14. díl: Kompletní přehled daňových povinností a změn v roce 2021

Letošní rok přinesl několik důležitých změn, především je to zavedení paušální daně pro OSVČ, ale i online finanční úřad. Přinášíme vám přehled všech daňových povinností a novinek pro rok 2021.

Daňová přiznání elektronicky  

Nově je možné získat přibližně měsíční odklad pro podání daňového přiznání, pokud se podává elektronicky (prostřednictvím datové schránky nebo s využitím elektronického podpisu). Podnikatelé, kteří mají datovou schránku, mohou letos nově podat daňové přiznání i jiným způsobem a využití datové schránky už pro ně není povinnou cestou.

Generální finanční ředitelství v lednu také spouští tzv. online finanční úřad v rámci projektu MOJE daně. Prostřednictvím tohoto portálu bude možné podat přiznání ke všem daním. Současně uživatelé získají osobní daňový kalendář s upozorněními na blížící se daňové povinnosti a dále funkci automatického vyplňování daňových formulářů.

TIP: Přečtěte si články o legislativních změnách pro podnikatele v roce 2021 a přehled novinek pro zaměstnavatele v roce 2021.

Paušální daň pro OSVČ

Možnost přihlásit se k placení paušální daně z příjmu, která v měsíční částce 5469 Kč zahrnuje i zdravotní a sociální pojištění, je hlavní novinkou letošního roku. Registraci pro letošní rok je nutné podat na místně příslušný finanční úřad do 11. ledna 2021. Hlavní podmínkou je limit příjmů do 1 milionu Kč za rok 2020, vyloučeni jsou také plátci DPH, společníci veřejné obchodní společnosti, komplementáři komanditní společnosti, a dále podnikatelé, proti nimž je vedeno insolvenční řízení. Souběh se závislou činností je možný jen tehdy, pokud je daň za ni vybírána srážkou, tedy v případech dohody o pracovní činnosti s odměnou do 3500 Kč měsíčně nebo 10 tisíc korun měsíčně u dohod o provedení práce.

Placení je sice jednoduché, nehrozí kontroly ze strany finančního úřadu, ovšem není možné současně uplatnit slevy na dani – třeba na děti nebo manželku. Je tedy nutné zvážit, zda se paušální daň vyplatí, třeba ve srovnání s uplatněním výdajového paušálu. Paušální daň se týká roku 2021 (a následujících), daňové povinnosti za rok 2020 je třeba splnit ještě „postaru“, a tedy podat daňové přiznání za rok 2020.

 • Termín registrace: 11.1.2021
 • Termíny plateb: 22.2. (leden a únor), další měsíce průběžně – 22.3., 20.4., 20.5., 21.6., 20.7., 20.8., 20.9., 20.10., 22.11., 20.12.

Minimální zálohy pro OSVČ v roce 2021

Registrace k paušální dani je zcela dobrovolná. Pokud se rozhodnete tuto možnost nevyužít, budete muset nadále podávat daňová přiznání a platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Jejich minimální výše je pro hlavní SVČ v roce 2021:

 • 2588 Kč měsíčně na sociální pojištění
 • 2393 Kč měsíčně na zdravotní pojištění

Daně z příjmu

Přiznání k dani z příjmu se podává jednou ročně a pokud daňová povinnost nepřesáhla 30 tisíc Kč, nevzniká ani povinnost platit v následujícím období pololetní zálohy. Pokud naopak daňová povinnost přesáhla 150 tisíc Kč, je třeba platit zálohy čtvrtletní.

 • Přiznání a úhrada daně z příjmu: 1.4. (3.5. v případě elektronického podání, 1.7. v případě povinného auditu nebo při zpracování a podání daňovým poradcem).
 • Pololetní zálohy: 15.6., 15.12.
 • Čtvrtletní zálohy: 15.3., 15.6., 15.9., 15.12.

TIP: Přečtěte si velkého průvodce daňovým přiznáním pro OSVČ za rok 2020.

Agenda zaměstnanců

Pokud jako podnikatelský subjekt zaměstnáváte další osoby (na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti), je agenda spojená s jejich daňovou povinností úplně nebo částečně na vás.

 • Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně: 15.2.
 • Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020: 1.3. (22.3. u elektronického podání).
 • Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020: 1.4.
 • Měsíční odvody úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti: 20.1., 22.2., 22.3., 20.4., 20.5., 21.6., 20.7., 20.8., 20.9., 20.10., 22.11., 20.12.
 • Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby: 1.2., 1.3., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 2.8., 31.8., 30.9., 1.11., 30.11., 31.12.

Daň z přidané hodnoty

Podnikatelský subjekt se stává plátcem daně z přidané hodnoty buď dobrovolně, nebo v případě, kdy jeho obrat za posledních 12 kalendářních měsíců překročí 1 milion Kč. Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce za předchozí kalendářní rok nedosáhl 10 milionů Kč a nejedná se o nespolehlivého plátce, nebo kalendářní měsíc, pokud obrat plátce za předchozí kalendářní rok dosáhl 10 milionů Kč, dále pokud se jedná o nového plátce nebo plátce nespolehlivého. Den podání daňového přiznání je zároveň i dnem splatnosti daně.

