16. díl: Vše, co potřebujete vědět o DPH v roce 2021

Tápete v daňové problematice? V tomto článku se dozvíte vše podstatné, co potřebujete vědět o dani z přidané hodnoty. Zjistěte, jaké jsou povinnosti plátce DPH, kdy vzniká nárok na odpočet DPH i jaké jsou sazby DPH pro rok 2021.

Co je to DPH?

Zkratkou DPH se označuje daň z přidané hodnoty, která patří mezi tzv. nepřímé daně. Nepřímá daň proto, že dopadá nepřímo prostřednictvím jednotlivých obchodníků – plátců daně až na konečného zákazníka, spotřebitele – neplátce DPH. DPH je zakomponovaná do cen většiny výrobků a služeb, v běžném životě ji tedy platíme téměř denně při nákupu každodenních potřeb. Podle zákona o DPH ji odvádějí dodavatelé i registrovaní plátci DPH, kteří ji započítávají do ceny pro odběratele a spotřebitele a mají nárok na její odpočet, tedy v ideálním případě je pro ně efekt DPH neutrální. DPH je zakotveno v zákoně 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty. 

TIP: Podívejte se na přehled všech daňových povinností a změn v roce 2021. 

Plátce DPH

Plátci daně z přidané hodnoty jsou všechny ekonomicky aktivní právnické a fyzické osoby, které jsou registrované dle zákona o dani z přidané hodnoty. Plátcem DPH se stávají podnikatelé, kteří svou činností vytvoří obrat převyšující 1 000 000 Kč v období po sobě jdoucích dvanácti kalendářních měsíců. Nejedná se tedy o kalendářní rok, ale toto období se počítá na měsíce. Povinně musí být plátcem DPH také podnikatel podnikající mezinárodně v rámci EU. I v případě, že podnikatel nedosáhl hranici pro povinnou registraci plátcovství k DPH, může požádat správce daně o registraci dobrovolnou.

Povinnosti plátce DPH

Pokud jste plátcem DPH, musíte splnit několik povinností. Patří k nim povinnost vystavovat daňové doklady, povinnost vést evidenci k DPH, archivovat evidenci a daňové doklady po dobu 10 let a také po skončení zdaňovacího období podávat daňové přiznání a kontrolní hlášení. Někteří plátci DPH jsou také povinni podat souhrnné hlášení v případě uskutečnění dodání zboží a služeb do EU. 

Výhody plátcovství DPH

Hlavní výhodou, kterou mají plátci DPH, je vyrovnání daně od státu na konci období. Proto se v některých případech dobrovolně stávají plátci DPH také podnikatelé, kteří nejsou povinni být plátci DPH. V jakém případě se vám tedy vyplatí stát se plátcem DPH? 

Pokud nakupujete zboží mimo Evropskou unii, toto zboží nakupujete bez daně s povinností zdanit jej v ČR. Stačí jej uvést v přiznání k DPH, kde přiznáte DPH a v případě, že dodávka souvisí s uskutečněním podnikatelské činnosti, máte současně nárok na odpočet (vrácení) DPH. Vyplatí se vám to také v případě, že na zboží od dodavatelů uplatňujete zvýšenou sazbu DPH, ale na zboží, které prodáváte vy, se uplatňuje snížená sazba DPH. V neposlední řadě se jedná o situaci, kdy vaše výdaje převyšují vaše příjmy. K tomu dochází, když nakoupíte více v DPH od dodavatelů,  než uskutečníte prodejů v příslušné sazbě DPH. Pokud budete plátcem DPH, dostanete od státu nazpět částku, o kterou se tyto přijaté a uskutečněné  DPH liší v daném zdanitelném období (měsíc nebo čtvrtletí). 

Pokud ovšem nakupujete i prodáváte pouze v ČR, máte nízké náklady a vaši obchodní partneři jsou převážně neplátci DPH, dobrovolná registrace se vám pravděpodobně nevyplatí. Ušetříte tak peníze i čas na náročnou administrativu.  

Kdy a jak se registrovat k platbě DPH?

Právnická nebo fyzická osoba je povinná registrovat se k platbě DPH pokud došlo k překročení obratu 1 000 000 Kč, a sice do 15 dnů od skončení měsíce, ve kterém došlo k překročení této částky. Plátci se však mohou registrovat také dobrovolně bez překročení limitu. 

Formulář k registraci a další informace najdete na webových stránkách Finanční správy

Nespolehlivý plátce DPH

V souvislosti s plátci DPH se můžete setkat také s pojmem nespolehlivý plátce DPH. Seznam nespolehlivých plátců DPH je zveřejňován v registru plátců DPH. Jako nespolehlivý plátce může být označena fyzická nebo právnická osoba, která neodvedla daň nebo porušila některou z povinností plátce daně z přidané hodnoty. Za závažná porušení jsou považované nedoplatky nebo nereagování na výzvy finančního úřadu. Podnikatelé by si měli dávat na nespolehlivé plátce pozor, protože v případě, že budou od takovéhoto plátce odebírat služby nebo zboží, automaticky se stanou ručiteli za DPH, kterou má odvést. 

