53. díl: Jaké slevy na dani a nezdanitelné položky můžete uplatnit v roce 2024?

Všichni plátci daně z příjmů fyzických osob, tedy OSVČ i zaměstnanci, mají nárok na řadu slev a odečitatelných položek. Konsolidační balíček však některé z nich k 1. lednu 2024 zrušil nebo omezil. To ale znamená, že za rok 2023 je ještě můžete uplatnit v plné výši. Zjistěte, jak si můžete letos snížit daň z příjmů na minimum.

Jak mohou daňové slevy a odečitatelné položky uplatnit zaměstnanci?

Daňové slevy a nezdanitelné části základu daně může zaměstnanec uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanci musí o roční zúčtování daně za rok 2023 požádat zaměstnavatele nejpozději do 15. února 2024, stejný termín platí pro dodání podkladů potvrzujících nárok na slevy.

Slevy se pak promítnou každý měsíc do výše čisté mzdy, některé slevy a odečitatelné položky se uplatní za celý rok zpětně v rámci ročního zúčtování daně (např. školkovné).  

Jak mohou daňové slevy a odečitatelné položky uplatnit živnostníci?

Jednoduše v rámci daňového přiznání za rok 2023. Všechny slevy a odečitatelné položky se tedy v případě OSVČ uplatňují jednorázově za celý rok zpětně. Nárok na slevy je nutné doložit přílohami k daňovému přiznání.

Pokud je ovšem OSVČ v paušálním režimu, daňové přiznání podávat nemusí a nárok na slevy a odečitatelné položky automaticky zaniká.  

Jaký je rozdíl mezi slevou na dani a nezdanitelnou položkou?

Odečitatelná položka (resp. nezdanitelná položka neboli nezdanitelná část základu daně) snižuje základ daně. Základem daně je:

 • v případě OSVČ výše příjmů po odečtení nákladů,
 • v případě zaměstnanců hrubá mzda (příjmy včetně bonusů, příplatků a odměn).

Ze základu daně se po odečtení nezdanitelných položek vypočte daň. Daňové slevy poté snižují takto vypočtenou daň z příjmů fyzických osob.

Všechny slevy i nezdanitelné položky lze uplatnit i v případě, že jste splňovali danou podmínku pouze část roku. V takovém případě se výše slevy vypočítá poměrně podle počtu měsíců, během nichž jste tuto podmínku splňovali (výjimkou je základní daňová sleva, která se vždy uplatňuje v plném rozsahu).

Slevy na dani, které uplatníte v roce 2024  

OSVČ uplatňují slevy na dani za rok 2023 v rámci daňového přiznání podávaného v roce 2024. Od 1. ledna 2024 je řada slev zrušena (sleva na studenta a školkovné) nebo omezena (sleva na manžela/manželku), tyto slevy tedy ještě můžete v daňovém přiznání za rok 2023 uplatnit v plné výši. V daňovém přiznání za rok 2024 (které se podává v roce 2025) se tyto zrušené slevy již neuplatní.

Pro zaměstnance, kteří daňové slevy uplatňují měsíčně, se zrušení či omezení slev promítne již do mzdy za leden 2024. Slevy, které zaměstnanec uplatňuje jednou ročně zpětně, se v roce 2024 uplatní v plné výši v rámci ročního zúčtování daně za rok 2023.  

Základní daňová sleva na poplatníka

Za rok 2023 činí tato sleva 30 840 Kč (resp. 2 570 Kč měsíčně) pro všechny daňové poplatníky. V případě poplatníků, kteří měli zdanitelné příjmy pouze část roku, se tato sleva nijak nesnižuje, tj. jako jediná sleva se vždy uplatňuje v plném rozsahu bez ohledu na další skutečnosti.

