36. díl: Velký přehled: Změny v silniční dani

Od 1. 1. 2022 došlo k významným změnám v konstrukci silniční daně. Nejvýznamnější změnou je zrušení povinnosti platit silniční daň a podávat přiznání pro většinu vozidel, např. pro osobní vozidla, vozidla kategorie N1, autobusy a další. V článku si změny v silniční dani rozebereme blíže.

Předmět daně

Předmětem silniční daně jsou od roku 2022 pouze vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice. To znamená nákladní motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny a přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny. Předmětem daně ale nejsou návěsy – vozidla kategorie O s kódem druhu karoserie DA. Údaje o kategorii vozidla a druhu karoserie je možné najít ve velkém technickém průkazu vozidla.

Nově tedy nejsou předmětem silniční daně například osobní automobily a autobusy kategorie M nebo nákladní automobily do 3,5 tuny kategorie N1.

Příklad:

Poplatník silniční daně vykazoval v přiznání za 2021 tato vozidla:

  • osobní vůz do 3,5 tuny kategorie M1,
  • nákladní vůz do 3,5 tuny (dodávku) kategorie N1,
  • tahač návěsů kategorie N3 nad 12 tun druh karoserie BC – tahač návěsů,
  • návěs O4 nad 12 tun druh karoserie DA – návěs.

Jak bude postupovat při vyplňování přiznání za 2022?

Vozidla kategorie M a nákladní vozidla kategorie N1 již nejsou předmětem daně a neuvádí se v přiznání – v přiznání za rok 2022 vůbec nebudou uvedeny. Tahač návěsů N3 nad 12 tun bude uveden v přiznání. Návěs O4, druh karoseria DA není předmětem daně a neuvádí se v přiznání.

V přiznání za 2022 bude uveden pouze tahač návěsů.

Poplatník daně

Poplatníkem silniční daně je provozovatel zdanitelného vozidla zapsaný v registru silničních vozidel. Nově již není poplatníkem zaměstnavatel. Vzhledem k tomu, že v praxi se nejčastěji ke služebním cestám používají soukromá vozidla zaměstnance kategorie M1 nebo N1, která nejsou předmětem daně, nebude to v praxi působit velké potíže.

Sazby daně

Sazby daně nejsou nově uvedeny v Zákoně 16/1993 Sb. o dani silniční, ale jsou uvedeny v Příloze k tomuto zákonu. Sazba daně se odvíjí od kategorie vozidla, druhu karoserie, počtu náprav a největší povolené hmotnosti v tunách.

Nově nemá na výši daně vliv stáří vozidla. Zrušena byla také ostatní snížení daně uvedená do konce roku 2021 v § 6, tj. např. snížení sazby daně o 48 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun, pokud nejsou používána k podnikání.

Nákladní vozidla kategorie N a přípojná vozidla kategorie O s největší povolenou hmotností pod 12 tun mají sazbu daně nulovou.

Příklad:

Poplatník silniční daně vykazoval v přiznání za 2021:

  • nákladní vozidlo kategorie N2 s hmotností větší než 3,5 tuny, ale menší než 12 tun,
  • jeho přípojné vozidlo kategorie O3 s hmotností větší než 3,5 tuny, ale menší než 12 tun,
  • nákladní vozidlo kategorie N3 s hmotností větší než 12 tun, které využívá výhradně k soukromým účelům a ve 2021 u něj uplatňoval snížení sazby daně o 48 % dle § 6 odst. 10.

Jak bude vykazovat tato vozidla v přiznání za 2022?

Všechna 3 vozidla jsou předmětem daně. U vozidla N2 je sazba daně nulová – vozidlo do 12 tun. U vozidla O3 do 12 tun je také sazba daně nulová. Vozidla s nulovou sazbou daně se v přiznání neuvádí.

Vozidlo N3 bude předmětem daně a bude uvedeno v daňovém přiznání. Snížení sazby daně z důvodu použití pro soukromé účely již nelze uplatnit – není v zákoně definováno. Poplatník uvede daň dle Přílohy k zákonu o dani silniční podle druhu karoserie, počtu náprav a největší povolené hmotnosti.

V přiznání za 2022 bude uvedeno pouze vozidlo N3 s hmotností větší než 12 tun. Nově nelze uplatnit snížení z důvodu, že vozidlo není používáno k podnikání.

Osvobození od daně

Nově je také definováno osvobození od daně v § 3. Není již definováno osvobození pro vozidla kategorie L nebo linkové autobusy. Nyní již tato vozidla nejsou vůbec předmětem daně. Zrušeno bylo také osvobození u vozidel s hmotností méně než 12 tun, která mají elektrický pohon, hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, používají jako palivo zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, nebo jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85.

Naopak nově přibylo osvobození pro kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD.

Podobně jako v minulosti je osvobození definováno u vozidel diplomatické mise, záchranářských vozidel, vozidel vybavených zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaných v registru silničních vozidel apod.

Příklad:

Poplatník silniční daně uváděl v přiznání za 2021 vozidlo kategorie N, druh karoserie BD – tahač přívěsů a jeho přípojné vozidlo kategorie O, druh karoserie DB – přívěs. Obě vozidla jsou s hmotností větší než 12 tun. Jak bude poplatník vykazovat tato vozidla v přiznání za 2022?

