Povinnosti podnikatele ve vztahu k úřadům a daním

S datem zápisu nové společnosti do obchodního rejstříku je vaše firma založená de iure a může zahájit činnost. S ní je spojena i povinná registrace na úřadech a přihlášení k daním. Poradíme vám, jak správně postupovat a na co nezapomenout.

1) Založení podnikatelského účtu

Jakmile bude vaše firma zapsaná v obchodním rejstříku, založte si podnikatelský účet. V případě, že se obrátíte na ČSOB, bude vám pro založení podnikatelského účtu i internetového bankovnictví stačit občanský průkaz a výpis z obchodního rejstříku. Nebudete potřebovat žádný počáteční vklad a účet si můžete založit i zcela online bez nutnosti návštěvy pobočky.

2) Daňová registrace pro všechny typy daní

Podle zákona jste povinni vyplnit a podat přihlášku k registraci pro právnické osoby, a to do 15 dnů od vzniku společnosti (data zápisu do obchodního rejstříku). Přihláška se zasílá elektronicky prostřednictvím datové schránky a obvykle se k ní přikládá smlouva o zřízení a vedení bankovního účtu. Vyrozumění o splnění podmínek vám finanční úřad pošle rovněž prostřednictvím datové schránky.

Pozor, pokud nedodržíte zákonnou lhůtu k přihlášení, tedy 15 dní od data zápisu společnosti do obchodního rejstříku, hrozí vám pokuta v krajním případě až do výše 500 000 Kč.

K jakým daním se přihlásit?

Kromě daně z příjmů právnických osob je možné se v rámci formuláře „Přihláška k registraci pro právnické osoby“ přihlásit i k dani z příjmů ze závislé činnosti a srážkové dani. Povinnost registrace k těmto daním se odvíjí od níže zmíněných kritérií.

Daň z příjmů právnických osob (DPPO)

Daň se hradí na základě „Přiznání k dani z příjmů právnických osob“. Obecná lhůta pro podání daňového přiznání je do konce třetího měsíce po skončení zdaňovacího období. Pokud společnost nepodá daňové přiznání v této základní lhůtě, je možné podat přiznání elektronicky, např. prostřednictvím datové schránky. V takovém případě je pak lhůta pro podání daňového přiznání prodloužena do konce čtvrtého měsíce po skončení zdaňovacího období.

V případě, že za vás podává daňové přiznání daňový poradce nebo advokát, případně pokud vaše firma podléhá povinnému auditu, je termín podání přiznání prodloužen do konce šestého měsíce po skončení zdaňovacího období.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (DPFO)

Povinnou registraci k DPFO budete muset provést v případě, máte-li zaměstnance a vyplácíte-li jim mzdy za odvedenou práci. Daň se vztahuje např. i na odměny zaměstnanců za výkon funkcí ve statutárních nebo dozorčích orgánech.

Daň odvádí zaměstnavatel (jakožto plátce příjmu) měsíčně příslušnému finančnímu úřadu, a to jako zálohu na daň ze závislé činnosti.  Plátce daně je povinen srazit zálohu na daň při výplatě a odvést ji nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž mu vznikla povinnost zálohu srazit.

Srážková daň

Povinná registrace ke srážkové dani se vás bude týkat v případě, že vyplácíte měsíčně odměnu na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (v případě dohody o provedení práce do 10 000 Kč, v případě dohody o provedení pracovní činnosti do 3 999 Kč) zaměstnancům, kteří u vás nemají podepsané prohlášení k dani.

Plátce je povinen provést srážku daně při výplatě příjmu ze závislé činnosti a odvést nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku.

Daň silniční

Od 1. ledna 2023 není povinné platit silniční daň za užívání osobních automobilů, autobusů a nákladních aut (do 12 tun) za účelem podnikání. Silniční dani podléhá pouze užívání vozidel typů nákladní auta N s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun a jejich přípojná vozidla v kategorii O též s nejvyšší povolenou hmotností alespoň 12 tun.

Přiznání k silniční dani se podává jednou ročně, a to k 31. lednu. Tento den je zároveň den splatnosti silniční daně.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Registrace je povinná pro osoby povinné k dani, které ve 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících překročily obrat 2 000 000 Kč. Podle zákona o dani z přidané hodnoty je osoba povinná k dani povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila obrat 2 000 000 Kč. Plátcem se pak stává od 1. dne měsíce následujícího po odeslání přihlášky k registraci.

