Co by podnikatelé měli vědět o nekalé soutěži

Nekalé soutěže se podnikatelé mohou dopustit i bez toho, aby tak učinili vědomě. Je proto dobré vědět, co to nekalá soutěž je, jaké typy jednání do nekalé soutěže spadají a také co dělat, když se stanete obětí nekalé soutěže.

Co to je nekalá soutěž?

Nekalá soutěž je definovaná občanském zákoníku. Podle občanského zákoníku se nekalé soutěže dopustí ten, kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Soutěžitelem může být osoba fyzická a právnická, jednat se může o podnikatele i nepodnikatele.

Nekalou soutěží je zejména:

  • klamavá reklama,
  • klamavé označování zboží a služeb,
  • srovnávací reklama,
  • vyvolání nebezpečí záměny,
  • parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele,
  • podplácení,
  • zlehčování,
  • porušení obchodního tajemství,
  • dotěrné obtěžování,
  • ohrožení zdraví a životního prostředí.

Pojďme si některá jednání, kterých se podnikatelé dopouštějí nejčastěji, přiblížit včetně praktických příkladů.

Klamavá reklama

Ve zkratce se dá říci, že se o klamavou reklamu jedná v případě, že byly o zboží nebo službě uvedeny nepravdivé informace, které vedly k tomu, že si zákazník zakoupil zboží, které by si však nekoupil v případě, že by byly uvedeny pravdivé informace. Za klamavou reklamu je však možné v některých případech považovat i takovou reklamu, kde byly uvedeny pravdivé informace, ale takovým způsobem, že uvedly zákazníka v omyl při zakoupení. V případě, že se obchodník dopustí klamavé reklamy, hrozí mu finanční postih.

Příklady klamavé reklamy

Klamavé reklamy se může podnikatel dopustit například v případě neodpovídající ceny, neodpovídajícího účinku nebo neodpovídající reklamy. Klamavé reklamy se dopouští například obchodník, který v letáku uvádí nižší cenu za zboží, než za kterou je v daném období zboží prodávané v obchodě. Dalším příkladem může být produkt, který slibuje, že vám díky němu za měsíc vyrostou vlasy o pět centimetrů, přičemž produkt prokazatelně nemá na růst vlasů žádný vliv.

Klamavé označení zboží nebo služeb

O klamavé označení zboží nebo služeb se jedná v případě, že je označení způsobilé vyvolávat v hospodářském styku mylnou domněnku, že zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, místa, oblasti nebo od určitého výrobce, nebo že vykazují charakteristické znaky a zvláštní jakost.

Příklad klamavého označení zboží nebo služby

Výrobce na produktu uvádí, že pochází od českých farmářů, přičemž má produkt zahraniční původ. Dalším příkladem může být například oblečení z Číny, kdy podnikatel uvádí, že je zboží vyrobené v Evropě.

Srovnávací reklama

Srovnávací reklama je taková, která přímo nebo nepřímo označuje konkurenta, jeho služby nebo výrobky. Srovnávací reklama je v České republice od 1. ledna 2001 povolena, musí však splňovat určité podmínky. Podle zákona nesmí klamat, musí srovnávat zboží nebo služby určené ke stejnému účelu a může porovnávat jen podstatné a ověřitelné znaky. Možné je srovnávat i cenu, ale pouze v případě, že srovnání splňuje i další výše uvedené podmínky.

Příklad srovnávací reklamy

Znaky nepřípustné srovnávací reklamy naplnila například v roce 2008 společnost ČEZ, kdy se srovnávala se svou konkurencí E.ON a Pražskou energetikou (PRE) se sloganem: „NejsmE ONi. ČEZ je levnější“ a „NePREplácejte účty. ČEZ je levnější.“ V této reklamě však ČEZ srovnával jen jeden tarif, který byl levnější než u konkurence, přičemž ale ostatní tarify skupiny ČEZ byly dražší.

Vyvolání nebezpečí záměny

V jakých případech se jedná o vyvolání nebezpečí záměny? V případě užití obchodní firmy, názvu osoby nebo zvláštního označení podniku, i když jsou už tyto atributy oprávněně užívány jiným soutěžitelem. Dále v případě užití zvláštních označení podniku, výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik jako typické. A v neposlední řadě v případě napodobení cizích výrobků, obalů nebo výkonů.

Příklad vyvolání nebezpečí záměny

Příkladem může být soudní spor firmy ASKO versus ASKO NÁBYTEK, kdy žalobce ASKO požadoval, aby firma ASKO NÁBYTEK ve svém názvu neužívala slovo ASKO. Druhá firma namítala, že se dostatečně odlišuje uvedením slova NÁBYTEK. Vzhledem k tomu, že žalobce byl jako první zapsaný v obchodním rejstříku, obě firmy podnikaly v oblasti prodeje nábytku a měly provozovny nedaleko od sebe, soud rozhodl, že jsou firmy zaměnitelné a vyhověl žalobě.

Parazitování na pověsti

Parazitování na pověsti je využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat prospěch pro vlastní podnikání, kterého by podnikatel jinak nedosáhl.

Příklad parazitování na pověsti

Jedním z příkladů parazitování na pověsti je napodobení známého sloganu Kofoly „Když ji miluješ, není co řešit“, brněnským zlatnictvím a jeho sloganem: „Když ji miluješ, je vždy co řešit – kupujte brilianty, zlato, šperky…“

Podplácení

Podplácení je možné chápat jako nabídku, poskytnutí nebo přijetí prospěchu s cílem získat na úkor jiných soutěžitelů přednost nebo výhodu v soutěži.

Zlehčování

Ke zlehčování dochází, když soutěžitel o jiném soutěžiteli uvede zlehčující údaje, které poškozují zájmy soutěžitele.

Porušení obchodního tajemství

Porušení obchodního tajemství je jednání, kdy vyjednávající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní nebo využije obchodní tajemství.

Ohrožování zdraví a životního prostředí

K ohrožování zdraví a životního prostředí dochází v případě, kdy soutěžitel zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobky nebo provádí výkony ohrožující zájmy zdraví nebo životního prostředí chráněné zákonem.

Co dělat, když se stanete obětí nekalé soutěže?

V souladu s občanským zákoníkem může osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží porušeno nebo ohroženo, po rušiteli žádat, aby se nekalé soutěže zdržel a aby odstranil závadný stav. Může také žádat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. V oblasti občanského práva se výše uvedeného dosahuje žalobou u příslušného krajského soudu. V případě, že je újma ve vyšším rozsahu nebo dojde k porušení práv k ochranné známce nebo porušení chráněných průmyslových práv, zabývá se nekalou soutěží i trestní právo.


Zpět