Obě vozidla jsou i ve 2022 předmětem daně a obě budou vykázána v daňovém přiznání. U přívěsu může poplatník uplatnit osvobození dle § 3 a v daňovém přiznání ve sloupci “Osvobozeno dle § 3” uvede počet měsíců osvobození.

Povinnost podat přiznání k silniční dani

Poplatník, který byl dosud plátcem silniční daně a má jen vozidla, která nejsou předmětem daně, nemá povinnost podávat přiznání k silniční dani. A to ani za zdaňovací období 2022. Nemá ani povinnost podat nulové přiznání nebo oznámit finančnímu úřadu, že nemá žádné zdanitelné vozidlo.

Daňové přiznání k dani silniční (a to včetně přiznání za 2022) podává jen poplatník, který má zdanitelná vozidla kategorie N2 a N3 nebo O3 a O4.

Při podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2022 musí poplatník použít daňové přiznání vzor 19, který zohledňuje změny v silniční dani. K podání je možné využít portál www.mojedane.cz.

Lhůta pro podání přiznání je stejná jako v minulosti, tj. do 31. 1. následujícího roku. Ve stejné lhůtě se platí daň. Daňové přiznání se podává pouze elektronicky. V daňovém přiznání se neuvádí vozidla, za která je daň nulová, např. nákladní vozidla kategorie N s druhem karoserie BA (plošina) nebo BB (skříňový – bočnice) s největší povolenou hmotností do 12 tun a 2 nápravami.

V přiznání se naopak uvádí vozidla, na která je uplatňována sleva na dani podle § 12 – kombinovaná doprava. Uvádí se také zdanitelné vozidlo, které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč, např. vozidlo kategorie O, pokud je poplatníkem za něj poplatník za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD (tahač přívěsů). To znamená, že pokud poplatník daní tahač přívěsů, nezdaňuje již jeho přípojné vozidlo, ale uvádí ho v přiznání jako osvobozené.

Registrace k silniční dani

Poplatník, který používá ke svému podnikání vozidlo, které není předmětem silniční daně, se nemusí k silniční dani registrovat. Pokud byl registrován, byla mu registrace automaticky zrušena ze zákona a v tomto případě finanční úřad ani neposílá oznámení o zrušení registrace. Vychází to z Přechodných ustanovení Čl. IV zákona č. 142/2022 Sb. bod 3:

“Registrační povinnost k dani silniční vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká dnem 1. ledna 2022. Rozhodnutí o zrušení registrace se v takovém případě nevydává.”

K silniční dani se musí registrovat pouze poplatníci, kteří mají zdanitelná vozidla.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Zálohy na silniční daň

Nově se neplatí zálohy na silniční daň a ani se neuvádí zaplacené zálohy v daňovém přiznání. Povinnost platit zálohy na silniční daň byla zrušena už pro rok 2022. Pokud poplatník nemá povinnost podat přiznání a zaplatil zálohy na silniční daň, může požádat o jejich vrácení nebo převedení na jinou daň. Správce daně zálohy sám od sebe nevrací.

Poplatník, který má povinnost podat přiznání a zaplatí zálohy, si musí doplatek na dani spočítat sám mimo daňové přiznání.

Shrnutí

Poplatník, který měl povinnost platit silniční daň v roce 2021 z důvodu používání osobního vozidla nebo nákladního vozidla kategorie N1 pro podnikání, od roku 2022 tuto povinnost nemá. Nemá povinnost dále podávat daňové přiznání, a to ani nulové. Nemá povinnost podat přiznání za rok 2022. Nemá povinnost nic oznamovat finančnímu úřadu. Nemá povinnost rušit registraci – byla mu zrušena ze zákona bez oznámení.

Pokud za 2022 zaplatil zálohy na silniční daň, musí požádat o jejich vrácení finanční úřad. Nebudou mu vráceny automaticky.

Přiznání nově podává pouze poplatník, který má vozidla kategorie N nebo O s hmotností větší než 3,5 tuny. Přičemž u vozidel s hmotností větší než 3,5 tuny, ale menší než 12 tun je sazba daně nulová a v přiznání se neuvádí.

U vozidel kategorie O3 a O4 je potřeba rozlišovat, zda jde o návěs, nebo přívěs. Návěs kategorie O3 nebo O4 s druhem karoserie DA – návěs není vůbec předmětem daně a neuvádí se v přiznání. Přívěs kategorie O3 nebo O4 s druhem karoserie DB přívěs je předmětem daně a uvádí se v přiznání. Ale může být osvobozen, pokud provozovatel vozidla je zároveň poplatníkem za vozidlo kategorie N3 nebo N4 s kódem druhu karoserie BD – tahač přívěsů. V případě osvobození se přívěs uvádí v daňovém přiznání, ale ve sloupci Osvobozeno dle § 3 uvede poplatník počet měsíců osvobození.

Autor: Zuzana Bartůšková – daňový poradce ev. č. 4960, jednatel BKP FINANCE s.r.o. – https://www.bkpfinance.cz.


Zpět