15. díl: Velký průvodce pro OSVČ: Daňové přiznání a přehledy za rok 2020

Nevíte, kdy a jak podat daňové přiznání a přehledy pro pojišťovny za rok 2020, jak je vyplnit či na jaké slevy na dani máte nárok? Přinášíme vám velkého průvodce daňovým přiznáním pro OSVČ, který vás jednoduše provede celým administrativním procesem.

Pro většinu OSVČ je daňové přiznání nejdůležitější i nejnáročnější povinností vůči úřadům. Tato povinnost se vás týká, i když jste samostatně výdělečnou činnost vykonávali pouze část roku. Ani nulová daň či daňová ztráta vás od povinnosti podat daňové přiznání neosvobozuje. To stejné platí pro OSVČ, kteří se letos přihlásili k paušální dani – ta se totiž odvádí až za rok 2021, a tedy za rok 2020 je nutné podat daňové přiznání. Jedinou výjimkou z řad OSVČ jsou osoby, jejichž příjmy (tedy nikoliv zisk) za rok 2020 nepřesáhly 15 000 Kč.

Kdy a jak se podává daňové přiznání k dani z příjmu?

Daňové přiznání OSVČ k dani z příjmu za rok 2020 je nutné odevzdat do 1.4. 2021, v případě podání daňovým poradcem pak do 1.7. 2021. Pokud je daňové přiznání podáno elektronicky, nejzazším termínem je 1.5. 2021. V tomto termínu je nezbytné doplatit i dluh na dani z příjmu, resp. zažádat o vrácení daňového přeplatku nebo daňového bonusu.

AKTUALIZACE 9.3. 2021: Prostřednictvím prominutí úroků z prodlení a pokuty za opožděné daňové přiznání u daně z příjmů dochází k faktickému posunutí lhůty pro papírové podání do 3. května 2021, pro elektronické podání až do 1. června 2021.

Daňové přiznání se podává elektronicky anebo v tištěné podobě. Formulář Daň z příjmu fyzických osob si můžete stáhnout zde, nebo vyplnit online na Daňovém portálu Finanční správy.

1. Při elektronickém podání lze využít datovou schránku anebo elektronický podpis. Jestli nemáte ani jedno, můžete i tak daňové přiznání podat elektronicky, ale musíte pak ještě do 5 dnů doručit na finanční úřad vytištěné a podepsané potvrzení o online podání (to vám automaticky vygeneruje online systém).

2. V případě vyplňování vytištěného daňového přiznání jej musíte podat fyzicky nebo poštou na podatelně příslušného finančního úřadu. OSVČ podávají daňové přiznání na místně příslušný finanční úřad podle svého trvalého bydliště.  

V případě prodlení finanční úřad toleruje bez pokuty prvních 5 dní, poté vám bude počítat pokutu ve výši 0,05 % z vyměřené daně za každý den prodlení, resp. 0,01 % z daňové ztráty.

Jak se daň z příjmu OSVČ počítá?

Daň z příjmu činí 15 % ze základu daně, tedy z vašich příjmů po odečtení výdajů a nezdanitelných položek. Z takto vypočítané daně navíc odečtete daňové slevy a zvýhodnění.

Výdaje můžete odečíst jako reálné výdaje na zajištění příjmu nebo jako výdajový paušál. V případě dokládání reálných výdajů musíte evidovat všechny doklady za nákup zboží a služeb potřebných k vašemu podnikání. Jelikož jde o poměrně komplikovaný a časově náročný úkon, většina živnostníků volí raději výdajový paušál.

Výdajový paušál: kdy se vám vyplatí?

Pro příjmy ze samostatně výdělečné činnosti je možné uplatnit 30%, 40%, 60% nebo 80% výdajový paušál v závislosti na vykonávané činnosti.   

