2. díl: Jak uplatnit úlevy z tzv. Liberačního balíčku?

Od 16. března mohou daňoví poplatníci odložit některé platby, podat žádost o posečkání s úhradou daně, žádat o úpravu záloh anebo výjimku z jejich placení. Kromě toho mohou zažádat o odpuštění sankcí v případě prodlení nebo o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání. Poradíme vám, jak si tyto úlevy můžete uplatnit.

Mnoho z opatření tzv. Liberačního balíčku je uplatněno plošně, a tedy podnikatelé mohou úlevy čerpat bez nutnosti dokládání dopadů koronaviru na jejich podnikání. U jiných budete muset svou situaci doložit. 

TIP: Všechny informace o opatřeních pro podnikatele pravidelně aktualizujeme v tomto článku

Plošné úlevy

Mezi úlevy, které jsou uplatňovány plošně, a tedy není nutné u nich prokazovat souvislost s koronavirem, patří: 

  • Prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob a také úroky z prodlení. Přiznání, hlášení a vyúčtování je možné podat až do 1. července 2020. 
  • Prominutí zálohy na daň z příjmu, která je splatná do 15. 6. 2020. 
  • Prominutí minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění všem OSVČ na 6 měsíců (březen – srpen 2020).  
  • MF ČR pozastavuje všem podnikatelům povinnost elektronické evidence tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících 3 měsíců. 

Snížení záloh na dani z příjmu

Daňové subjekty si mohou také podat žádost o snížení záloh na dani z příjmu. Jako důvod je potřeba uvést to, jakým způsobem jim situace brání v tom, že nemohou zálohu platit v plné výši.

Příklad: Pokud provozujete restaurační zařízení, a kvůli koronaviru jste museli provoz uzavřít a přišli jste tak o zákazníky, je potřeba do žádosti tento argument uvést. 

Rovněž je možné požádat o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat. V žádosti musí být uvedené skutečné důvody, na základě kterých žádáte o udělení výjimky z placení záloh. Jednat se může o mimořádný výpadek příjmů, který souvisí s pandemií koronaviru.

Jako důvod můžete uvést také fakt, že zaplacením zálohy by došlo k citelnému ohrožení ekonomické situace vašeho podnikání.

Opožděné podání kontrolního hlášení pro období 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020

V této situaci se bude plošně promíjet pokuta ve výši 1 000 Kč za opožděné podání hlášení. Pokud vám však správce daně pošle v následujícím měsíci výzvu, je potřeba podat žádost, ve které odůvodníte, proč jste kontrolní hlášení podali pozdě. To, zda vám bude pokuta ve výši 10 000 – 50 0000 Kč prominuta, záleží na zvážení správce daně.

Žádost o prominutí pokuty z pozdě podaného kontrolního hlášení můžete podložit například faktem, že vám účetní kvůli karanténě nemohla zpracovat podklady pro hlášení nebo vám v podniku chyběl klíčový zaměstnanec.

Opožděné podání přiznání k DPH

Obecně platí, že pokud je DAP DPH podáno se zpožděním do 5 pracovních dnů, není plátce postižen žádnou sankcí. V případě, že je přiznání podáno více jak 5 pracovních dnů po zákonné lhůtě, náleží plátci pokuta ve výši 0,05 %, maximálně 5 % stanovené daně za každý následující den prodlení.

Vzhledem k nastalé situaci byl vyhlášen generální pardon – tedy prominutí příslušenství daně a správního poplatku kvůli pandemii koronaviru. Dochází tedy k prominutí pokuty za pozdě podané DAP DPH, pokud byl plátci na základě žádosti prominutý úrok z prodlení. K prominutí pokuty dochází i po podání žádosti o posečkání či rozložení úhrady daně na splátky.

Jestliže již teď víte, že nebudete moci DPH uhradit, můžete požádat svého místně příslušného daňového správce o povolení posečkání úhrady DPH. Žádat rovněž můžete o rozložení a úhrady na splátky. Žádost o posečkání nemá žádný jednotný formulář, jde o obecné podání. Pokud žádost finančnímu úřadu podáte do 31. 7. 2020, bude vám prominutý správní poplatek.

V případě, že jsou obtíže při úhradě daně spojeny s mimořádným opatřením proti šíření koronaviru, můžete je finančnímu úřadu doložit všemi relevantními doklady, které prokážou vliv karanténního opatření, nemoc nebo nutnou péči o člena domácnosti. Předložit můžete také například porovnání tržeb vůči předchozímu období nebo prokázání výpadku výroby kvůli překážkám, které vyplývají z mimořádných opatření na straně dodavatele.

Jakým způsobem může daňový subjekt doložit vliv koronaviru na útlum jeho ekonomické činnosti?

U daňových řízení, do kterých spadá například podání daňového přiznání, hlášení, vyúčtování, žádosti o snížení záloh, žádost o prominutí příslušenství daně a podobně, může daňový subjekt vliv koronaviru prokázat následujícími způsoby:

  • Důvodem je uzavření provozovny – pokud se tento důvod vzhledem k činnosti daňového subjektu jeví jako reálný, nemusí podnikatel dokládat například hospodářský výsledek a podobné dokumenty, které za aktuální situace nemá kdo zpracovat. Doložit postačí například fotodokumentaci uzavřené provozovny.
  • Důvodem je karanténa nebo nemoc zaměstnanců – daňový subjekt může tento fakt doložit neschopenkami zaměstnanců.
  • Důvodem je výpadek dodavatelů – dodavatel nemůže dostát svým závazkům kvůli nařízení státu nebo kvůli karanténě jeho zaměstnanců. Tento důvod může být podložen například neschopenkami nebo písemným sdělením dodavatele.
  • Důvodem je ztráta odběratelů – tento důvod lze doložit například písemným sdělením klíčového odběratele o neschopnosti nakupovat vaše produkty a služby.


Zpět