29. díl: Daňový průvodce pro podnikatele: One Stop Shop (OSS) 

One Stop Shop (OSS) neboli zvláštní režim jednoho správního místa je systém, který zjednodušuje placení DPH do jiného členského státu Evropské unie (EU). Umožňuje odvést DPH do jiného členského státu nebo několika členských států prostřednictvím jednoho vybraného státu.

Kdy se použije OSS

Osoba povinná k dani (může jít i o českého neplátce DPH), které vznikne povinnost odvést DPH v jiném členském státě EU, si může vybrat ze dvou způsobů, jak to provést:

 • buď se v daném státě zaregistruje jako plátce DPH, podává přiznání a platí DPH dle pravidel daného státu,
 • anebo se zaregistruje do systému OSS v libovolném státě EU a prostřednictvím něj odvádí DPH do všech ostatních států EU.

Použití OSS není povinné – je to dobrovolná možnost, která má usnadnit odvádění DPH v jiných státech EU.

Systém OSS nelze využít ve všech případech, kdy vznikne povinnost odvést DPH v jiném státě EU. Lze jej využít jen ve vymezených důvodech:

 • při prodeji zboží na dálku do jiného státu EU – typicky jde o prodej zboží přes e-shop neplátcům do jiného státu EU,
 • poskytnutí služby osobě nepovinné k dani – koncovému spotřebiteli – s místem plnění na území jiného státu EU,
 • dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní (digitální platforma),
 • prodej dovezeného zboží na dálku (dovozní režimu) – u zboží, jehož hodnota nepřesahuje 150 EUR a není předmětem spotřební daně.

OSS lze využít výhradě v případě, že je místo plnění v jiném státě EU. Pokud je místo plnění ve třetí zemi (tj. ve státě mimo EU), musí osoba povinná k dani odvádět DPH dle zákonů daného státu – systém OSS nelze u třetích zemí použít.

Režim OSS slouží výhradně pro odvod daně. Plátce nemá nárok na odpočet DPH. Pokud chce uplatnit odpočet DPH zaplacené v jiném státě, musí podat v jiném státě EU klasické přiznání nebo využít institutu vrácení daně.

Prodej zboží na dálku

Prodej zboží na dálku se týká případů, kdy dodavatel (prodejce) odesílá zboží zákazníkovi neplátci DPH do jiného státu EU. Podmínkou je, že dopravu zboží neplátci do jiného státu EU objednává dodavatel (prodejce), nikoliv zákazník. Tento režim typicky využívají e-shopy při prodeji zboží neplátcům do jiného státu EU.

Při prodeji zboží na dálku sleduje dodavatel limit 10 000 EUR za kalendářní rok. Do limitu se počítá prodej zboží na dálku do všech ostatních států EU dohromady (kromě ČR). Do limitu se navíc přičítá poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytnuté osobě nepovinné k dani (konečnému spotřebiteli) na území EU. Při prodeji zboží do limitu 10 000 EUR ročně se odvádí DPH státu, odkud je zboží odesláno, tj. při odesílání zboží z ČR na Slovensko se odvádí české DPH.

Při překročení limitu 10 000 EUR vznikne povinnost odvádět DPH ve státě příjemce, tj. při odeslání zboží z ČR na Slovensko se odvádí slovenské DPH. Povinnost odvádět DPH ve státě příjemce (v našem případě na Slovensku) může vzniknout i českému neplátci DPH. Povinnost odvést DPH na Slovensku je možné vyřešit buď registrací k DPH na Slovensku a podáváním slovenského přiznání, nebo registrací do režimu OSS v ČR (nebo jakémkoliv jiném státě EU) a odváděním slovenského DPH přes český finanční úřad.

Poskytnutí služby osobě nepovinné k dani v EU

Existuje celá řada služeb, které mají místo plnění určeno specificky. A to buď vždy, anebo v případě, že jsou poskytnuty osobě nepovinné k dani (konečnému spotřebiteli). Jde např. o tyto služby:

 • Služby vztahující se k nemovité věci vč. služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, nájem nemovité věci, služby architekta a stavebního dozoru, koordinace stavebních prací atd. – tyto služby mají vždy místo plnění tam, kde se nachází nemovitost,
 • přeprava osob – místo plnění je tam, kde se přeprava uskutečňuje,
 • služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy – oprávnění vstupu vždy nebo poskytnutí služby organizátora osobě nepovinné k dani – místo plnění je místo konání akce,
 • stravovací služba – místo plnění je tam, kde je skutečně uskutečněna,
 • nájem dopravního prostředku – krátkodobý nájem (90 dní u lodí, 30 dní u ostatních prostředků) – vždy tam, kde příjemce dopravní prostředek fyzicky přebírá, dlouhodobý nájem osobě nepovinné – v místě příjemce služby,
 • zprostředkování osobě nepovinné k dani – v místě, kde má místo plnění zprostředkovávané plnění,
 • přeprava zboží osobě nepovinné k dani – místo plnění je tam, kde se přeprava uskutečňuje,
 • služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci poskytované osobě nepovinné k dani – místo plnění je tam, kde je služba skutečně poskytnuta,
 • telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani, pokud hodnota plnění přesáhla 10 000 EUR za kalendářní rok – místo plnění je v místě příjemce služby.

