6. díl: Podnikání jako OSVČ při studiu krok za krokem

Pokud si chcete přivydělat při studiu, máte hned několik možností. Kromě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce můžete pracovat i na živnost. Nespornou výhodou práce na živnost při studiu je skutečnost, že se podnikání řadí mezi vedlejší samostatně výdělečné činnosti, které jsou spojené s mírnějšími podmínkami i nižšími platbami než hlavní výdělečná činnost. Jak živnost při studiu založit a jaké povinnosti jsou s podnikáním studentů spojené?

Za jakých podmínek jsou studenti považovaní za OSVČ vedlejší?

Aby bylo podnikání při studiu považované za vedlejší výdělečnou činnost, musíte splnit dvě podmínky. První podmínkou je věk od 18 do 26 let a druhou prezenční studium. V případě vysoké školy se může jednat i o kombinované studium.

Studenti nad 26 let a dálkové studium

Podnikat samozřejmě můžete i v případě, že studujete dálkově nebo studujete a je vám více než 26 let. V těchto případech se ale už nebude jednat o vedlejší činnost, ale o hlavní. Vznikne vám tak povinnost od počátku podnikání platit minimální měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Pro rok 2023 se jedná o částku 2 944 Kč na sociální pojištění a 2 722 Kč na zdravotní pojištění.

Výhody podnikání na vedlejší činnost při studiu

Je vám méně než 26 let a studujete prezenčně či kombinovaně na VŠ? Pak můžete čerpat z řady výhod spojených s podnikáním na vedlejší činnost. O jaké výhody se jedná?

 • V prvním kalendářním roce nemusíte platit zálohy na sociální ani zdravotní pojištění. Po skončení kalendářního roku ale máte povinnost podat finančnímu úřadu daňové přiznání a zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení přehledy o příjmech a výdajích. Na základě reálných výdělků vám bude doměřeno pojistné a případně i daň.  
 • Sociální pojištění budete platit pouze v případě příjmů vyšších, než je tzv. rozhodný příjem. Pro rok 2023 se jedná o částku 96 777 Kč za rok. Pokud tedy za rok 2023 vyděláte méně než 96 777 Kč, nemusíte sociální pojištění v roce 2024 platit vůbec.  
 • Zálohy na zdravotní pojištění v dalších kalendářních letech platíte pouze ve výši vypočtené v přehledu.
 • V rámci daně z příjmů můžete čerpat slevu na studenta (335 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém jste byli studentem). Nezapomeňte ovšem k daňovému přiznaní přiložit potvrzení o studiu.

Vedlejší samostatně výdělečná činnost studentů a daňové povinnosti

Stejně jako OSVČ hlavních i OSVČ vedlejších se týká povinnost odvádět daně a každý rok podat daňové přiznání. Sazbou 15 % se daní rozdíl mezi příjmy a výdaji (tzv. daňový základ). Kromě základní daňové slevy na poplatníka můžete navíc využít i slevu pro studenty.

Pro výpočet daňového základu můžete zvolit paušální výdaje nebo skutečné výdaje. Naopak se vás netýká paušální daň, která je určena pouze OSVČ na hlavní činnost. Jaký je rozdíl mezi paušálními a skutečnými výdaji?

Paušální výdaje

Výdaje se v případě paušálních výdajů vypočítávají jako procento z příjmů, skutečné výdaje tedy nemusíte vůbec dokládat. Procento závisí na typu živnosti, přičemž se může jednat o 40, 60 a 80 % z příjmů.

 • 80 % z příjmů lze uplatnit u lesního a vodního hospodářství, ze zemědělské výroby a řemeslných živností,
 • 60 % z příjmů lze uplatnit u volných, vázaných i koncesovaných živností,
 • 40 % z příjmů lze uplatnit u svobodných povolání a u autorské tvorby.

Skutečné výdaje

Pokud vaše reálné výdaje převyšují paušální výdaje (pořízení drahého fotografického vybavení, softwaru apod.), vyplatí se vám uplatňovat skutečné výdaje. V tomto případě vám ale vzniká povinnost vést daňovou evidenci.

Vedlejší činnost OSVČ a zdravotní pojištění

Jak už jsme zmínili výše, v prvním roce jako OSVČ vedlejší měsíční zálohy na zdravotní pojištění neplatíte. Na začátku dalšího roku dodáte své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích a částku jednorázově uhradíte. Na základě tohoto přehledu pojišťovna stanoví výši záloh pro další rok. Danou částku budete každý měsíc posílat na účet pojišťovny.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Vedlejší činnost OSVČ a sociální pojištění

Sociální pojištění budete platit pouze v případě vyšších příjmů, pro rok 2023 se jedná o takzvanou rozhodnou částku ve výši 96 777 Kč. Tato částka se vás týká pouze v případě, že podnikáte celý rok, při kratší době podnikání se částka poměrně snižuje.

