Víte, jaké zálohy musíte platit během roku?

Pokud je podnikání vaší hlavní výdělečnou činností, pak nestačí jen jednou ročně zaplatit daň z příjmů. Pravidelně musíte odvádět také zálohy na zdravotní a sociální pojištění a v případě, že vaše poslední odvedená daň z příjmů byla vyšší než 30 000 Kč, vzniká vám ještě povinnost platit kvartálně nebo pololetně zálohy na daň.

Stanovení výše záloh na daň z příjmů

Platba záloh na daň se týká jak fyzických, tak právnických osob. Frekvence a výše záloh daně z příjmů, které je potřeba platit během zálohového období, závisí na poslední známé daňové povinnosti.

Pojmy spojené se stanovením výše záloh z příjmů

Daň z příjmů je přímá daň uvalená na finanční příjmy, respektive na zisk. Výši daně spočítáte tak, že od příjmů odečtete reálné nebo paušální výdaje. Z takto získaného základu daně zaplatí fyzické osoby 15% daň a právnické osoby 19% daň. V legislativní terminologii se setkáte s pojmy daň z příjmů fyzických osob (DPFO)a daň z příjmů právnických osob (PDPO).

Zálohové období je doba mezi zákonnými lhůtami pro podání daňového přiznání. Například od 1. dubna 2019, což je první den po uplynutí doby pro podání daňového přiznání za rok 2018, až do 31. března 2020, což je poslední den lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2019.

Poslední známá daňová povinnostje částka odvedená státu na dani z příjmů za předchozí zdaňovací období.

Kdo musí platit zálohy na daň z příjmů

 • Povinnost platit zálohy na daň z příjmů ve výši 40 % z poslední vyměřené daně má každý poplatník, který zaplatil na dani za předchozí zdaňovací období více než
  30 000 Kč, ale méně než 150 000 Kč. Zálohy na daň z příjmů se platí dvakrát ročně. První je splatná do 15. června a druhá do 15. prosince.
 • Pokud daň z příjmů za předchozí zdaňovací období přesáhla 150 000 Kč, musí poplatník zaplatit během dalšího roku 4 zálohy, kdy každá z nich bude ve výši 25 %
  z poslední známé daně. Zálohy se platí kvartálně. 15. března, 15. června, 15. září
  a 15. prosince.

V průběhu roku si tak postupně předplatíte v prvním případě 80 % a ve druhém 100 % daně z příjmů za předpokladu, že vaše výdělky dosáhnou přibližně stejné výše jako v předchozím roce.

Kdy se neplatí zálohy na daň z příjmů

Zálohy na daň z příjmů se neplatí:

 • v prvním roce podnikání,
 • když ke stanovení výše daně uplatňujete paušál,
 • v případě, že vaše daň z příjmů za minulý rok nepřesáhla 30 000 Kč,
 • z ostatních příjmů fyzických osob podle § 10 ZDP,
 • když poplatník zemře, závazek zaplatit zálohu na daň z příjmů zůstavitele nepřechází na dědice,
 • povinnost platit zálohy na daň z příjmů se nevztahuje ani na kraje a obce.

Možnosti změny či zrušení záloh z daně z příjmů

V případě, že se vám v podnikání nedaří tolik jako minulý rok, nebo se objeví jiné závažné důvody, které vám platby záloh znemožňují, můžete místně příslušného správce daně požádat o snížení či prominutí plateb záloh, a to prostřednictvím datové schránky nebo písemně. Žádost podejte ještě před datem, kdy je nutné zálohu zaplatit. Finančnímu úřadu musíte vzniklou situaci doložit. Nejlépe porovnáním současné finanční situace s předchozím rokem. O tom, jaké dokumenty je k žádosti potřeba doložit, se poraďte se svým správcem daně, kterým je nejčastěji místně příslušný finanční úřad, jenž bude vaši žádost také posuzovat. V případě neúspěchu máte právo na odvolání.

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění

Během prvního roku, kdy je vaše podnikání vedeno jako hlavní samostatně výdělečná činnost, se platí zálohy na pojistné v minimální výši. Měsíční zálohy pro rok 2019 představují u zdravotního pojištění 2 208 Kč a u sociálního pojištění 2 388 Kč. Minimální výše pojistného se počítá z průměrné hrubé mzdy, takže se rok od roku o několik desítek až stovek korun zvyšuje. V dalších letech podnikání se vaše pojistné může zvýšit, záleží na výdělcích, které jsou uvedeny v posledním daňovém přiznání a přehledu pro OSSZ.

TIP: Přečtěte si článek o daňovém přiznání k dani z příjmu OSVČ za rok 2019 a článek o minimálních zálohách pro rok 2020

Změna termínů plateb záloh na sociální pojištění v roce 2019

V roce 2019 se změnila splatnost záloh na sociální pojištění. Nově se hradí vždy v měsíci, za který se platí. To v praxi znamená, že například pojistné za únor 2019 můžete zaplatit kdykoli v rozmezí od 1. do 28. února.

Zálohy na pojistné u vedlejší výdělečné činnosti

Měsíční odvádění záloh za zdravotní a sociální pojištění se týká všech OSVČ, které mají podnikání vedené jako hlavní výdělečnou činnost. Pokud je samostatně výdělečná činnost zaregistrovaná na OSSZ i na zdravotní pojišťovně jako vedlejší, nemusíte během prvního roku platit žádné zálohy a po prvním podání přehledu zaplatíte jen tolik, kolik odpovídá vašim příjmům. Pro rok 2019 je u vedlejší výdělečné činnosti minimální výše záloh na sociální pojištění stanovena na 955 Kč za měsíc. Pokud je výdělek za rok nižší než rozhodná částka, která pro rok 2019 činí 78 476 Kč, je poplatník zproštěn povinnosti platit sociální pojištění.

 


Zpět