Jak sepsat společenskou smlouvu a proč je to důležité

Chcete-li podnikat pod záštitou obchodní společnosti s ručením omezeným, společenská smlouva je naprosto základní nezbytností, kterou k tomu budete potřebovat – bez ní se zkrátka neobejdete. I z tohoto důvodu se nejedná o jen tak nějakou obyčejnou smlouvou, u které by stačilo pouze takříkajíc “sejít se s kamarádem u piva a podepsat kus papíru”, ale má svou zákonem předepsanou formu, náležitosti a obsah, které je nutno dodržet, pokud má mít potřebné právní účinky. Nebudete-li jejímu sepisu věnovat dostatečnou pozornost, můžete na vašem podnikání napáchat nezvratné škody.

Co to společenská smlouva vlastně je

Společenská smlouva je dokumentem upravujícím fungování společnosti, její organizaci, pravomoc a působnost jejích orgánů a také vztahy mezi společníky, je-li jich víc. Tento dokument může mít různé názvy v závislosti na typu společnosti či na počtu společníků – například u akciové společnosti se bude jednat o stanovy, u společnosti s ručením omezeným, která má pouze jediného společníka (resp. zakladatele), zase tzv. zakladatelská listina. Teprve ve zbylých případech, tzn. u veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným, která má dva a více společníků, můžeme hovořit o společenské smlouvě jako takové.

Ať už se však tento dokument bude nazývat společenskou smlouvu, zakladatelskou listinou nebo stanovami, jeho základní náležitosti budou dle zákona totožné. Zde se však pro zjednodušení budeme věnovat pouze společenské smlouvě (či zakladatelské listině) s.r.o.

Co musí obsahovat společenská smlouva již existující s.r.o.?

Povinné minimální náležitosti společenské smlouvy s.r.o. jsou upraveny jednak v zákoně o obchodních korporacích a jednak v občanském zákoníku. Jedná se tedy o:

 • Sídlo – postačí mít uvedený název obce (např. Praha),
 • firmu společnosti – jde o jméno, pod kterým je společnost zapsána do obchodního rejstříku a pod kterým vystupuje v rámci své obchodní činnosti; toto jméno musí být jen jedno, nesmí být zaměnitelné s jinou firmou a nesmí působit klamavě,
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti – zejména činnosti vykonávané podle živnostenského zákona, ale i činnost prováděná na základě oprávnění podle jiných předpisů,
 • určení společníků – uvedením jména a bydliště, popř. sídla,
 • označení podílů, může-li jich společník podle společenské smlouvy vlastnit více, a název druhu podílu a práva a povinnosti s ním spojené, upravuje-li společenská smlouva více druhů podílů,
 • výši vkladů připadajících na podíly a výši základního kapitálu,
 • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

Na co nesmíte zapomenout při zakládání nové s.r.o.

První a nejdůležitější věcí je nutnost dodržení zákonem vyžadované formy, kterou je veřejná listina – tj. klasický notářský zápis. Bude tedy třeba navštívit notáře a samozřejmě si připravit také peněženku, jelikož sepsání notářského zápisu o společenské smlouvě či zakladatelské listině něco stojí.

Při zakládání společnosti ve společenské smlouvě nesmí chybět:

 • Údaj o vkladové povinnosti zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,
 • údaj o tom, koho zakladatelé určují prvním jednatelem nebo jednateli společnosti, popřípadě členy jiných volených orgánů společnosti,
 • určení správce vkladů,
 • u nepeněžitého vkladu jeho popis, ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurz, a určení osoby znalce, který ocenění nepeněžitého vkladu provedl.

Po vzniku společnosti však tyto údaje ve společenské smlouvě již nejsou potřeba a po splnění vkladové povinnosti z ní mohou být vypuštěny.

Jednou z novinek, které přinesla novela zákona o obchodních korporacích, je možnost vložit do společenské smlouvy ustanovení, kterým bude toto rozhodnutí o vypuštění svěřeno do působnosti jednatele. Jedná se o určité zjednodušení tohoto procesu – dříve totiž byla nutná dohoda všech společníků a následné osvědčení tohoto rozhodnutí notářským zápisem.

Stručnost vs. podrobnější úprava – co je lepší?

Tahle otázka vás už určitě napadla. Odpověď na ni ovšem není jednoznačná – je to něco mezi. Proč? Protože vždy záleží především na tom, co od společenské smlouvy čekáte, jaký je váš podnikatelský záměr a jak chcete, aby vaše společnost fungovala. Tohle vše totiž může ovlivnit obsah i rozsah této smlouvy.

