Povinnosti podnikatele ve vztahu k úřadům a daním

S datem zápisu nové společnosti do obchodního rejstříku je vaše firma založená de iure a může zahájit činnost. S ní spojena je i povinná registrace na úřadech a přihlášení k daním. Poradíme vám, jak správně postupovat a na co nezapomenout.

Založením nové firmy pro vás vzniká celá řada registračních povinností. Na základě jednotlivých firemních činností byste se měli zaregistrovat k platbě příslušných daní na finančním úřadě, případně získat různá povolení nebo podat oznámení na další úřady. V případě, že budete přijímat hotovost, je také nutné se v závislosti na druhu činnosti přihlásit k elektronické evidenci tržeb (EET) a odesílat hlášení o všech uskutečněných hotovostních transakcích na finanční úřad.

1) Založení podnikatelského účtu

Jakmile bude vaše firma zapsaná v obchodním rejstříku, vydejte se do banky a založte si podnikatelské konto.
V případě, že se obrátíte na ČSOB, bude vám pro založení účtu i internetového bankovnictví stačit občanský průkaz, výpis z obchodního rejstříku a počáteční vklad v minimální výši 1000 Kč. Za sedm dní pak obdržíte platební kartu a váš účet bude odblokován pro potřeby firmy.

2) Daňová registrace pro všechny typy daní

Dále vaše kroky povedou na místně příslušný finanční úřad, v jehož obvodu má vaše společnost sídlo dle obchodního rejstříku. Podle zákona jste totiž povinní vyplnit Přihlášku k registraci pro právnické osoby k různým typům daní v závislosti na druhu vaší podnikatelské činnosti, a to do 30 dnů od získání oprávnění k podnikání (data zápisu nové společnosti do obchodního rejstříku). Vyrozumění o splnění podmínek vám finanční úřad pošle poštou na uvedenou doručovací adresu v podobě osvědčení o registraci daně spolu s daňovým identifikačním číslem (DIČ).

TIP : Řešíte-li raději vše z pohodlí domova, využijte možnost vyplnit formulář Přihlášky k registraci k dani prostřednictvím webových stránek Finanční správy. Přihlášku pak odesíláte formou datové zprávy opatřenou elektronickým podpisem v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu přímo na finanční úřad.

K jakým daním se přihlásit?
V rámci jednoho formuláře Přihláška k registraci pro právnické osoby se přihlásíte nejen k dani z příjmů právnických osob, ale zároveň i k dani z příjmů ze závislé činnosti, srážkové dani a dani silniční. Registrace k DPPO je pro každou novou společnost s.r.o. povinná a přihlásit se k jejímu placení musíte ze zákona, registrace k ostatním daním se odvíjí na základě níže zmíněných kritérií.

* Daň z příjmů právnických osob (DPPO)
K jejímu přihlášení je nutné doložit výpis z obchodního rejstříku a smlouvu o zřízení a vedení podnikatelského bankovního účtu. Platí se vždy jednou za kalendářní rok po odevzdání formuláře Přiznání k dani, a to do 31. března roku následujícího. Pozor, pokud nedodržíte zákonnou lhůtu k přihlášení, tedy 30 dní od data zápisu společnosti do obchodního rejstříku, hrozí vám pokuta až do výše 2 000 000 Kč!

* Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (DZČFP)
Povinnou registraci k DZČFP budete muset provést v případě, máte-li zaměstnance (i jednoho) a vyplácíte-li jim mzdy za práci. Daň se vztahuje i na odměny zaměstnancům za výkon funkcí ve statutárních nebo dozorčích orgánech. Týká se všech zaměstnanců, kteří mají u zaměstnavatele podepsáno Prohlášení o zdanitelných příjmech (Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků). Daň se odvádí finančnímu úřadu formou daňových splátek, které jsou odečítány z každého jednoho platu zaměstnance.

* Srážková daň
Povinná registrace ke srážkové dani se vás bude týkat v případě, že svým zaměstnancům vyplácíte peníze v podobě autorských honorářů do 7000 Kč měsíčně či mzdu za vedlejší zaměstnání do 5000 Kč měsíčně (dohoda o provedení práce, dohoda o provedení pracovní činnosti). Stejně jako DZČFP je srážková daň splatná v termínu dne výplaty příjmu.

* Daň silniční
Jakmile začnete k podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti používat vozidlo, je nutné se registrovat také k silniční dani. Ze zákona vám plyne povinnost přihlásit se k placení daně nejpozději ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy. Platba záloh pak probíhá 4 x ročně, a to do 15. dubna, 15. července, 15. října či 15. prosince. Přiznání k dani za uplynulý rok se podává jednou ročně, a to k 31. lednu.

