Zvažujete přechod z OSVČ na s.r.o.? Zjistěte, jaké máte možnosti

V České republice je podle posledních statistik více než 1 000 000 OSVČ vykonávajících hlavní a vedlejší činnost. Co se týče počtu s.r.o., je u nás registrováno zhruba 530 000 firem, z čehož je téměř 500 000 společností s ručením omezeným. Některé OSVČ kvůli výhodám spojeným s s.r.o. přechází na tuto formu podnikání. Jak přejít z OSVČ na s.r.o. a na co myslet, pokud se pro s.r.o. rozhodnete?

Proč přejít z OSVČ na s.r.o.? Důvodů je hned několik

Důvodů, proč podnikat pod společností s ručením omezeným, je hned několik. Podnikatelé k tomuto kroku mnohdy přistupují proto, že došlo k rozvoji jejich podnikání nebo chtějí na své obchodní partnery působit důvěryhodněji. V případě s.r.o. totiž podnikatel vystupuje jako právnická osoba, což vytváří dojem většího a stabilnějšího zázemí. Díky společnosti s ručením omezeným tedy můžete získávat i větší zakázky.

Jednou z klíčových výhod s.r.o. je bezesporu také skutečnost, že podnikatel ručí jen majetkem firmy, zatímco OSVČ ručí celým svým osobním majetkem. S s.r.o. je navíc možné lépe budovat marketing a brand firmy.

Mezi další výhody s.r.o. patří převoditelnost vlastnického práva. Znamená to tedy, že je možné firmu kdykoliv prodat nebo převést na dědice. Další výhodou společnosti s ručením omezeným je snadnější vstup do výběrových řízení a lepší přístup k finančním zdrojům a také dotacím, a to včetně dotací Evropské unie.

Jak přejít z OSVČ na s.r.o.

Osoby samostatně výdělečně činné, jež se rozhodnou pro přechod na s.r.o., mají tři možnosti, jak to udělat. Pojďme si tedy tyto možnosti přiblížit.

Provozování s.r.o. souběžně s živností

První možností je provozovat s.r.o. souběžně s živností. Jedná se o nejrychlejší a finančně také nejvýhodnější variantu, protože není spojena s náklady za znalce nebo jiného experta ani s platbou daně jako další varianty. Postup je poměrně jednoduchý: OSVČ založí novou s.r.o. a pod její hlavičkou začne podnikat, stále bude ale zapsaná v živnostenském rejstříku jako OSVČ pod svým původním IČ, na které paralelně s s.r.o. podniká. Ve chvíli, kdy se obchodní bilance přiblíží nule, podnikatel ukončí podnikání jako OSVČ a bude podnikat jen jako s.r.o.

Tato varianta je sice nejjednodušší, ale je také spojena s jednou nevýhodou, a sice že nedochází k přechodu závazků a pohledávek na s.r.o. a není možné snadno jednorázově převést majetek z OSVČ na s.r.o.

Založení s.r.o. a vklad celého podniku do s.r.o.

Další možností je založení s.r.o. a vložení celého obchodního závodu OSVČ do základního kapitálu. Obchodním závodem se rozumí soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který slouží k provozování jeho činnosti, zahrnuje tedy zásoby, pohledávky, závazky i dlouhodobý majetek OSVČ. Aby mohl být obchodní závod OSVČ vložen jako vklad, musí být oceněný v penězích znalcem nebo expertem prostřednictvím znaleckého posudku, jehož cena se pohybuje okolo 30 000 Kč v závislosti na velikosti firmy. Ve chvíli, kdy dojde k ocenění závodu, je možné ho do s.r.o. vložit jako obchodní vklad.

Nevýhodou této možnosti je samozřejmě finanční náročnost a také časová náročnost. Výhodou však je, že je zajištěna kontinuita podnikání vůči obchodním partnerům, zaměstnancům i zákazníkům. Ve chvíli, kdy dojde k založení s.r.o., všechna práva a povinnosti OSVČ přechází na s.r.o.

Založení s.r.o. a prodej obchodního závodu s.r.o.

Třetí možností je založit s.r.o. a zapsat ji do obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným poté s OSVČ podepíše kupní smlouvu na její obchodní závod. Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, cenu obchodního závodu neurčuje znalec ani expert, ale vy sami. Myslete ale na to, že cena vždy musí být taková, jako by ji sjednaly dvě nezávislé osoby v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.

S.r.o. zároveň musí skutečně vynaložit finanční prostředky ve výši kupní ceny a také zaplatit daň z příjmu z rozdílu mezi souhrnem aktiv snížených o předváděné závazky. Totéž platí pro prodávající stranu, tedy OSVČ. Výhodou je opět zajištění kontinuity podnikání a také rychlejší přechod z OSVČ na s.r.o.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Jak založit s.r.o.

Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv ze tří výše uvedených možností, základním krokem je založení s.r.o., která se zakládá sepsáním společenské smlouvy. Náš přehledný návod Podání do obchodního rejstříku vás krok za krokem provede celým procesem. Co všechno musí společenská smlouva obsahovat, zjistíte v tomto článku.  

Jaké povinnosti jsou s s.r.o. spojeny

V případě, že se rozhodnete přejít na s.r.o., musíte počítat s několika novými povinnostmi. V první řadě budete mít jako právnická osoba povinnost vést účetnictví, které je o něco složitější než daňová evidence, již vede většina živnostníků. Pravděpodobně se proto neobejdete bez účetní. V případě s.r.o. také musíte mít zřízenou datovou schránku a týká se vás povinnost zveřejňovat účetní závěrku.

Na co myslet při přechodu na s.r.o.

Pokud uvažujete o přechodu na s.r.o., je rozhodně dobré vědět, že se vás bude týkat 19% daň z příjmů, zatímco u OSVČ se jedná o daň ve výši 15 %. Automaticky to ale neznamená, že na daních zaplatíte více, s.r.o. je totiž spojena s lepšími možnostmi daňové optimalizace, takže je naopak možné ušetřit.

Dalším rozdílem oproti OSVČ je skutečnost, že s.r.o. nemůže s finančními prostředky volně nakládat. Jak tedy v tomto případě vyplatit peníze z s.r.o. legální cestou? Možností existuje několik, jedná se například o vyplacení podílu ze zisku, půjčení peněz vlastní firmě nebo pronájem prostor k podnikání. Více o tom, jak se k penězům z firmy dostat, se dozvíte v tomto článku.

Stručně
  • Přechodem na s.r.o. budete na své obchodní partnery působit důvěryhodněji, díky čemuž můžete získávat větší zakázky. V případě s.r.o. navíc neručíte svým osobním majetkem, můžete lépe budovat značku, získáte snadnější přístup k dotacím a firmu můžete prodat.
  • Živnostník může na s.r.o. přejít 3 způsoby:
  1. Provozování s.r.o. souběžně s živností
  2. Založení s.r.o. a vklad celého podniku do s.r.o.
  3. Založení s.r.o. a prodej obchodního závodu s.r.o.
  • Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv ze tří výše uvedených možností, základním krokem je založení s.r.o., která se zakládá sepsáním společenské smlouvy.

 


Zpět