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; maximální výše takto uplatněných výdajů je 1 600 000 Kč.
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání (tzv. volné, vázané a koncesované živnosti); maximální výše takto uplatněných výdajů je 1 200 000 Kč.
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti (autorská tvorba a svobodná povolání); maximální výše takto uplatněných výdajů je 800 000 Kč.
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku a z příjmů z nájmu nemovitých věcí nebo bytů; maximální výše takto uplatněných výdajů je 600 000 Kč.

Nespornou výhodou uplatnění výdajového paušálu je prakticky nulová administrativa během roku a mnohem jednodušší daňové přiznání. Jestli ale vaše reálné výdaje přesahují výdajový paušál, zvolte raději dokládání reálných výdajů, jinak zaplatíte na daních více, než musíte. Více o této problematice se dozvíte v našem článku Komu se vyplatí vedení daňové evidence a komu paušální výdaje.

Slevy na daních a odečitatelné položky: kdo je může uplatnit a jak

Existuje celá řada slev, kterými si můžete snížit daňový základ či samotnou daň, mnohdy až na nulu. Nezapomeňte ale nárok na tyto slevy doložit přílohami k daňovému přiznání.

Všechny slevy lze uplatnit i v případě, že jste splňovali danou podmínku pouze část roku. V takovém případě se výše slevy vypočítá poměrně podle počtu měsíců, během nichž jste tuto podmínku splňovali.

Sleva na dani snižuje výši již vypočtené daně z příjmu. Odečitatelná položka snižuje základ daně, tedy výši příjmů po odečtení nákladů. V naší přehledné tabulce najdete všechny slevy a odečitatelné položky, podmínky pro jejich získání i seznam povinných příloh pro jejich doložení.

