Veřejná licence aneb Jak užívat volně dostupná autorská díla v souladu se zákonem

Dle občanského zákoníku poskytuje licenční smlouvou poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví v ujednaném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu. Druhů licencí však existuje hned několik a každá z nich se řídí různými podmínkami a stranám tak poskytuje rozdílná práva a ukládá jiné povinnosti. V určitých situacích může být licence poskytnuta bezplatně, a to dokonce i bez souhlasu autora. Na co je však potřeba dát si nejvíce pozor při zveřejnění cizího autorského díla?

Jak lze licenci k užití cizího díla získat?

Obecně lze říct, že licenci je možné získat pouze na základě smlouvy. Ta však nemusí být písemná, zákon předepisuje písemnou formu pouze v případě poskytnutí licence výhradní nebo pokud má být licence zapsaná do příslušného veřejného seznamu (např. databáze ochranných známek vedené u Úřadu průmyslového vlastnictví).

Výhradní a nevýhradní licence

Licenci je možné poskytnout jako licenci výhradní, kdy poskytovatel nemá právo poskytnout tutéž licenci třetí osobě po dobu trvání výhradní licence; bez souhlasu původního nabyvatele tak licence u třetí osoby nikdy nevznikne. Je-li to ujednáno, musí se v době trvání výhradní licence zdržet výkonu práva k licencovanému dílu i samotný poskytovatel licence. Je třeba mít na paměti, že pokud byla před poskytnutím výhradní licence nabyvateli poskytnuta licence nevýhradní, zůstává nevýhradní licence zachována.

V ostatních případech se jedná o licenci nevýhradní, kdy může práva k dílu vykonávat jak její poskytovatel, tak i další osoby, kterým poskytovatel danou licenci poskytne.

Specifika licencí k předmětům chráněným autorským zákonem

Je-li poskytována licence k autorskému dílu, můžou si strany ujednat užití díla v původní nebo zpracované či pozměněné podobě, omezit užití díla co do způsobu a rozsahu. Licenční smlouvu je možné sjednat i konkludentně (tj. jinak než slovně, mlčky), kdy návrh na uzavření smlouvy směřuje vůči neurčitému počtu osob, tudíž je ze své podstaty licencí nevýhradní a autorské dílo může užívat kdokoliv, kdo dílo užívá dle licenčních podmínek poskytovatele licence k dílu.

V praxi si to můžeme představit zveřejněním licenčních podmínek na webových stránkách poskytovatele, za zachování kterých umožňuje poskytovatel potenciálním nabyvatelům zveřejňovat jeho dílo (např. fotografie nebo text) na vlastních webových stránkách.

Druhy licencí

Výše popsanou licenci označujeme jako licenci veřejnou (volnou) – je poskytována bez nezbytnosti přímého kontaktu mezi poskytovatelem a nabyvatelem a smlouva je tak uzavřena samotným užitím díla v souladu s licenčními podmínkami. Může se jednat o instalaci a souhlas s licenčními podmínkami u softwaru (resp. freewaru) nebo o výše zmíněné zveřejnění cizího autorského díla na vlastní platformě nabyvatele.

Různý rozsah omezení při užívání díla poskytuje tzv. licence svobodná (otevřená), u které však nabyvatel nemusí být nezbytně omezen v užívání autorského díla. Nejpoužívanějšími druhy licencí jsou v této oblasti licence Creative Commons, které jsou natolik variabilní, že si může poskytovatel druh poskytované licence upravit a určit podmínky, za kterých můžou nabyvatelé jeho licenci užívat, přičemž není vyloučeno ani komerční využití.

Nelze samozřejmě odepírat poskytovateli autorství a způsob uvádění poskytovatele je upraven v licenčních podmínkách, přičemž může poskytovatel i do jisté míry omezit rozsah a způsob užívání svého díla, a to zejména tím, že nedovolí komerční užití díla, zakáže do díla zasahovat nebo zásahy povolí pod podmínkou, že bude výsledné dílo poskytováno pod stejnou (nebo obdobnou) licencí.

V zásadně odlišné situaci se nalezneme u díla volného, u kterého licenci nikdo nepotřebuje, neboť majetkovým právům autora již zákon neposkytuje žádnou ochranu, což nastává zpravidla po 70 letech od smrti posledního autora daného díla. Bezplatně užívat autorské dílo tak může být atraktivní pro podnikatele prodávající knihy či fotografie, avšak pravděpodobně zcela bez významu bude tato možnost zejména v oblasti IT. V této oblasti však existuje tzv. public domain, kterým se označuje software, který jeho autor umožňuje volně užívat bez nároku na jakoukoliv jeho další ochranu.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Jak tedy lze užívat cizí dílo a neporušovat zákon?

Nejedná se o nic komplikovaného. Přešlapu se jistě nedopustíte, pokud budete dodržovat ujednání v licenční smlouvě, resp. licenční podmínky poskytovatele licence. Před samotným zveřejněním nebo jiným užitím autorského díla se proto podrobně obeznamte s licenčními podmínkami poskytovatele, a to zejména co do rozsahu a způsobu užití díla, a případně i možnosti užívat dílo pro komerční účely.

Pokud tak dodržíte podmínky poskytovatele licence, nemusíte se obávat žádných záludností ani právních kliček. V případě užívání díla volného nemusíte dodržovat podmínky dokonce žádné, nesmíte však popírat autorství daného díla.

Autor: Radovan Lukáč, AZ Legal, s.r.o.


Zpět