Jak postupovat při vymáhání pohledávek?

Podnikatel Petr provozuje malou truhlárnu, která dodává nábytek nejen do domácností, ale také do firem. Na stole mu přitom leží dvě neproplacené faktury s nemalými částkami, které měl obdržet už před několika měsíci. V takové situaci ale není sám. S pozdním proplacením faktury se setkalo podle průzkumu společnosti IPSOS 89 procent tuzemských podnikatelů. Každý pátý podnikatel zažil situaci, kdy jeho faktura nebyla proplacena vůbec.

Nejde přitom ani v nejmenším o dominanci velkých firem vůči menším dodavatelům. „Nadpoloviční většina firem uvádí, že se setkávají s pozdními platbami jako plošným jevem, při kterém v řetězci dodavatelů všechny subjekty prodlužují splatnost či zpožďují úhrady svým dodavatelům,“ komentuje Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních. Co by měl tedy Petr udělat, aby své peníze ještě uviděl?

Neotálejte s předžalobní výzvou

S prvním odběratelem Petr obchoduje již několik let. Jednatel dané společnosti se dostal do tíživé situace, takže se Petr rozhodne řešit celou situaci poklidně a přátelsky. Pošle upomínku s výzvou k nápravě. Druhá strana naštěstí spolupracuje, tak se domluví na splátkovém kalendáři. V záloze měl ještě řešení v podobě mimosoudního řešení sporu, na to ale nedošlo.

Horší domluva probíhá s druhým dlužníkem, který jakoukoli spolupráci odmítá. V takovém případě nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud a poslat dlužníkovi předžalobní výzvu. V rámci takové upomínky musí podnikatel Petr, případně jeho právní zástupce, zdůraznit, že v případě nezaplacení bude věc řešena soudní cestou. Ještě stále lze totiž celou situaci řešit mimosoudně.

Je samozřejmě možné, že dlužník platbu pouze opomněl, nicméně je nutné poznamenat, že pokud se jedná o stálého obchodního partnera, který po prostém e-mailu či telefonátu stále dlužnou částku neuhradí, může se jednat o tíživou finanční situaci na jeho straně. Pokud se jedná o nového obchodního partnera, doporučujeme zpozornět a nenechat své pohledávky stranou. V obou případech pak neotálejte se zasláním předžalobní výzvy. Rychlost vymáhání je často stěžejní mezi uhrazením faktury a nedobytnou pohledávkou v exekučním nebo insolvenčním řízení.

Pokud se ocitnete v podobné situaci, předžalobní výzvu posílejte zásadně poštou, nejlépe doporučeně s dodejkou nebo do datové schránky dlužníka. Případně kontaktujte právního zástupce, který za vás vyřeší nejen nutnou administrativu, ale i následné kroky vůči soudu. Aktuální sídlo právnické osoby lze vždy zjistit z obchodního rejstříku. Sídlo podnikající fyzické osoby (živnostníka) zase vždy zjistíte ze živnostenského rejstříku. Pouhé zaslání výzvy do e-mailové schránky v tomto případě nestačí a neobstojí. Dnes ale každá právnická i podnikající fyzická osoba má zřízenou datovou schránku, a tak se proces zasílání tzv. předžalobek může zjednodušit. Teprve po sedmi dnech, tedy osmý den po odeslání předžalobní výzvy, lze podat žalobu. Pokud byste ji podali dříve, soud by vám nemusel přiznat náhradu nákladů soudního řízení a ty často bývají vysoké, záleží na výši neproplacené faktury.

Jako věřitel si také uschovejte podací lístek, případně dodejku, nebo si stáhněte z datové schránky dodejku o doručení datové zprávy. Tyto doklady společně s ofocenou předžalobní výzvou přikládejte k žalobě.

V předžalobní výzvě je nezbytné uvést:

 • právní titul vzniku pohledávky – nejčastěji smlouva. Faktura je pouze výzva k zaplacení a sama o sobě neprokazuje to, že jste se s dlužníkem dohodli na konkrétním obchodu, např. koupi zboží,
 • vyčíslení dluhu včetně případných úroků nebo nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
 • platební údaje k úhradě,
 • upozornění na soudní vymáhání v případě, že nedojde k úhradě ve stanovené lhůtě (nejméně do 7 dnů od odeslání předžalobní výzvy).

