7. díl: Jak mohou právnické osoby ušetřit na dani z příjmu

Správně zvolené daňově uznatelné výdaje vám sníží částku, kterou odvedete státu na daních, o desítky procent, ale musíte vědět, jaké položky a v jakém rozsahu finanční úřad ještě uzná a jaké náklady se považují za zbytečné nebo nepřiměřené. Kromě výdajů vám pomohou ušetřit na daních také odčitatelné položky od základu daně a slevy. Poznejte všechny možnosti, které legislativa nabízí, a neplaťte víc, než musíte.

Daňově uznatelné náklady

Při posuzování daňově uznatelných nákladů hraje nejdůležitější roli fakt, zda bylo jejich vynaložení nezbytné k zajištění, dosažení či udržení vašich zdanitelných příjmů. K nejčastěji uplatňovaným položkám patří:

 • odpisy hmotného majetku jeho zůstatková cena
 • sociální a zdravotní pojištění, které bylo uhrazeno v daném zdaňovacím období
 • nájemné s výjimkami
 • zákonné rezervy a opravné položky
 • výdaje spojené s vytvořením pracovních a sociálních podmínek pro zaměstnance
 • náklady na pracovní cesty, kam patří kromě dopravného i výdaje za ubytování,
 • spotřební materiály
 • náklady spojené s obchodními jednáními, například pronájem salonku, reklamní předměty, jako jsou katalog, vzorník, které vám pomohou k získání zakázky
 • reklama a výdaje za telekomunikační služby
 • kopírování, tisk a kancelářské potřeby
 • bankovní poplatky a poštovné
 • účetní a právní služby
 • výdaje na zabezpečení požární ochrany
 • některé firemní benefity

Daňově uznatelné firemní benefity

Oblíbenou položkou mezi daňově uznatelnými náklady jsou některé benefity pro zaměstnance, které slouží nejen jako dobrý motivační prvek, ale dá se s nimi i ušetřit na daních. Jen musíte zvolit ty správné. Ne všechny benefity jsou stejně daňově výhodné. Některé dokonce vůbec.

Daňově výhodné benefity pro firmu i pro zaměstnance

Pomocí těch nejvýhodnějších benefitů si snížíte základ daně a zaměstnanci získají další nepeněžní příjem, který je osvobozen od daně. K těmto benefitům patří:

 • příspěvek na stravování, a to buď formou stravenek, nebo provozováním vlastní jídelny
 • příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění v celkové výši 50 000 Kč za rok
 • rekvalifikace a vzdělávání, které souvisí s předmětem podnikání firmy
 • nákup pracovního oblečení a obuvi
 • pitná voda ke spotřebě na pracovišti

Daňově výhodné benefity pro firmy

Tyto benefity jsou sice daňově uznatelným nákladem pro firmu, ale na straně zaměstnance podléhají zdanění a také zvyšují částku za odvod sociálního a zdravotního pojištění. Mezi tyto benefity spadá:

 • firemní auto s možností soukromého využití
 • hrazené pohonné hmoty pro soukromé účely, tato položka musí být předem uvedena v zaměstnanecké smlouvě nebo ve vnitřních předpisech firmy
 • dny dovolené navíc, které mohou mít podobu i takzvaných sick days
 • příspěvek na dopravu do zaměstnání
 • úhrada přechodného ubytování zaměstnance, které přesáhne limit 3 500 Kč za měsíc
 • služby či výrobky, které poskytnete zaměstnanci za nižší cenu než obvykle

Daňově neuznatelné benefity

Existují i zaměstnanecké benefity, jejichž zavedením sice zpříjemníte život zaměstnancům, ale na daních s nimi neušetříte. Do této kategorie patří: nákup tištěných knih, občerstvení na pracovišti, příspěvky na sportovní a kulturní akce nebo na služby či produkty léčebného charakteru.

Odčitatelné položky od základu daně

Od základu daně si můžete kromě výdajů odečíst i odčitatelné položky, k nimž patří podpora výzkumu, vývoje a daňová ztráta z minulých let. Základ daně snížený odčitatelnými položkami je možné ještě upravit pomocí bezúplatných plnění neboli darů.

Daňové ztráty z minulých let

Pokud jste měli v minulých letech daňovou ztrátu, můžete si ji až do 5 zdaňovacích období od vzniku odečíst ze základu daně.

Podpora výzkumu a vývoje

K podpoře výzkumu a vývoje patří všechny činnosti, které se snaží o technické vylepšení výrobku nebo procesu. Ke každému výzkumu i vývoji musíte správci daně doložit projekt, jenž dokazuje, že byl zpracován před začátkem řešení projektu. Ze základu daně lze odečíst mzdové náklady, materiál i majetek potřebný pro výzkum a vývoj.

Dary

Právnické osoby mají spodní limit pro jeden dar na charitativní účely stanoven na 2 000 Kč. Horní hranice je pak 5 % ze základu daně. Za speciální typ daru legislativa považuje hmotnou či finanční podporu vysokých škol a veřejných výzkumných institucí, za nějž nabízí další zvýhodnění ve výši 5 % ze základu daně.

Sleva na dani na zaměstnance se zdravotním postižením

U právnických osob, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, lze daň z příjmu snížit ještě slevou na dani o výši:

 • 18 000 Kč ročně za zaměstnance se zdravotním postižením
 • 60 000 Kč za těžce zdravotně postiženého zaměstnance

Při konečném výpočtu slevy záleží na průměrném ročním přepočtu zaměstnanců se zdravotním postižením. Pokud je výsledek desetinné číslo, počítá se sleva jako poměrná část z celkové výše slevy.

Jaký je rozdíl mezi daňově uznatelným výdajem, odčitatelnou položkou a slevou na dani

Základ daně se získá odečtením daňově uznatelných výdajů od příjmů. Pak se základ daně snižuje pomocí odčitatelných položek. Z konečného základu se vypočítá výše daně. Ta je konečná, pokud nemáte nárok na slevu na dani, která se odečítá až z vypočítané daně. A představuje poslední možnost, jak ušetřit na daních.

Formulář Daň z příjmu právnických osob si můžete stáhnout zde, nebo vyplnit online na Daňovém portálu Finanční správy.


Zpět