35. díl: Velký průvodce pro OSVČ: Jak podat daňové přiznání v roce 2023

Nevíte, kdy a jak podat daňové přiznání za rok 2022, jak jej vyplnit či na jaké slevy na dani máte nárok? Přinášíme vám velkého průvodce daňovým přiznáním pro OSVČ, s nímž hravě zvládnete všechny povinnosti.

Které OSVČ (ne)musí podat daňové přiznání za rok 2022

Povinnost podat daňové přiznání se týká všech OSVČ, které v roce 2022 vykonávaly samostatně výdělečnou činnost, a to i pokud jste podnikali pouze část roku. Ani nulová daň či daňová ztráta vás od povinnosti podat daňové přiznání neosvobozuje.

Naopak od povinnosti podávat daňové přiznání jsou osvobozeny ty OSVČ, které byly po celý rok 2022 přihlášeny k paušální dani. Druhou výjimkou jsou OSVČ, jejichž příjmy ze samostatně výdělečné činnosti za rok 2022 nepřesáhly 15 000 Kč.

Kdy se podává daňové přiznání k dani z příjmů?

Daňové přiznání OSVČ k dani z příjmů za rok 2022 je nutné odevzdat do 3. 4. 2023, v případě podání daňovým poradcem pak do 3. 7. 2023. V termínu podání je nezbytné doplatit i dluh na dani z příjmů, resp. zažádat o vrácení daňového přeplatku nebo daňového bonusu.

V případě prodlení finanční úřad toleruje bez pokuty prvních 5 dní, poté vám bude počítat pokutu ve výši 0,05 % z vyměřené daně za každý den prodlení, resp. 0,01 % z daňové ztráty.

OSVČ mají nově povinnost elektronického podání daňového přiznání

Od 1. ledna 2023 mají OSVČ povinnost používat datovou schránku. Noví uživatelé však nemusí datovou schránku sami zakládat, datové schránky budou aktivované ve třech vlnách od ledna do března automaticky. Po aktivaci stát podnikatelům zašle přihlašovací údaje doporučeným dopisem.

Ve spojitosti se zavedením datových schránek budou mít podnikatelé od roku 2023 povinnost podávat daňové a ostatní podání výhradně elektronickou formou.

Pro elektronické vyplnění daňového přiznání prostřednictvím portálu Moje daně se můžete přihlásit pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo můžete přiznání poslat datovou schránkou.

Jak se daň z příjmů OSVČ počítá?

Daň z příjmů činí 15 % ze základu daně, tedy z vašich příjmů po odečtení výdajů a nezdanitelných položek. Z takto vypočítané daně navíc odečtete daňové slevy a zvýhodnění.

Daňový základ nad částku 1 867 728 Kč se za rok 2022 daní zvýšenou sazbou 23 %, která od roku 2021 nahradila tzv. solidární daň. To znamená, že pokud má OSVČ za rok 2022 základ daně ve výši 2 milionů korun, částku 1 867 728 Kč zdaní sazbou 15 % a částku převyšující tento limit (v našem příkladu 132 272 Kč) pak sazbou 23 %. Z vedlejších příjmů se tato progresivní daň neplatí.

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Výdajový paušál, anebo daňová evidence?

Výdaje můžete odečíst buď jako reálné výdaje na zajištění příjmu, anebo formou výdajového paušálu. V případě dokládání reálných výdajů musíte evidovat všechny doklady za nákup zboží a služeb potřebných k vašemu podnikání. Jelikož jde o poměrně komplikovaný a časově náročný úkon, většina živnostníků volí raději výdajový paušál, případně nově paušální daň.

Pro příjmy ze samostatně výdělečné činnosti je možné uplatnit 30%, 40%, 60% nebo 80% výdajový paušál v závislosti na vykonávané činnosti.   

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; maximální výše takto uplatněných výdajů je 1 600 000 Kč.
 • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání (tzv. volné, vázané a koncesované živnosti); maximální výše takto uplatněných výdajů je 1 200 000 Kč.
 • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti (autorská tvorba a svobodná povolání); maximální výše takto uplatněných výdajů je 800 000 Kč.
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku a z příjmů z nájmu nemovitých věcí nebo bytů; maximální výše takto uplatněných výdajů je 600 000 Kč.