Pro co největší stručnost hraje především fakt, že při zakládání společnosti vás celý tento proces vyjde daleko levněji, pokud bude vaše společenská smlouva obsahovat jen základní zákonné náležitosti vyjmenované výše, tj. které jako povinné stanoví zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník, a pokud bude vkladová povinnost splněna v penězích. V takovém případě totiž můžete ušetřit jednak na sepsání notářského zápisu a jednak na soudním poplatku za zápis do obchodního rejstříku, což v konečném součtu může činit několik tisíc korun.

Možná si říkáte, že to zní naprosto ideálně a ptáte se, proč vůbec uvažovat o něčem jiném. Jde o to, že ne vždy se vyplatí mít ve společenské smlouvě upraven pouze zákonný základ. Právní předpisy sice poskytují řešení pro drtivou většinu situací, které mohou nastat, a které tak společenská smlouva upravovat nemusí, ovšem takové řešení často nebývá ideální a mnohdy také vyjde daleko dráž, než kdyby se bývalo tou společenskou smlouvou upravilo dopředu.

Z toho důvodu můžeme doporučit kromě zákonného minima upravit ve společenské smlouvě také možnost převodu podílu na jiného společníka a/nebo na osobu, která společníkem není, předkupní právo společníků k převáděnému podílu a podmínky dědění podílu. Dále lze doporučit zakotvit způsob stanovení výše vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání, záležitosti nad rámec zákona, o kterých má valná hromada rozhodovat kvalifikovanou většinou, popř. další speciální požadavky odpovídající vašemu podnikatelskému záměru.

Co se může stát, pokud bude mít společenská smlouva nedostatky, aneb „I takové dny jsou“

Zkuste si nyní představit následující situaci. Se svým známým chcete začít podnikat, tak se vydáte za notářem. Předmět podnikání jste si mezi sebou ještě neupřesnili, ale notář si toho nevšimne, osvědčí smlouvu notářským zápisem a zapíše společnost do obchodního rejstříku. Zanedlouho vám přijde soudní výzva, abyste ve společenské smlouvě doplnili předmět podnikání, jinak bude společnost prohlášena za neplatnou a zrušena. Jelikož ale vaše manželka zrovna otěhotněla, máte teď úplně jiné starosti, a lhůtu danou soudem k napravení společenské smlouvy zkrátka prošvihnete. Vaše společnost je prohlášena za neplatnou, vstupuje do likvidace a vaše podnikání tak končí dřív, než vůbec mohlo pořádně začít. A kvůli čemu? Nedodržení základních náležitostí společenské smlouvy.

Jiný příklad. V počátcích svého podnikání jste určitě plní optimismu, a tak si firmu rozdělíte 50 na 50, protože je to přece to nejlepší a jediné spravedlivé řešení. Toto je však častý omyl. Časem totiž nepochybně nastane to, že se s ostatními společníky na něčem neshodnete, ať už ohledně dalšího směřování nebo třeba na designu nového výrobku. A jelikož jsou vaše podíly stejné a nikdo z vás nemá navrch, nebudete se moct pohnout z místa, dokud jeden z vás nepovolí – což určitě zamíchá s důvěrou a velmi často může vést k tomu, že se vaše obchodní partnerství rozpadne nebo minimálně naruší. Řešení? Hned na začátku si dohodněte různě velké podíly (např. 51 ku 49) nebo alespoň stanovte způsob, jakým tyto patové situace řešit, jinak pak zůstanete zaseknutí nadobro.

A poslední případ – vaše společenská smlouva má všechny zákonné náležitosti, včetně výše základního kapitálu, který jste si stanovili na 100 Kč. Už chcete začít podnikat, máte pronajaté prostory a vybavení a zakoupený materiál, jenže nemůžete sehnat žádné odběratele. Jelikož dluhy se začnou kupit, jdete do banky a žádáte ji o podnikatelský úvěr – ale banka s vámi také nechce mít nic společného. Nevíte proč? Protože stanovit si tak malý základní kapitál vzbuzuje nedůvěru. Tímto totiž svým obchodním partnerům i potenciálním věřitelům vysíláte signál, že zaprvé svému podnikání sami příliš nevěříte a zadruhé nemáte peníze ani na samotný vklad do společnosti. Do začátku tak doporučujeme základní vklad ve výši alespoň 50.000 Kč.

Tyto tři ukázky z praxe ilustrují, proč je důležité dbát na zákonný obsah společenské smlouvy a její správné nastavení. Možná se vám tyto příběhy mohou zdát banální a smyšlené, ale divili byste se, s čím vším se podnikatelé obrací na advokátní kanceláře, když obsahu společenské smlouvy nevěnují dostatečnou pozornost. Společenská smlouva je základním dokumentem společnosti, při jejím tvoření tak buďte maximálně pečliví nebo raději vyhledejte pomoc odborníka.

Tento článek byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří AZ LEGAL.

Obsah obrázku text, exteriér, podepsat

Popis byl vytvořen automaticky

Zpět