* Daň z přidané hodnoty (DPH)
Registrace k tomuto typu daně je dobrovolná a odvíjí se od toho, zda jste jako podnikatel plátcem DPH, či nikoli. Plátcem DPH se pak stáváte povinně v případě, že obrat vaší společnosti přesáhne 1 000 000 Kč za dobu po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců. Přihlášku k registraci musíte podat na samostatném formuláři pro Registraci k DPH do 15 dnů po skončení termínu, v němž vaše firma překročila stanovený limit, a plátcem se stáváte první den druhého měsíce. Od ledna 2010 se navíc povinným plátcem DPH stáváte také ve chvíli, kdy poskytujete své služby mezinárodně v rámci EU dalším plátcům DPH. Přiznání k dani je nutné podávat vždy do 25. dne od konce zdaňovacího období (tedy měsíce nebo čtvrtletí). Ve stejném termínu byste měli také DPH zaplatit. Od roku 2016 se přiznání k DPH podává pouze elektronicky prostřednictvím daňového portálu přes datovou schránku.

* Daň z nemovitých věcí
V případě, že vlastníte nemovitost spojenou s vaším podnikáním (sídlo firmy), vyplývá vám ze zákona povinnost registrovat se na samostatném formuláři také k dani z nemovitých věcí. Ta se skládá ze dvou dílčích daní – daně ze staveb a daně z pozemku. Každá z daní má odlišný způsob danění, platit ale budete jednu souhrnnou sumu. Pokud roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná jedenkrát ročně, a to do 31. května běžného zdaňovacího období. Pokud je daň vyšší, můžete ji splatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu běžného zdaňovacího období. V některých případech jste od platby této daně osvobozeni, podrobnější informace naleznete na webovém portálu Finanční správy.

3) Povinnosti podnikatele vůči zdravotním pojišťovnám (ZP)

Pokud ještě nejste u své zdravotní pojišťovny přihlášen jako zaměstnavatel do registru zaměstnavatelů, je třeba tak učinit prostřednictvím formuláře Přihláška a evidenční list zaměstnavatele, a to do 8 kalendářních dnů od nástupu prvního zaměstnance do pracovního poměru. I jeho budete muset povinně ohlásit na jeho zdravotní pojišťovně vyplněním formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele. Pokud se jeho ZP neshoduje s tou vaší, vyplníte u ní také přihlášku do registru zaměstnavatelů. Stejné kolečko vás čeká u všech zdravotních pojišťoven, u kterých jsou pojištěni další vaši zaměstnanci, a to vždy do 8 dnů od jejich nástupu.

4) Povinnosti podnikatele vůči České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Podobný postup jako u ZP absolvujete i na České správě sociálního zabezpečení. Nejdříve se přihlásíte jako zaměstnavatel do registru zaměstnavatelů, nejpozději do 8 kalendářních dnů od nástupu prvního zaměstnance do zaměstnání. ČSSZ jste povinni oznámit den nástupu nového zaměstnance prostřednictvím tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), a to do 8 kalendářních dnů. Toto oznámení budete vyplňovat pokaždé, přijmete-li do firmy nového zaměstnance.

TIP : U jednotlivých institucí je možné se přihlásit i prostřednictvím živnostenského úřadu, kde se vyřizuje živnost – fungují totiž jako centrální registrační místa. Pozor, nutná je ale vaše telefonická kontrola na patřičných úřadech, zda registrace proběhly v pořádku.

5) Povinnosti podnikatele vůči Úřadu práce ČR (ÚP ČR)

Zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru je uložena zákonná povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % povinného podílu z celkového počtu jejich zaměstnanců. Pokud toto nařízení nesplníte, jste povinní odvést do státního rozpočtu 2,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou osobu zdravotně postiženou, kterou byste měli jako zaměstnavatel povinně zaměstnat.

6) Povinnost podnikatele sjednat zákonné pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti budete muset povinně platit, jakmile uzavřete pracovněprávní vztah alespoň s jedním zaměstnancem. Státem povinně určená pojišťovna, u které se musí registrovat všichni noví zaměstnavatelé, je Kooperativa pojišťovna, a.s., ViennaInsurance Group. K pojištění se přihlásíte prostřednictvím formuláře, a to buď elektronicky, či písemně poštou. Pojištění odpovědnosti vás pak bude chránit při uplatnění nároků zaměstnanců za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

7) Povinná registrace k EET

Elektronickou evidenci tržeb (EET) musí vést všichni podnikatelé, kteří přijímají tržby v hotovosti, a naopak neřeší ji ti, kteří přijímají peníze jen bankovním převodem. Zavedení EET se v první vlně (1. 12. 2016) dotkla podnikatelů, kteří poskytují ubytovací a stravovací služby. V druhé vlně (1. 3. 2017) dopadly e-tržby na maloobchod a velkoobchod. Třetí vlna se měla týkat svobodných povolání, dopravy nebo zemědělství, čtvrtá pak řemeslníků a vybraných výrobních činností. V případě třetí a čtvrté vlny ale není jisté, kdy a zda vůbec budou spuštěny.
Podnikatelé, kteří jsou povinni tržby evidovat, žádají o tzv. autentizační údaje, které slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně. Žádost můžete vykonat ústně pomocí protokolu u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně nebo prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou.

I tentokrát jsme pro vás připravili praktický návod.


Zpět