Nespornou výhodou uplatnění výdajového paušálu je prakticky nulová administrativa během roku a mnohem jednodušší daňové přiznání. Jestli ale vaše reálné výdaje výrazně přesahují výdajový paušál, zvolte raději dokládání reálných výdajů, jinak zaplatíte na daních více, než musíte.

Více o této problematice se dozvíte v našem článku Komu se vyplatí vedení daňové evidence a komu paušální výdaje.

Slevy na daních a odečitatelné položky: kdo je může uplatnit a jak

Existuje celá řada slev, kterými si můžete snížit daňový základ či samotnou daň, mnohdy až na nulu. Nezapomeňte ale nárok na tyto slevy doložit přílohami k daňovému přiznání.

Všechny slevy lze uplatnit i v případě, že jste splňovali danou podmínku pouze část roku. V takovém případě se výše slevy vypočítá poměrně podle počtu měsíců, během nichž jste tuto podmínku splňovali.

Sleva na dani snižuje výši již vypočtené daně z příjmů. Odečitatelná položka snižuje základ daně, tedy výši příjmů po odečtení nákladů. V naší přehledné tabulce najdete všechny slevy a odečitatelné položky, podmínky pro jejich získání i seznam povinných příloh pro jejich doložení.

Sleva na daniVýše slevy a podmínkyPovinná příloha
Základní daňová sleva na poplatníkaZa rok 2022 činí tato sleva 30 840 Kč pro všechny OSVČ (i v případě, že jste samostatně výdělečnou činnost vykonávali pouze část roku).Žádná, sleva se uplatňuje automaticky pro všechny OSVČ bez rozdílu.
Sleva na manžela/manželkuPokud žijete v jedné domácnosti s manželem či manželkou, jejíž/jehož celkové příjmy za rok 2022 nepřesáhly 68 000 Kč, máte nárok na slevu 24 840 Kč. Do příjmů se ovšem počítají některé dávky, například nemocenská či mateřská. Naopak, nepočítají se dávky státní sociální podpory, jako například rodičovský příspěvek. Pokud je manžel či manželka vlastníkem průkazu ZTP/P, částka se zvyšuje na 49 680 Kč. Při uzavření manželství v průběhu roku máte na slevu nárok od následujícího měsíce po uzavření sňatku.Příjmy manžela či manželky se dokládají pomocí podepsaného čestného prohlášení.
Sleva na dítěSleva na vyživované dítě do 18 let ve společné domácnosti činí 15 204 Kč za první dítě, 22 320 Kč za druhé dítě a u třetího a každého dalšího dítěte 27 840 Kč ročně. Pokud má dítě průkaz ZTP/P, výše slevy se zdvojnásobí. Nárok na slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů, který měl zároveň za rok 2022 vlastní příjmy vyšší než 97 200 Kč. Slevu na dítě ve věku 18-26 let lze uplatnit, pokud dítě studuje nebo je dlouhodobě nemocné.K uplatnění slevy stačí doložit čestné prohlášení, že druhý z rodičů tuto slevu neuplatňuje.
ŠkolkovnéDaň lze snížit i o školkovné, tedy o náklady spojené s umístěním dítěte do předškolního zařízení, které může být až do výše minimální mzdy. Ta za rok 2022 činí 16 200 Kč.K daňovému přiznání musíte přiložit potvrzení z předškolního zařízení s uvedenou celkovou výší nákladů za umístění vašeho dítěte.
Studenti denního studiaDaňová sleva pro studenty denního studia ve věku do 26 let (resp. 28 let v případě doktorského studia) činí 4 020 Kč.Doložte potvrzení o denním studiu.
InvalidéInvalidé I. a II. stupně mají nárok na slevu na dani ve výši 2 520 Kč, invalidé III. stupně ve výši 5 040 Kč.Dokládá se potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ.
ZTP/PDržitelé průkazu ZTP/P mají nárok na slevu ve výši 16 140 Kč.Dokládá se kopií průkazu ZPT/P nebo rozhodnutím úřadu práce.
Odečitatelná položkaVýše odečitatelné položky a podmínkyPovinná příloha
Poskytnuté daryBezúplatná plnění neboli dary na dobročinné účely si rovněž můžete odečíst, a to za podmínky, že hodnota součtu všech darů přesáhne 2 % základu daně nebo bude mít minimální hodnotu 1 000 Kč. Do této kategorie spadá i bezúplatné darování krve, které sníží daňový základ o 3 000 Kč za každý odběr. Celkově si lze pomocí darů za zdaňovací období 2022 odečíst maximálně 30 % ze základu daně.K daňovému přiznání přiložte všechna potvrzení o darech, která vám obdarované instituce vystaví.
Úroky z úvěrů na bydlení Podmínkou pro uplatnění tohoto daňového zvýhodnění je, že úvěrem financujete byt či dům, kde budete bydlet vy nebo vaši blízcí a zároveň jste uvedeni jako plátci úvěrové smlouvy. Tuto položku lze uplatnit do výše 300 000 Kč ročně v případě úvěrů sjednaných do 1. ledna 2021, v případě později sjednaných úvěrů lze uplatnit částku do výše 150 000 Kč (rozhodný je termín zápisu nemovitosti do katastru).Splnění podmínek doložte kopií úvěrové smlouvy.
Penzijní připojištění a životní pojištěníPenzijní připojištění vám může snížit základ daně až o 24 000 Kč, životní pojištění o dalších 24 000 Kč. Ovšem pozor, v případě penzijního připojištění lze uplatnit pouze částku přesahující 12 000 Kč. Pokud jste například na penzijní připojištění v roce 2022 poslali příspěvky ve výši 15,000 Kč, uplatníte odečitatelnou položku 3,000 Kč.Splnění podmínek doložte kopií smlouvy o uzavření pojištění a dokladem o provedených platbách za rok 2022.
Členské příspěvky člena odborové organizaceJestli jste členem odborové organizace, můžete si zaplacené členské příspěvky odečíst v maximální výši 3 000 Kč, zároveň však ve výši max. 1,5 % ze zdanitelných příjmů.K daňovému přiznání přiložte potvrzení o zaplacení členských příspěvků.
Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání Jestli jste v roce 2022 absolvovali zkoušky, které ověřují výsledky dalšího vzdělávání, můžete si cenu těchto zkoušek odečíst od základu daně až do výše 10 000 Kč, resp. 13 000 nebo 15 000 Kč v případě OSVČ se zdravotním postižením. Tuto částku nelze zároveň uvést jako náklad v daňovém přiznání. Zkouška musí být hodnocena podle standardů Národní soustavy kvalifikací.K daňovému přiznání přiložte potvrzení o uhrazení zkoušky a potvrzení o úspěšném absolvování zkoušky.