Tuto slevu uplatní zaměstnanci i OSVČ či pracující/podnikající důchodci, studenti, rodiče pobírající peněžitou pomoc v mateřství atd. – zkrátka každý, kdo měl v roce 2023 alespoň nějaký zdanitelný příjem. Nárok na slevu není potřeba nijak dokládat, uplatňuje se automaticky pro všechny plátce daně z příjmů fyzických osob bez rozdílu.

Sleva na manžela/manželku nebo registrovaného partnera/partnerku

Pokud žijete v jedné domácnosti s manželem či manželkou / registrovaným partnerem či partnerkou, jejíž/jehož celkové příjmy za rok 2023 nepřesáhly 68 000 Kč, máte nárok na slevu 24 840 Kč. Pokud je manžel či manželka vlastníkem průkazu ZTP/P, částka se zvyšuje na 49 680 Kč. Do příjmů se ovšem počítají některé dávky, například nemocenská či mateřská. Naopak, nepočítají se dávky státní sociální podpory, například rodičovský příspěvek.  

Při uzavření manželství či registrovaného partnerství v průběhu roku máte na slevu nárok od následujícího měsíce po uzavření sňatku. Příjmy manžela či manželky / registrovaného partnera či partnerky se dokládají pomocí podepsaného čestného prohlášení.

Od 1. ledna 2024 platí nová podmínka pro uplatnění této slevy, a sice že manžel či manželka (resp. registrovaný partner či partnerka), na kterého/kterou daňový poplatník tuto slevu uplatňuje, musí pečovat o dítě do 3 let věku ve společně hospodařící domácnosti. V případě OSVČ toto omezení platí až za rok 2024, tj. v daňovém přiznání podávaném v roce 2025. U zaměstnanců, kteří slevu uplatňují měsíčně, se to promítne do mzdy již za leden 2024.  

Sleva na dítě (daňový bonus)

Sleva na vyživované dítě do 18 let ve společné domácnosti činí 15 204 Kč za první dítě, 22 320 Kč za druhé dítě a u třetího a každého dalšího dítěte 27 840 Kč ročně. Pokud má dítě průkaz ZTP/P, výše slevy se zdvojnásobí. Slevu na dítě ve věku 18-26 let lze uplatnit, pokud dítě prezenčně studuje nebo je dlouhodobě nemocné.

Nárok na slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů, který měl zároveň za rok 2023 vlastní příjmy vyšší než 103 800 Kč. K uplatnění slevy stačí doložit čestné prohlášení nebo potvrzení zaměstnavatele, že druhý z rodičů tuto slevu neuplatňuje, a v daňovém přiznání vyplnit identifikační údaje dítěte nebo dětí. V případě studujících dětí ve věku 18-26 let je potřeba navíc doložit potvrzení o denním studiu.

Uplatněním slevy na dítě může vzniknout nárok na daňový bonus. Jde tedy o jedinou slevu, kterou lze snížit daň až do záporných hodnot, čímž vznikne přeplatek na dani. Daňový bonus poté vyplatí poplatníkovi finanční úřad. Pokud vám tedy například vyjde roční daň ve výši 10 000 Kč a uplatníte slevu na jedno dítě (15 204 Kč), dostanete od finančního úřadu daňový bonus ve výši 5 204 Kč.  

Školkovné

Daň za rok 2023 lze naposledy snížit i o školkovné, tedy o náklady spojené s umístěním dítěte do předškolního zařízení, které může být až do výše minimální mzdy. Ta za rok 2023 činí 17 300 Kč. Sleva se uplatní za každé dítě a uplatňuje ji pouze jeden z rodičů, který zároveň s dítětem žije ve společné domácnosti.

TIP: Pokud máte dvě děti, může si každý rodič uplatnit školkovné za jedno dítě. Tím si sníží daň oba rodiče. Často se totiž stává, že školkovné za dvě děti přesahuje výši daně jednoho rodiče, čímž pak o tuto slevu zbytečně přicházíte.