Následuje žaloba, nebo tzv. návrh na vydání (elektronického) platebního rozkazu

Následujícím krokem je pak podání žaloby, přičemž rychlým postupem je podání tzv. návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Elektronický formulář si můžete stáhnout ZDE. Formulář je návodný a příprava tak může být jednodušší, podání návrhu je zpoplatněno i nižším soudním poplatkem a rozhoduje o něm vyšší soudní úředník, nikoliv soudce, a tedy vydání rozhodnutí je často rychlejší.

Má to však i svá úskalí. Musíte disponovat zaručeným elektronickým podpisem, lze nárokovat maximálně 1 milion korun, musíte vyplnit téměř všechny údaje, jinak nelze návrh odeslat, a dlužník si pak musí elektronický platební rozkaz skutečně převzít, jinak se nařídí soudní jednání. Doporučujeme obrátit se na odborníka, který pracuje s touto problematikou každý den, a eliminuje tak rizika na minimum.

Soud pak bez vyjádření žalovaného (dlužníka) vydá elektronický platební rozkaz, vyplývá-li uplatněné právo na zaplacení peněz ze skutečností uvedených žalobcem (věřitelem).

Klasické soudní řízení se však rozeběhne, pokud si dlužník nepřevezme platební rozkaz, nebo pokud včas podá tzv. odpor (jakýsi nesouhlas s platebním rozkazem). Pak se rychlost řízení samozřejmě odvíjí od aktivity soudu, ale i samotného žalovaného. Nelze tak předem nikdy přesně určit, v jakém časovém horizontu obdržíte rozsudek.

Samozřejmě lze podat i klasickou písemnou žalobu na obyčejném papíru se všemi přiloženými důkazy. Pak žaloba musí splňovat alespoň základní náležitosti, aby o ní soud mohl jednat.

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

Jaké důkazy musíte mít?

(Elektronický) platební rozkaz by měl soud vydat i bez přiložení důkazů, pokud váš nárok vyplývá z uvedených a vámi tvrzených skutečností. Nelze ale nikdy doporučit, aby se žalobce vrhal do soudního řízení bez toho, aniž by měl k dispozici důkazy. Žalobce musí v klasickém řízení nejen uvést tvrzení, co se stalo, kdy byl uzavřen obchod, jaká byla dohodnuta splatnost kupní ceny a podobně, ale tato tvrzení musí opřít i o důkazy, tedy například o písemnou smlouvu, e-mailovou komunikaci, dodací listy, svědky atd.

Čím podrobnější budou vaše tvrzení a čím „neprůstřelnější“ budou vaše důkazy, tím zvyšujete šanci na úspěšné a rychlé vymožení vašeho nároku. A pokud byl platební rozkaz zrušen, soudce pak může za splnění dalších podmínek rozhodnout rozsudkem i bez nařízení jednání (tzv. od stolu).

Na koho se při vymáhání dluhu obrátit?

V současné době máte jako věřitel dvě hlavní možnosti. Pověřit vymáháním pohledávek můžete:

 1. samostatné advokáty, příp. advokátní kanceláře
 2. nebo inkasní agentury.

Inkasní agentury vás však nemohou zastupovat v soudním řízení. Poskytování právních služeb je dle zákona vyhrazeno advokátům, a inkasní agentury tak mohou buďto odkoupit vaši pohledávku, nebo vám pomoci s mimosoudním jednáním vůči dlužníkovi.

V případě právního zástupce, který je zapsán v seznamu advokátů v České advokátní komoře, je pak pro věřitele výhodou odbornost, zachování zákonnosti a etického přístupu, které jsou garantované advokátními předpisy, ale také pojištění odpovědnosti advokáta. Bonusem ale může být i obdržení náhrady nákladů řízení, které jsou vedle samotného žalovaného nároku také přiznány v rozhodnutí soudu.

Autor: JUDr. Michal Žďánský, AZ Legal, s.r.o.

Stručně
 • Neotálejte s kroky, které směřují k vymožení dluhu. Začněte co nejdříve zjišťovat důvody, které vedly k neuhrazení pohledávky.
 • Zašlete předžalobní výzvu doporučeně s dodejkou, nebo datovou schránkou.
 • Můžete podat návrh na vydání elektronického platebního rozkazu nebo písemnou žalobu se všemi přílohami (smlouvy ).
 • Pak už musíte bedlivě kontrolovat (datovou) schránku a jednat podle aktivity a výzev soudu.
 • Nebo se obraťte na odborníka, který vám se vším pomůže a bude za vás vyřizovat veškerou agendu spojenou s vymáháním nároků.

Zpět