Daňový bonus na děti

Daňové slevy a zvýhodnění můžou snížit celkovou daň z příjmů až na nulu. Daňové zvýhodnění na dítě jako jediné může navíc daň snížit až do záporných čísel. Tato částka je pak nazývána daňový bonus a při splnění určitých podmínek vám ji stát vyplatí:   

 • Minimální příjem ze zaměstnání a/nebo samostatně výdělečné činnosti pro uplatnění daňového bonusu musí být šestinásobek minimální mzdy, což za rok 2022 činí minimálně 97 200 Kč.   
 • Daňový bonus je vyplácen pouze jednomu z rodičů.
 • Nárok na daňový bonus nemají dlouhodobě nezaměstnaní, osoby pobírající starobní důchod či osoby, které mají příjmy pouze z pronájmu nebo z kapitálového majetku. Pokud ovšem alespoň jeden z rodičů nárok na bonus podle těchto podmínek má, bonus je vyplácen.

Nezapomeňte na přehledy pro pojišťovny

Kromě podání daňového přiznání máte jako OSVČ navíc povinnost do měsíce odevzdat přehledy o svých příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Tato povinnost se netýká OSVČ, které po celý rok 2022 platily paušální daň.

Všechny potřebné formuláře najdete na našich stránkách.

Stručně
 • Daňové přiznání OSVČ k dani z příjmů za rok 2022 je nutné odevzdat do 3. 4. 2023, v případě podání daňovým poradcem do 3. 7. 2023.
 • Daň z příjmů činí 15 % ze základu daně, tedy z vašich příjmů po odečtení výdajů a nezdanitelných položek. Z takto vypočítané daně navíc odečtete daňové slevy a zvýhodnění.
 • Výdaje můžete odečíst buď jako reálné výdaje na zajištění příjmu, anebo formou výdajového paušálu.
 • Kromě podání daňového přiznání máte jako OSVČ navíc povinnost do měsíce odevzdat přehledy o svých příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.
 • Od povinnosti podávat daňové přiznání a přehledy jsou osvobozeny ty OSVČ, které byly po celý rok 2022 přihlášeny k paušální dani.

Zpět