Poplatník současně s podáním daňového přiznání podává i kontrolní hlášení a popř. i souhrnné hlášení (v případě, že uskutečnil plnění v jiném členském státě EU). Pokud je poplatník právnickou osobou, podává kontrolní hlášení vždy měsíčně. Pokud je poplatník čtvrtletním plátcem DPH a je zároveň jen dodavatelem služby do jiného členského státu EU, podává souhrnné hlášení čtvrtletně, pokud je měsíčním plátcem nebo plněním je dodání zboží, pak podává souhrnné hlášení měsíčně.

Pokud je firma registrována v režimu jednoho správního místa MOSS pro splnění povinností úhrady DPH v jiném členském státě EU, podává příslušné přiznání čtvrtletně, a to nejpozději 20. den následujícího měsíce.

 • Termíny pro čtvrtletní plátce: 25.1., 26.4., 26.7., 25.10.
 • Termíny pro měsíční plátce: 25.1., 25.2., 25.3., 26.4., 25.5., 25.6., 26.7., 25.8., 27.9., 25.10., 25.11., 27.12.
 • Termíny pro přiznání a platby MOSS: 20.1., 20.4., 20.7., 20.10.

Daň z nemovitých věcí

Daňové přiznání se podává jen jednou, pokud mezitím nedojde ke změně majitele, výměry nebo rozsahu nemovitosti nebo ke změně jejího účelu. Místně příslušný finanční úřad v následujících letech posílá výzvy k úhradě daně, popř. záloh, a to ve výši, která zohledňuje aktuální koeficienty podle charakteru nemovitosti a její lokality. Jedná se o jediné daňové přiznání, které se podává dopředu, protože nový majitel nemovitosti se prakticky přihlásí k platbě daně z nemovitosti v běžném roce.

 • Termín pro podání daňového přiznání: 1.2. (nebo do tří měsíců od začátku měsíce, který následuje po zápisu do katastru nemovitostí).
 • Termín splatnosti daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) a termín splatnosti 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb): 31.5. nebo 31.8. (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč).
 • Termín splatnosti 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč): 30.11.

Silniční daň

Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v ČR a která se používají k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním či k činnostem, z nichž plynou příjmy a jsou předmětem daně z příjmů. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně také vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená pouze k přepravě nákladů, naopak některá vozidla specifického určení mohou být od daně osvobozena. Poplatníkem je zpravidla provozovatel vozidla (zapsaný v technickém průkazu). Daňové přiznání se podává a hradí jednou ročně ke konci ledna za minulý rok, v průběhu roku se platí zálohy za běžný rok.

 • Termín pro podání daňového přiznání a doplatek daně za minulý rok: 1.2.
 • Termíny čtvrtletních záloh za běžný rok: 15.4., 15.7., 15.10., 15.12. (pouze říjen a listopad).

Spotřební daně

Spotřební dani podléhají pohonné hmoty, alkohol a tabák. Plátcem spotřební daně je fyzická či právnická osoba, která provozuje daňový sklad, dováží, vyrábí nebo uvádí do volného daňového oběhu uvedené komodity. Daňové přiznání se podává měsíčně, a to vždy 25. den v následujícím měsíci. Pokud není uvedeno jinak, týž den je možné podat daňové přiznání pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů (označeno *). Spotřební daň z motorové nafty se snižuje o 1 Kč na litr. 

 • Termíny pro podání přiznání pro spotřební daň: 25.1., 25.2., 25.3., 26.4., 25.5., 25.6., 26.7., 25.8., 25.9. (*27.9.), 25.10., 25.11., 27.12.

Uhradit spotřební daň je nutné v měsíci, který následuje po podání přiznání, tedy např. v lednu se hradí spotřební daně za měsíc listopad předchozího roku.

 • Termíny pro úhradu spotřební daně (mimo daně z lihu): 11.1, 9.2., 12.3., 9.4., 10.5., 9.6., 12.7., 9.8., 9.9., 11.10, 9.11., 10.12.
 • Termíny pro úhradu spotřební daně z lihu: 25.11., 24.4., 29.3., 26.4., 25.5., 24.6., 26.7., 24.8., 24.9., 25.10., 24.11., 27.12.

Daň z hazardních her

Této dani podléhají subjekty, které organizují kurzové sázky a tomboly, loterie, binga, živé hry nebo výherní terminály. Pro organizování a provozování hazardních her se vyžaduje povolení ministerstva financí, nicméně tato daň může být vyměřena i těm, kdo hazardní hry provozují bez povolení. Daňová přiznání se v tomto případě podávají a daň se hradí čtvrtletně.

 • Termíny pro podání přiznání a úhradu daně: 25.1., 26.4., 26.7., 25.10.

Ostatní povinnosti

Daňový kalendář obsahuje celkem 177 záznamů na rok 2021, proto jsme některé okrajové administrativní a platební povinnosti v tomto přehledu podrobněji nezmínili. Jde o energetické daně, hlášení týkající se biopaliv, nebo výkazů a agendy DPH u přeshraničních aktivit (DAC6, FATCA, GATCA, OSS).

Kompletní daňový kalendář naleznete zde.


Zpět