z podnikání za dluhy ve společném jmění manželů.

Nezabavitelné minimum v roce 2022

Při insolvenci dochází k prodeji majetku dlužníka a případně také ke srážkám ze mzdy, které mohou být prováděné po dobu 5 roků, v případě zkrácené insolvence se jedná o 3 roky. Po celou tuto dobu dlužníkovi zůstává pouze jedna třetina ze zbylé části mzdy (soud ale může stanovit i nižší srážky) a nezabavitelné minimum. To se od ledna 2022 mírně zvýšilo a v dubnu došlo k dalšímu navýšení. Zatímco v roce 2021 činilo nezabavitelné minimum 7 872,75 Kč, od 1. 1. 2022 bylo stanoveno na částku 8 846,25 Kč a od 1. 4. 2022 na 9 138,75 Kč.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Průběh insolvence krok po kroku

Splňujete podmínky pro vyhlášení úpadku a rozhodli jste se pro podání insolvenčního návrhu? Poradíme vám, jak postupovat.

Žádost o insolvenci u krajského soudu

Nejdříve je třeba ve spolupráci s advokátem, notářem, insolvenčním správcem nebo akreditovaným odborníkem podat návrh na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení. O insolvenci se žádá u místně příslušného krajského soudu. Jakmile návrh krajský soud schválí, je zahájeno insolvenční řízení a po schválení oddlužení nemohou být na majetek dlužníka prováděné exekuce.

Stanovení zálohových srážek

Dlužník u soudu dokládá očekávané příjmy v následujících 12 měsících a příjmy za posledních 12 měsíců. Z účetních podkladů za předchozí zdaňovací období se stanoví takzvané zálohové srážky, tedy částka, kterou musí dlužník každý měsíc platit. Na řádné placení zálohové srážky dohlíží insolvenční správce.

Výpočet referenční srážky

Na konci zdaňovacího období dlužník doloží své příjmy a výdaje, na jejichž základě insolvenční správce vypočítá referenční částku vycházející z jedné dvanáctiny skutečného zisku. Pokud je zaplacená zálohová částka v daném zdaňovacím období nižší než referenční srážka, musí dlužník uhradit nedoplatek. V případě, že je vyšší, nevrací se přeplatek, ale dlužník může zažádat o snížení zálohové splátky.

Prominutí dluhů

Od 1. června 2019 jsou možné dvě varianty oddlužení. Dlužník může buďto splatit během 3 let nejméně 60 % svých závazků nebo během 5 let nejméně 30 % závazků. Po řádném splácení mu budou všechny dluhy prominuty. Pokud podmínku nedodrží, o prominutí zbývajících dluhů rozhodne soud.  

Stručně
  • Do insolvence se může dostat fyzická i právnická osoba, insolvenční řízení má uspořádat vztahy mezi dlužníkem a všemi věřiteli.
  • Aby podnikatel mohl vyhlásit úpadek, musí mít dva nebo více věřitelů, musí mít alespoň dva dluhy po splatnosti minimálně 30 dnů a musí být schopný zaplatit nejméně 30 % z celkového dluhu.
  • Při insolvenci dochází k prodeji majetku dlužníka a případně také ke srážkám ze mzdy, kdy dlužníkovi zůstává pouze jedna třetina ze zbylé části mzdy (soud ale může stanovit i nižší srážky) a nezabavitelné minimum (od 1. 4. 2022 ve výši 9 138,75 Kč).
  • O insolvenci se žádá u místně příslušného krajského soudu. Z účetních podkladů za předchozí zdaňovací období se stanoví takzvané zálohové srážky, tedy částka, kterou musí dlužník každý měsíc platit.
  • Dlužník může buďto splatit během 3 let nejméně 60 % svých závazků nebo během 5 let nejméně 30 % závazků. Po řádném splácení mu budou všechny dluhy prominuty.

Zpět