Pokud je v těchto případech místo plnění v jiném státě EU a služba je poskytnuta osobě nepovinné k dani, vzniká poskytovateli služby povinnost odvést DPH v daném státě EU. Může k tomu využít režim OSS.

Dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní (digitální platformy)

Režim se týká zboží, jehož hodnota nepřesahuje 150 EUR. Provozovateli elektronického rozhraní vzniká povinnost odvést DPH, i když není vlastníkem zboží.

Dovozní režim

Dovozní režim využije dodavatel, který prodává např. prostřednictvím e-shopu zboží dovezené ze třetí země (mimo EU) přímo koncovému spotřebiteli v EU. Dodavatel odvede DPH za spotřebitele – spotřebitel nemusí odvádět DPH v rámci celního řízení. Dovozní režim využijí v praxi nejčastěji dopravci nebo speditéři.

Jak se zaregistrovat do OSS

Do režimu OSS je možné se registrovat na portálu www.mojedane.cz v části Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Zde si osoba povinná k dani vybere, zda se registruje:

 • do režimu EU (prodej zboží na dálku, poskytnutí služby osobě nepovinné k dani, provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) v rámci jednoho členského státu – tj. režim určený pro české osoby povinné k dani),
 • do režimu mimo EU (pro osoby, které nemají sídlo na území EU – tj. firmy ze třetích zemí, které odvádí DPH v EU)
 • nebo do dovozního režimu.

Český podnikatel se bude pravděpodobně nejčastěji registrovat do režimu EU, a to buď z důvodu prodeje zboží na dálku (e-shop), nebo z důvodu poskytování služeb s místem plnění v jiném státě EU osobám nepovinným k dani.

Žádost o registraci je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím Identity občana, vlastní datové schránky nebo prostřednictvím elektronického podpisu. Registrovat se může pouze plátce nebo identifikovaná osoba. Pokud se potřebuje registrovat do OSS neplátce, musí se nejprve dobrovolně registrovat jako identifikovaná osoba dle § 6j Zákona o DPH.

Přístup do OSS může osoba povinná k dani udělit i jiným osobám, např. zaměstnanci na základě pověření nebo třetí osobě, např. účetní či jinému zástupci na základě plné moci. Registraci je vhodné podat před tím, než plátce začne uskutečňovat plnění. Do režimu EU je možné se registrovat i 10 dní po skončení měsíce, ve kterém uskutečnil plátce plnění v režimu OSS.

Správcem daně zvláštního režimu OSS pro všechny české plátce bez ohledu na místní příslušnost je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno I.

Registraci lze kdykoliv zrušit na vlastní žádost osoby, která uskutečňuje plnění. Správce daně registraci zruší z moci úřední např. v případě, kdy plátce neuskuteční plnění v režimu OSS 2 roky.

Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Daňové přiznání

V režimu OSS podává plátce nebo identifikovaná osoba zvláštní přiznání mimo své běžné přiznání k DPH. V režimu EU je zdaňovací období čtvrtletní. Daňové přiznání se podává do konce měsíce následujícího po konci čtvrtletí, tj. za 1. čtvrtletí (leden – březen) do 30. dubna atd. Osoba, která je zaregistrována do režimu OSS, musí podávat i nulové přiznání, pokud neuskuteční v daném čtvrtletí žádné plnění.

Přiznání se podává výhradně elektronicky přes portál www.mojedane.cz v části Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS).

Přiznání se vyplňuje jedno za všechny státy EU dohromady. Částky se uvádí v eurech. V jednotlivých řádcích se plnění člení dle státu EU a odvádí se v sazbě DPH platné pro dané plnění v konkrétním státě EU. V jednom přiznání jsou tak plnění v několika různých sazbách DPH dle konkrétního státu. V přiznání se uvádí údaje o dodavateli, státu spotřeby, typ dodání (zboží nebo služba), typ sazby DPH (základní, snížená), sazba DPH, základ daně a daň v EUR.

Platba daně

Daň je splatná ve lhůtě pro podání přiznání, tj. do konce měsíce následujícího po konci čtvrtletí. Daň se platí v eurech. Číslo účtu je stejné pro všechny plátce bez ohledu na místní příslušnost: 34534 – 177653621/0710, IBAN: CZ55 0710 0345 3401 7765 3621, BIC (SWIFT kód) banky: CNBACZPP.

Při platbě je také potřeba vyplnit zprávu pro příjemce. Zde bude uveden text, který se vygeneruje na portálu mojedane.cz při vyplňování přiznání ve formátu: „CZ/CZ+číselná část DIČ/Qq.yyyy”, tj. označení čtvrtletí a roku.

Evidence

Uživatel registrovaný do OSS má povinnost vést zvláštní evidenci dle § 110f Zákona o DPH o plněních uskutečněných v rámci režimu EU. Evidenci je plátce povinen uchovávat 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém bylo plnění uskutečněno. Evidenci je povinen elektronicky předložit na žádost správce daně českého nebo správce daně v místě spotřeby.

Autor: Zuzana Bartůšková – daňový poradce ev. č. 4960, jednatel BKP FINANCE s.r.o. – https://www.bkpfinance.cz.


Zpět