Autorské právo: Základy pro podnikatele

Ačkoli si to mnozí z nás ani nemusí uvědomovat, s autorským právem se dnes pravidelně setkáváme prakticky všichni, a pro podnikatele to platí takřka bez výjimky. Produkt, logo, grafické ztvárnění webu, článek na blog, dokonce i slogany – to vše totiž může být autorským dílem a jako takové požívat ochrany autorského zákona před zneužitím. Jako podnikatel si určitě nepřejete, aby vaše autorská práva k výše zmíněnému někdo porušoval, avšak stejně tak ani vy například nemůžete na svých webových stránkách jen tak použít nějaký obrázek, aniž byste k tomu měli patřičné oprávnění. Jaké minimum byste tak z oblasti autorského práva měli znát?

Co to je autorské právo a proč se v podnikání vyplatí o něm něco vědět

Autorské právo patří mezi práva duševního vlastnictví, tj. práva k nehmotným statkům. Zjednodušeně řečeno – autorské právo je tu od toho, aby váš konkurent nemohl jednoduše vzít třeba design vašeho produktu a začít nabízet produkt v podstatě stejný jako ten váš, jen v bleděmodrém. Tuto ochranu vám dává díky určitým právům, která se se vznikem autorského díla spojují, jmenovitě právům majetkovým a osobnostním.

Mezi první jmenovaná, která mj. můžete převést na jinou osobu, ať už zadarmo či za úplatu, patří:

 • právo na rozmnožování díla (např. jeho vytištění),
 • právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (prostřednictvím internetu apod.),
 • právo na jeho půjčování či pronájem,
 • právo na jeho sdělování veřejnosti (tj. jeho vysílání či přenos v televizi nebo formou rozhlasu).

Jde tedy o vaše výlučné právo rozhodnout o tom, jak bude dílo užíváno.

Osobnostní práva, která jsou naopak nepřevoditelná, zahrnují zejména:

 • právo rozhodnout o zveřejnění díla,
 • právo být uveden jako autor díla a rozhodnout o tom, jakým způsobem,
 • právo na jeho nedotknutelnost (tj. nikdo nesmí toto dílo předělávat ani užívat způsobem snižujícím jeho hodnotu).

Myslete ovšem na to, že nic netrvá věčně – majetková práva k dílu zanikají 70 let po smrti autora, práva osobnostní dokonce přímo s ní. Nemusíte se však bát, vaše autorství jako takové bude chráněno i nadále. Nikdo tak nebude moct vydávat vaše dílo za vlastní ani ho užívat způsobem snižujícím jeho hodnotu.

Co přesně je autorským právem chráněno – 3 + 1 příklad z praxe

Autorské dílo vymezuje autorský zákon obecně jako dílo literární nebo jiné umělecké dílo, a dílo vědecké. Takové dílo musí splňovat několik podmínek – mělo by být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti a být vyjádřené v nějaké objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické (ať už trvale či dočasně), a to bez ohledu na jeho rozsah, účel či význam.

Typickým příkladem autorského díla v oblasti podnikání je logo. Pokud je jeho výtvor čistě vaší originální prací, pak jste bez dalšího autorským právem chráněni (ovšem pouze vy jako fyzická osoba – autor, nikoli vaše společnost). Speciálním případem je pak situace, kdy vám logo vytvoří váš zaměstnanec. Pokud ho vytvořil při plnění pracovního úkolu (nikoli pouze „během“ pracovní doby), pak mu jako autorovi patří veškerá osobnostní práva, nicméně ta majetková přechází automaticky ze zákona na vás jako zaměstnavatele, včetně např. práva na autorskou odměnu.

Dalším typickým příkladem je obsah vašich webových stránek či e-shopu, tzn. fotky, videa, ale i texty jako např. články a za určitých podmínek také popisy produktů, mají-li svoji typickou, a hlavně jedinečnou, tonalitu. Zejména u zmíněných videí a fotografií však pozor na to, co nebo koho zobrazují. Pokud to budou pouze vaše produkty či pouze vaše osoba, pak můžete být v klidu. Ovšem půjde-li o produkt jiného výrobce či zachycení jiné osoby, potom bez jejich souhlasu s tímto konkrétním užitím se dopustíte porušení jejich autorských práv, popřípadě také práv na ochranu osobnosti.