K daňovému přiznání nebo ročnímu zúčtování daně musíte přiložit potvrzení z předškolního zařízení s uvedenou celkovou výší nákladů za umístění vašeho dítěte. Tato sleva se uplatňuje jednou ročně zpětně, a to u zaměstnanců i OSVČ. Za rok 2023 ji ještě tedy uplatníte v plné výši v rámci daňového přiznání nebo ročního zúčtování daně.

Studenti denního studia

Daňová sleva pro studenty denního studia ve věku do 26 let (resp. 28 let v případě doktorského studia) činí 4 020 Kč. V případě souběžného studia se sleva nenásobí; uplatňuje se pouze za měsíce, kdy poplatník byl studentem denního studia. Pro uplatnění nároku na slevu doložte potvrzení o denním studiu.

Jelikož je sleva pro studenty k 1. lednu 2024 zrušena, pracující studenti o ni přijdou již ve mzdě za leden 2024. Studenti pracující jako OSVČ si slevu za rok 2023 ještě uplatní v plné výši.

Invalidé

Invalidé I. a II. stupně mají nárok na slevu na dani ve výši 2 520 Kč, invalidé III. stupně ve výši 5 040 Kč. Nárok musíte doložit kopií výměru o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ.

ZTP/P

Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na slevu ve výši 16 140 Kč. Dokládá se kopií průkazu ZPT/P nebo rozhodnutím úřadu práce.

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

Odečitatelné položky, které uplatníte v roce 2024  

Stejně jako v případě daňových slev, i u odečitatelných položek došlo k 1. lednu 2024 k několika omezením. Některé položky, jako jsou členské příspěvky pro odborové organizace a náklady na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, nelze od 1. 1. 2024 uplatnit. V daňovém přiznání a ročním zúčtování daně za rok 2023 se tedy ještě uplatní.

Poskytnuté dary a darování krve nebo kostní dřeně

Dary na dobročinné účely si můžete odečíst z daňového základu za podmínky, že hodnota součtu všech darů přesáhne 2 % základu daně nebo bude mít minimální hodnotu 1 000 Kč. Do této kategorie spadá i bezúplatné darování krve, které sníží daňový základ o 3 000 Kč za každý odběr, darování kmenových buněk nebo kostní dřeně až o 20 000 Kč za jeden odběr. Celkově si lze pomocí darů za zdaňovací období 2023 odečíst maximálně 30 % ze základu daně.

K daňovému přiznání nebo ročnímu zúčtování daně přiložte všechna potvrzení o darech, která vám obdarované instituce vystaví.

Úroky z úvěrů na bydlení 

Podmínkou pro uplatnění je, že úvěrem financujete byt či dům, kde budete bydlet vy nebo vaši blízcí a zároveň jste uvedeni jako plátci úvěrové smlouvy. V případě, že je nemovitost ve společném jmění manželů, může tuto položku uplatnit pouze jeden z manželů.

Položku lze uplatnit do výše 300 000 Kč ročně v případě úvěrů sjednaných do 1. ledna 2021, v případě později sjednaných úvěrů pouze do výše 150 000 Kč. Rozhodný je přitom termín zápisu nemovitosti do katastru. Splnění podmínek doložte kopií úvěrové smlouvy a potvrzením od banky o zaplacených platbách.

Penzijní připojištění a životní pojištění

Penzijní připojištění vám může snížit základ daně až o 24 000 Kč, životní pojištění o dalších 24 000 Kč. V případě penzijního připojištění lze ale uplatnit pouze částku přesahující 12 000 Kč ročně (tj. roční úhrn plateb mínus 12 000 Kč). Při měsíčních platbách nižších než 1 000 Kč nelze položku uplatnit. V případě zaměstnanců se do uplatnitelných plateb nezapočítávají příspěvky od zaměstnavatele.

Splnění podmínek doložte kopií smlouvy o uzavření pojištění a dokladem o provedených platbách za rok 2023, který vám vystaví příslušná pojišťovna.