V prvním roce stejně jako u zdravotního pojištění nehradíte zálohy a případné pojištění doplatíte jednorázově. V dalších letech budete při příjmech vyšších, než je rozhodná částka odvádět měsíční zálohy (pro rok 2023 je minimální výše měsíční zálohy při vedlejší činnosti 1 178 Kč). Na základě podaných přehledů a uhrazených záloh rozdíl buď doplatíte, nebo vám ČSSZ vrátí přeplatek.

Založení živnosti a zahájení podnikání

Živnost si může založit každý student nad 18 let, který je trestně bezúhonný, nemá daňové nedoplatky u finančního úřadu nebo na sociálním a zdravotním pojištění a v případě řemeslných a vázaných živností splňuje požadavky na odbornou způsobilost.

Většina studentů si však zakládá živnost volnou (marketing, IT, fotografování apod.), která není spojená s žádnými požadavky.

Založení živnosti je jednoduché

Živnost můžete založit jednak osobně návštěvou libovolného živnostenského úřadu, nebo online vyplněním jednotného registračního formuláře (JRF), případně zasláním formuláře poštou.

Za vyřízení živnostenského oprávnění zaplatíte 1 000 Kč. Na živnostenském úřadě můžete poplatek zaplatit v hotovosti. V případě vyřízení živnostenského oprávnění na dálku poplatek zaplatíte poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

Při podání jednotného registračního formuláře za vás živnostenský úřad ohlásí zahájení podnikání finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně i ČSSZ, takže vy nemusíte nic dalšího ohlašovat. Po ohlášení živnosti získáte výpis z živnostenského rejstříku a přidělené IČ. V tomto okamžiku už můžete fakturovat.

Jak fakturovat při vedlejší činnosti?

Fakturace je v případě vedlejší činnosti stejná jako v případě hlavní činnosti. Pro vystavení faktur můžete využít řadu online nástrojů nebo náš vzor faktury pro neplátce DPH.

Přerušení či ukončení studia a podnikání

Pokud podnikáte při studiu jako OSVČ vedlejší a ukončíte nebo přerušíte studium, musíte tuto skutečnost do 8 dnů oznámit živnostenskému úřadu a své zdravotní pojišťovně i ČSSZ, z vedlejší činnosti se totiž stane činnost hlavní.

Při ukončení nebo přerušení studia také ztrácíte nárok na slevu na studenta. V daňovém přiznání můžete uplatnit studentskou slevu pouze za měsíce uvedené v potvrzení o studiu.  

Stručně
 • Aby bylo podnikání při studiu považované za vedlejší výdělečnou činnost, musíte studovat prezenčně nebo kombinovaně a mít věk do 26 let. Ostatní studenti jsou považováni za hlavní OSVČ.
 • V případě vedlejší OSVČ v prvním kalendářním roce nemusíte platit zálohy na sociální ani zdravotní pojištění. Po skončení kalendářního roku ale máte povinnost podat daňové přiznání a přehledy a bude vám doměřeno pojistné a případně i daň.
 • Sociální pojištění budete platit pouze v případě příjmů vyšších, než je tzv. rozhodný příjem (v roce 2023 se jedná o částku 96 777 Kč za rok). Zálohy na zdravotní pojištění platíte pouze ve výši vypočtené v přehledu.
 • Dále musíte odvádět daně a každý rok podat daňové přiznání. Sazbou 15 % se daní rozdíl mezi příjmy a výdaji (tzv. daňový základ). Kromě základní daňové slevy na poplatníka můžete navíc využít i slevu pro studenty.
 • Pro výpočet daňového základu můžete zvolit paušální výdaje nebo skutečné výdaje. Paušální daň je určena pouze OSVČ na hlavní činnost.
 • Živnost můžete založit jednak osobně návštěvou libovolného živnostenského úřadu, nebo online vyplněním jednotného registračního formuláře (JRF), případně zasláním formuláře poštou. Při podání JRF za vás živnostenský úřad ohlásí zahájení podnikání finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně i ČSSZ, takže vy nemusíte nic dalšího ohlašovat.
 • Po ohlášení živnosti získáte výpis z živnostenského rejstříku a přidělené IČ. V tomto okamžiku už můžete fakturovat.

Zpět