Registrovat k DPH se můžete i dobrovolně. Pokud se tak rozhodnete, stáváte se plátcem ode dne následujícího po dni, kdy vám bylo oznámeno rozhodnutí správce daně o registraci.

Přiznání k dani je nutné podávat vždy do 25. dne následujícího měsíce po zdaňovacím období (tedy měsíce nebo čtvrtletí). Ve stejném termínu musíte také DPH zaplatit.

Daň z nemovitých věcí

V případě, že vlastníte nemovitost spojenou s vaším podnikáním (sídlo firmy), vyplývá vám ze zákona povinnost registrovat se na samostatném formuláři také k dani z nemovitých věcí. Pokud roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná jedenkrát ročně, a to do 31. května běžného zdaňovacího období. Pokud je daň vyšší, můžete ji splatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu běžného zdaňovacího období. V některých případech jste od platby této daně osvobozeni, podrobnější informace naleznete na webovém portálu Finanční správy.

3) Povinnosti podnikatele vůči zdravotním pojišťovnám (ZP)

Pokud ještě nejste u své zdravotní pojišťovny přihlášen jako zaměstnavatel do registru zaměstnavatelů, je třeba tak učinit prostřednictvím formuláře Přihláška a evidenční list zaměstnavatele, a to do 8 kalendářních dnů od nástupu prvního zaměstnance do pracovního poměru. I jeho budete muset povinně ohlásit na jeho zdravotní pojišťovně vyplněním formuláře Přihláška a evidenční list zaměstnavatele. Pokud se jeho ZP neshoduje s tou vaší, vyplníte u ní také přihlášku do registru zaměstnavatelů. Stejné kolečko vás čeká u všech zdravotních pojišťoven, u kterých jsou pojištěni další zaměstnanci, a to vždy do 8 kalendářních dnů od jejich nástupu.

4) Povinnosti podnikatele vůči České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Podobný postup jako u ZP absolvujete i na České správě sociálního zabezpečení. Nejdříve se přihlásíte jako zaměstnavatel do registru zaměstnavatelů, nejpozději do 8 kalendářních dnů od nástupu prvního zaměstnance do zaměstnání. ČSSZ jste povinni oznámit den nástupu nového zaměstnance prostřednictvím tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), a to do 8 kalendářních dnů. Toto oznámení budete vyplňovat pokaždé, přijmete-li do firmy nového zaměstnance.

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

5) Povinnosti podnikatele vůči Úřadu práce ČR (ÚP ČR)

Zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru je uložena zákonná povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % povinného podílu z celkového počtu jejich zaměstnanců. Pokud toto nařízení nesplníte, jste povinní odvést do státního rozpočtu 2,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou osobu zdravotně postiženou, kterou byste měli jako zaměstnavatel povinně zaměstnat.

6) Povinnost podnikatele sjednat zákonné pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti budete muset povinně platit, jakmile uzavřete pracovněprávní vztah s alespoň jedním zaměstnancem. Státem povinně určená pojišťovna, u které se musí registrovat všichni noví zaměstnavatelé, je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Pojištění odpovědnosti vás pak bude chránit při uplatnění nároků zaměstnanců za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojistné se platí čtvrtletně dopředu, s výpočtem základu za předchozí čtvrtletí.

TIP: Stáhněte si zdarma náš přehled povinností podnikatele ve vztahu k úřadům a daním.

Odborná revize článku: Dominika Šiplová a Kateřina Měcháčková, EKP Advisory, s.r.o.

Dominika Šiplová, daňový poradce

Vystudovala obor Zdanění a daňová politika na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po skončení studia nastoupila do EKP Advisory na pozici asistenta daňového poradce. V říjnu 2022 úspěšně složila zkoušky na daňového poradce. Dominika Šiplová je součástí týmu EKP Advisory od srpna 2019.

Kateřina Měcháčková, asistent daňového poradce

Vystudovala VŠE obor Zdanění a daňová politika. Aktuálně ve studiu pokračuje na navazujícím magisterském studiu. V EKP Advisory pracuje téměř rok na pozici asistent daňového poradce. Jejím cílem je stát se v brzké době certifikovanou daňovou poradkyní. Je aktivní v publikování odborných textů.


Zpět