Jak se změní minimální zálohy pro OSVČ v roce 2021?

S každoročně rostoucí průměrnou mzdou se již tradičně zvyšují i zálohy na zdravotním a sociálním pojištění. Ani letošní rok není výjimkou. Jaké částky si nastavit pro rok 2021 a od kdy se vás týkají?

AKTUALIZACE PRO ROK 2022: V tomto článku se dozvíte, jaká je předpokládaná výše minimálních záloh i paušální daně v roce 2022 a jaké termíny pro vás budou důležité.

Minimální zálohy: výhody a rizika

Výše záloh se každoročně odvíjí od vašeho příjmu v loňském roce, respektive od vyměřovacího základu. Ten se počítá jako polovina příjmů ze samostatně výdělečné činnosti po odečtení výdajů. V praxi se obvykle snaží drobní podnikatelé, aby vyměřovací základ byl co nejnižší, zejména pomocí uplatňování paušálních výdajů.

TIP: Přečtěte si článek o paušální dani pro OSVČ.

Minimální zálohy jsou stanoveny pomocí průměrné mzdy – ta pro rok 2021 činí 35 441 Kč, nicméně konkrétní výpočet pro zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění se liší. I v případě, že váš zisk nedosáhne ani minimálního vyměřovacího základu, máte stále povinnost minimální zálohy odvést. Výjimkou jsou pouze situace, kdy jako OSVČ patříte mezi osoby bez zdanitelných příjmů (např. důchodci, studenti atd.).

Minimální zálohy obvykle podnikatele příliš finančně nezatíží, proto o ně většina z nich usiluje. Je však důležité mít na paměti, že právě zálohy na sociálním pojištění stanovují váš budoucí státní důchod, a to jak starobní, tak případně invalidní. Při minimálních zálohách budete mít nárok pouze na velmi nízkou částku. Jestliže se nechcete spokojit s tímto minimem, je nutné zvýšit vyměřovací základ a platit vyšší zálohy nebo využít některý z finančních produktů – doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem, případně investiční produkty.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Zálohy na sociální pojištění v roce 2021

Minimální vyměřovací základ pro zálohy na sociálním pojištění v roce 2021 je 8 860 Kč, tedy čtvrtina průměrné mzdy (tj. 35 441 Kč x 0,25). Záloha se rovná 29,2 % z tohoto vyměřovacího základu, což představuje 2 588 Kč (tj. 8 860 Kč x 0,292).

Kdy začít platit

Novou výši zálohy na sociálním pojištění musíte začít platit od chvíle, kdy podáte přehled o příjmech a výdajích okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Pokud byste začali platit vyšší částku okamžitě od začátku nového roku, bude se vám kumulovat přeplatek.

Vyhněte se penále

Splatnost zálohy na sociálním pojištění je od roku 2019 do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí. Poté vám běží ještě prodloužená lhůta v rozsahu jednoho měsíce, po kterou můžete zálohu uhradit bez penále.

Pokud ji však nezaplatíte ani v tomto období, počítá se penále od prvního dne, který následuje po dni splatnosti. Výše penále je 0,05 % dlužné částky pojistného za každý den prodlení. V praxi to znamená, že pokud neuhradíte platbu za leden 2021 do 31. 1. 2021, ani do 28. 2. 2021, bude se vám počítat penále již od 1. 2. 2021. 

Zálohy na zdravotní pojištění v roce 2021

Minimální vyměřovací základ pro zálohy na zdravotním pojištění v roce 2021 je 17 721 Kč, tedy polovina průměrné mzdy (tj. 35 441 Kč x 0,5). Záloha se rovná 13,5 % z tohoto vyměřovacího základu, což činí 2 393 Kč (tj. 17 721 Kč x 0,135).

Kdy začít platit

Na rozdíl od zálohy na sociálním pojištění platí nová výše zálohy na zdravotní pojištění od nového roku. To znamená, že lednová platba v nové výši musí proběhnout do 8. dne následujícího měsíce, tedy do 8. února 2021.

Nemocenské pojištění v roce 2021

Každá OSVČ si může dále hradit nepovinné nemocenské pojištění. To vám sice nedokáže kompenzovat finanční ztrátu, zvláště při platbě minimálních záloh, ale zprostí vás povinnosti hradit zálohy na sociálním a zdravotním pojištění při dlouhodobé pracovní neschopnosti. Nemocenské pojištění si také platí ženy, aby získaly nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

V roce 2021 je minimální měsíční platba 147 Kč. Maximální pojistné určuje vyměřovací základ pro sociální pojištění, přičemž maximální výše se rovná 2,1 % z tohoto vyměřovacího základu.

Kdy začít platit

Pro platbu pojistného na nemocenském pojištění platí stejná pravidla jako pro zálohy na sociálním pojištění. To znamená, že platba musí být připsána do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí. I v tomto případě běží ještě prodloužená lhůta v rozsahu jednoho měsíce.

Pokud se vám nepodaří ani do této lhůty pojistné doplatit, vaše nemocenské pojištění zaniká a musíte se k němu znovu přihlásit.  

Přehled minimálních záloh pro OSVČ v roce 2021

 Sociální pojištěníZdravotní pojištěníNemocenské pojištění
Výše min. zálohy2588 Kč2393 Kč147 Kč
SplatnostPoslední den v měsíciDo 8. dne následujícího měsícePoslední den v měsíci

Zpět