Sazby DPH v roce 2021

Sazby DPH se v současnosti rozlišují tři, jedná se o základní sazbu 21 %, první sníženou sazbu 15 % a druhou sníženou sazbu 10 %. Každý plátce DPH musí za své prodeje uplatňovat určitou sazbu DPH, jejíž výše se odvíjí od toho, do které sazby spadá zboží, které prodává. Ve většině případů se jedná o základní sazbu 21 %. 

Základní sazba DPH 21 %

Základní sazba DPH se uplatňuje na všechno zboží i služby, které v zákoně o DPH nejsou zařazeny pod sníženou sazbu. 

Snížená sazba DPH 15 %

Snížená sazba DPH 15 % se vztahuje na prodej zboží uvedeného v příloze 2 a 3 zákona o DPH, jedná se například o prodej potravin nebo ubytovací služby, stravovací služby, prodávání nápojů nebo služby fitness center. Výjimka se vztahuje na prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků, které mají sazbu 21 %. Daňovým balíčkem byla zařazena nově  do 15% sazby daně položka „Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny“, a to od 1.1.2021. 

Snížená sazba DPH 10 %

Druhá snížená sazba 10 % se vztahuje na zboží a služby uvedené v příloze 3a a 2a zákona o DPH, spadají sem například opravy jízdních vozidel, kadeřnické a holičské služby, půjčování nebo nájem knih a prodej knih, e-knih a audioknih, opravy obuvi a kožených výrobků nebo domácí péče o děti, seniory, nemocné a zdravotně postižené občany. 

Nárok na odpočet DPH

Nárok na odpočet může uplatnit plátce DPH v případě, že přijaté plnění využije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Plátci by tento nárok měli uplatňovat v co možná nejvyšší míře, pokud totiž odpočet neuplatní, zvyšují své náklady. Nárok na odpočet má však plátce pouze v zákonem definovaných případech, což znamená, že někdy mu nevniká vůbec, někdy v plné výši a jindy ve zkrácené výši. 

Odpočet DPH je možné nárokovat až v momentě obdržení daňového dokladu od plátce DPH. Pokud by ho plátce DPH uplatnil předčasně, hrozilo by mu doměření úroku z prodlení.

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Odpočet DPH v praxi

Pokud plátce DPH někomu prodává své zboží nebo služby, musí naúčtovat prodejní cenu + DPH. Na konci zdanitelného období částku, za kterou zákazníci nakoupili v částce DPH příslušné sazby daně, plátce DPH odvádí státu. Samozřejmě po odečtení nárokovaného DPH z nákupů od plátců daně. 

Příklad

Plátce DPH pan Novák prodává zboží na e-shopu za 1 210 Kč (1 000 Kč + DPH 21 %). Pan Novák tedy finančnímu úřadu přiznává daňovou povinnost ve výši 210 Kč. Toto plnění se nazývá zdanitelným plněním

V případě, že pan Novák nakupuje například materiál od pana Kováře, také plátce DPH, zaplatí mu cenu materiálu + DPH. Tuto DPH pan Kovář na konci období odvede státu a pan Novák ji může získat od státu nazpět, na základě obdrženého daňového dokladu od pana Kováře. Toto plnění se nazývá přijatým plněním

Lhůty k DPH v roce 2021

Jaké jsou v první polovině roku 2021 termíny pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty?

20. ledna

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

25. ledna 

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2020
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020
 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020

25. února

 • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2021
 • souhrnné hlášení za leden 2021
 • kontrolní hlášení za leden 2021

25. března

 • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
 • souhrnné hlášení za únor 2021
 • kontrolní hlášení za únor 2021

26. dubna

 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021

25. května 

 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2021
 • souhrnné hlášení za duben 2021
 • kontrolní hlášení za duben 2021

25. červen

 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2021
 • souhrnné hlášení za květen 2021
 • kontrolní hlášení za květen 2021

TIP: Náš přehledný daňový kalendář vás upozorní na všechny důležité lhůty a termíny.

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení podávají fyzické i právnické osoby – plátci DPH. Právnické osoby musí kontrolní hlášení provádět každý měsíc, fyzické osoby mohou hlášení podávat jednou za tři měsíce. Kontrolní hlášení se podává pouze elektronicky. Všechny informace spojené s kontrolním hlášením najdete zde

Souhrnné hlášení DPH 

Souhrnné hlášení podává plátce DPH jen tehdy, pokud má k jeho podání důvod, tedy v případě, že dodal zboží do jiného státu EU osobě registrované k DPH v jiném státu EU nebo poskytl službu s místem plnění v jiné zemi EU, je-li příjemce služby povinen přiznat a zaplatit daň nebo přemístil obchodní majetek do jiného státu EU za účelem uskutečňování ekonomických činností. Souhrnné hlášení se podává elektronicky měsíčně nebo čtvrtletně. 

Chcete se o daňové a účetní problematice dozvědět více? Účetnictví a daně jednoduše a v souvislostech můžete nalézt na TAXART CZ s.r.o.

Článek vznikl ve spolupráci s Ing. Zitou Drábkovou, Ph.D., MBA – daňový poradce TAXART CZ s.r.o., odborný asistent, Metropolitní univerzita, e-mail: drabkova@taxart.cz, www stránky: www.taxart.cz 


Zpět