I design produktu je autorským právem chráněn, pokud splňuje požadavky kladené na autorské dílo, tj. je dostatečně jedinečný, originální a kreativní. Totéž pak platí i pro design provozovny – jste-li autorem designu vy sami, pak nemusíte nic řešit (samozřejmě pokud vás někdo nezačne kopírovat). Ovšem v případě, že vám ho navrhl někdo na zakázku, by určitě bylo dobré ohlídat si autorskoprávní vztahy dopředu smluvně.

Posledním příkladem, který si zde uvedeme – ačkoli se pochopitelně nejedná o vyčerpávající výčet – je hudba pouštěná v provozovně. Pro někoho to může být možná trochu překvapující, nicméně je tomu skutečně tak. Pokud jste do provozovny umístili rádio či televizi, pak máte povinnost platit paušální poplatek Ochrannému svazu autorskému (OSA), který zastupuje autory hudby a textů a spravuje jejich autorská práva. Na tuto povinnost si tak dejte pozor zejména v případě, že podnikáte ve sféře služeb (bary, restaurace, obchody, kadeřnictví, kosmetické salony…) či vlastníte ubytovací zařízení.

Bez licence ani ránu – a zvlášť u fotek z internetu!

Jak již bylo zmíněno, jako autor díla můžete vaše výlučné majetkové právo na rozhodnutí o jeho užívání za úplatu či zdarma převést na jinou osobu – tzn. poskytujete dané osobě licenci. Ta může být výhradní nebo nevýhradní, v závislosti na tom, zda ji lze udělit dalším osobám či nikoli.

Pokud na svoje weby umisťujete obrázky stažené např. z Googlu, měli byste být velice opatrní. Každý z nich totiž má svého majitele a zaručeně ne všichni z nich dali svolení k tomu, aby mohl být jen tak šířen, stahován nebo jinak užíván. U fotografií z fotobank máte sice v tomto většinou jistotu, nicméně zde je zase nutné ujistit se, že autorem udělená licence není nijak omezená, a pokud ano, pak že se to netýká využití dané fotky pro komerční účely. Pokud v tomto ohledu nebudete důslední, vystavujete se nebezpečí jednak soudních sporů a jednak nepříjemné povinnosti zaplatit nemalou částku za neoprávněné užití autorského díla.

Toho si určitě nikdo nevšimne…

Tak přesně tahle věta je jednou z těch, které vám nakonec zaručeně pěkně provětrají peněženku. A nejenom to. Spoléhat se na to, že nikdo nepřijde na vaše užití cizího autorského díla bez patřičného oprávnění, je celkem hazard – autor původního loga si dříve či později jistě všimne, že to vaše je mu čirou náhodou docela podobné, neoprávněné stažení fotek se zase dá jednoduše ověřit na Google Images atd. Šance, že by si nikdo takového „přešlapu“ nevšiml, je tak vcelku malá.

Autor, jehož práva k dílu byla narušena, pak bude mít nárok např. na:

 • určení autorství,
 • zákaz neoprávněné výroby a propagace díla či jeho sdělování veřejnosti,
 • odstranění nepříznivých následků takového zásahu do jeho práv,
 • poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

Dále mu může být přiznáno právo na uveřejnění rozsudku, který byl vydán v jeho prospěch, nárok na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení, a to ve výši dvojnásobku odměny, kterou by jinak stála licence poskytnutá autorem díla. Podle konkrétních okolností dále poskytují autorovi ochranu také obrana proti nekalé soutěži či práva plynoucí z ochranné známky.

Jak je vidět, munice mají autoři svých děl na jejich ochranu celkem dost. Je proto nezbytné autorské právo v souvislosti s podnikáním nepodceňovat, za svoje práva k vlastním dílům se prát a cizí díla bez oprávnění jejich autorů neužívat – a pokud si nejste jistí, co v konkrétním případě smíte a nesmíte nebo co můžete a nemůžete, raději se obraťte na odborníky z oblasti právních služeb, kteří vám pomohou.

Tento článek byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří AZ LEGAL.


Zpět