Sleva na daniVýše slevy a podmínkyPovinná příloha
Základní daňová sleva na poplatníkaZa rok 2020 činí tato sleva 24 840 Kč pro všechny OSVČ (i v případě, že jste samostatně výdělečnou činnost vykonávali pouze část roku).Žádná, sleva se uplatňuje pro všechny OSVČ bez rozdílu.
Sleva na manžela/manželkuPokud žijete v jedné domácnosti s manželem či manželkou, jejíž/jehož celkové příjmy za rok 2020 nepřesáhly 68 000 Kč, máte nárok na slevu 24 840 Kč. Do příjmů se ovšem počítají i dávky, například nemocenská či mateřská. Naopak, nepočítají se dávky státní sociální podpory, jako například rodičovský příspěvek. Pokud je manžel či manželka vlastníkem průkazu ZTP/P, částka se zvyšuje na 49 680 Kč. Při uzavření manželství v průběhu roku máte na slevu nárok od následujícího měsíce po uzavření sňatku.Příjmy manžela či manželky se dokládají pomocí podepsaného čestného prohlášení.
Sleva na dítěSleva na vyživované dítě do 18 let ve společné domácnosti činí 15 204 Kč za první dítě, 19 404 Kč za druhé dítě a u třetího a každého dalšího dítěte 24 204 Kč ročně. Pokud má dítě průkaz ZTP/P, výše slevy se zdvojnásobí. Nárok na slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů, který měl zároveň za rok 2020 vlastní příjmy vyšší než 87 600 Kč. Slevu na dítě ve věku 18-26 let lze uplatnit, pokud dítě studuje nebo je dlouhodobě nemocné.K uplatnění slevy stačí doložit čestné prohlášení, že druhý z rodičů tuto slevu neuplatňuje.
ŠkolkovnéDaň lze snížit i o školkovné, tedy o náklady spojené s umístěním dítěte do předškolního zařízení, které může dosáhnout až výše minimální mzdy. Ta činí za rok 2020 14 600 Kč.K daňovému přiznání musíte přiložit potvrzení z předškolního zařízení s uvedenou celkovou výší nákladů za umístění vašeho dítěte.
Studenti denního studiaDaňová sleva pro studenty denního studia ve věku do 26 let (resp. 28 let v případě doktorského studia) činí 4 020 Kč.Doložte potvrzení o denním studiu.
InvalidéInvalidé I. a II. stupně mají nárok na slevu na dani ve výši 2 520 Kč, invalidé III. stupně ve výši 5 040 Kč.Dokládá se potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ.
ZTP/PDržitelé průkazu ZTP/P mají nárok na slevu ve výši 16 140 Kč.Dokládá se kopií průkazu ZPT/P nebo rozhodnutím úřadu práce.
Odečitatelná položkaVýše odečitatelné položky a podmínkyPovinná příloha
Poskytnuté daryBezúplatná plnění neboli dary na dobročinné účely si rovněž můžete odečíst z daně, a to za podmínky, že hodnota všech darů přesáhne 2 % základu daně nebo bude mít minimální hodnotu 1 000 Kč. Do této kategorie spadá i bezúplatné darování krve, které sníží daňový základ o 3 000 Kč za každý odběr. Celkově si lze pomocí darů odečíst maximálně 15 % ze základu daně.K daňovému přiznání přiložte všechna potvrzení o darech, která vám obdarované instituce vystaví.
Úroky z úvěrů na bydlení Podmínkou pro uplatnění tohoto daňového zvýhodnění je, že úvěrem financujete byt či dům, kde budete bydlet vy nebo vaši blízcí a zároveň jste uvedeni jako plátci úvěrové smlouvy. Tuto položku lze uplatnit do výše 300 000 Kč ročně.Splnění podmínek doložte kopií úvěrové smlouvy.
Penzijní připojištění a životní pojištěníPenzijní připojištění vám může snížit základ daně až o 24 000 Kč, životní pojištění o dalších 24 000 Kč. Ovšem pozor, v případě penzijního připojištění lze uplatnit pouze částku nad 12,000 Kč. Pokud jste například na penzijní připojištění v roce 2020 poslali příspěvky ve výši 15,000 Kč, uplatníte odečitatelnou položku 3,000 Kč.Splnění podmínek doložte kopií smlouvy o uzavření pojištění a dokladem o provedených platbách za rok 2020.
Členské příspěvky člena odborové organizaceJestli jste členem odborové organizace, můžete si zaplacené členské příspěvky odečíst v maximální výši 3 000 Kč nebo 1,5 % ze zdanitelných příjmů.K daňovému přiznání přiložte potvrzení o zaplacení členských příspěvků.
Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání Jestli jste v roce 2020 absolvovali zkoušky, které ověřují výsledky dalšího vzdělávání, můžete si cenu těchto zkoušek odečíst ze základu daně až do výše 10 000 Kč. Tuto částku nelze zároveň uvést jako náklad v daňovém přiznání.K daňovému přiznání přiložte potvrzení o uhrazení zkoušky a potvrzení o úspěšném absolvování zkoušky.

Daňový bonus a solidární daň 

Daňové slevy a zvýhodnění můžou snížit celkovou daň z příjmu až na nulu. Daňové zvýhodnění na dítě jako jediné může navíc daň snížit až do záporných čísel, tedy do mínusu. Tato částka je pak nazývána daňový bonus a za splnění určitých podmínek vám ji stát vyplatí:   

  • Minimální příjem ze zaměstnání a samostatně výdělečné činnosti pro uplatnění daňového bonusu musí být šestinásobek minimální mzdy, což pro rok 2020 činí 87 600 Kč.   
  • Daňový bonus je vyplácen pouze jednomu z rodičů.
  • Nárok na daňový bonus nemají dlouhodobě nezaměstnaní, osoby pobírající starobní důchod či osoby, které mají příjmy pouze z pronájmu nebo z kapitálu.

Jestli máte naopak za rok 2020 příjem vyšší než 1,672,080 korun, musíte navíc odvést solidární daň ve výši 7 %.

Nezapomeňte na přehledy pro pojišťovny

Kromě podání daňového přiznání máte jako OSVČ navíc povinnost odevzdat přehledy o svých příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, a to do 3.5. 2021, resp. do 1.6. 2021 v případě elektronického podání nebo do 2.8. 2021 v případě podání daňovým poradcem.

Všechny potřebné formuláře najdete na našich stránkách.


Zpět