Od 1. ledna 2024 je možné kromě penzijního a životního pojištění odečítat také pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobé investiční produkty. Tyto položky se tedy uplatní až v roce 2025 (zpětně za rok 2024).   

Členské příspěvky člena odborové organizace

Zaplacené členské příspěvky můžete odečíst v maximální výši 3 000 Kč, zároveň však ve výši max. 1,5 % ze zdanitelných příjmů. K daňovému přiznání nebo ročnímu zúčtování daně přiložte potvrzení o zaplacení členských příspěvků.

Položka je k 1. lednu 2024 zrušena, tj. v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně podávaném v roce 2025 ji již neuplatníte.

Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 

Jestli jste v roce 2023 absolvovali zkoušky, které ověřují výsledky dalšího vzdělávání, můžete si cenu těchto zkoušek (tedy nikoliv kurzu) odečíst od základu daně až do výše 10 000 Kč, resp. 13 000 nebo 15 000 Kč v případě poplatníků se zdravotním postižením.

Podmínkou však je, že zkouška musí být hodnocena podle standardů Národní soustavy kvalifikací a poplatník ji úspěšně absolvoval. Zájmové nebo jazykové zkoušky tedy uplatnit nelze. Pro uplatnění přiložte potvrzení o uhrazení zkoušky a potvrzení o úspěšném absolvování zkoušky.

Položka je, stejně jako příspěvky člena odborové organizace, k 1. lednu 2024 zrušena, tj. v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně podávaném v roce 2025 ji již neuplatníte.

Stručně
 • Zaměstnanci musí pro uplatnění slev na dani nebo odečitatelných položek požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně za rok 2023, a to nejpozději do 15. února 2024. Stejný termín platí pro dodání podkladů potvrzujících nárok na slevy.
 • Slevy se u zaměstnanců promítnou každý měsíc do výše čisté mzdy, některé slevy a odečitatelné položky se uplatní za celý rok zpětně v rámci ročního zúčtování daně (např. školkovné).
 • OSVČ uplatní slevy a odečitatelné položky v rámci daňového přiznání za rok 2023, tedy jednorázově za celý rok zpětně. OSVČ v paušálním režimu nemají nárok na slevy a odečitatelné položky.
 • Odečitatelná položka (resp. nezdanitelná položka neboli nezdanitelná část základu daně) snižuje základ daně (v případě OSVČ je základem daně výše příjmů po odečtení nákladů, v případě zaměstnanců hrubá mzda). Daňové slevy snižují vypočtenou daň z příjmů fyzických osob.
 • Všechny slevy i nezdanitelné položky lze uplatnit i v případě, že jste splňovali danou podmínku pouze část roku; výše slevy se vypočítá poměrně podle počtu měsíců, během nichž jste tuto podmínku splňovali.
 • Od 1. ledna 2024 jsou zrušeny sleva na studenta a školkovné, omezena je sleva na manžela/manželku. Tyto slevy tedy ještě můžete v daňovém přiznání za rok 2023 uplatnit v plné výši. Pro zaměstnance, kteří daňové slevy uplatňují měsíčně, se zrušení či omezení slev promítne již do mzdy za leden 2024.
 • Beze změn jsou základní daňová sleva na poplatníka, sleva na dítě (daňový bonus), sleva pro invalidy a držitele průkazu ZTP/P.
 • I u odečitatelných položek došlo k 1. lednu 2024 k několika omezením: zrušeny jsou členské příspěvky pro odborové organizace a náklady na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. V daňovém přiznání a ročním zúčtování daně za rok 2023 se tedy ještě uplatní.
 • Beze změny jsou nezdanitelné položky: poskytnuté dary a darování krve nebo kostní dřeně, úroky z úvěrů na bydlení, penzijní připojištění a životní pojištění. Od 1. ledna 2024 je možné navíc odečítat z daňového základu také pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobé investiční produkty. Tyto položky se tedy uplatní až v roce 2025 (zpětně za rok 2024).

Zpět