O ochranné známce přehledně: Na co si dát při její registraci pozor?

Představte si, že by všechny sýry, šunky nebo mléka měly stejný obal bez bližšího názvu nebo označení. Do košíku bychom tak vkládali prostě jen sýr, cukr nebo mléko. Díky ochranné známce ale můžeme produkty lépe rozeznat. Pokud zůstaneme u sýrů, jako příklad můžeme vzít „Veselou krávu“. Hned si představíte obal se smějící se krávou.

A nemusí jít jen o výrobky, ale i o služby. Ochranná známka je jinými slovy označení grafického znázornění, tvořené zejména:

 • slovy
 • písmeny
 • číslicemi
 • barvou
 • kresbou
 • tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb

Nelze registrovat známku, kterou tvoří pouze údaje o druhu, jakosti či zeměpisném původu výrobku. „Problém by mohl nastat i v případě, že by si někdo chtěl zaregistrovat známku na označení, které už jiná firma po řadu let užívá, aniž by si ho nechala registrovat. Šlo by o porušení práva z takzvaného nezapsaného označení,“ vysvětluje Vít Horáček z advokátní kanceláře Legalité.

Jako ochrannou známku si lze registrovat i název firmy. Horáček ale upozorňuje na fakt, že název firmy je ochráněný už pouhým jejím zapsáním do obchodního rejstříku. Zároveň varuje před neseriózními nabídkami v oblasti ochranných známek:

„Existuje řada soukromých subjektů, které mnohdy samy oslovují potenciální přihlašovatele a za mnohonásobně vyšší poplatky nabízejí zápis do svých rejstříků. Jediným oprávněným registrátorem ochranných známek v Česku je přitom Úřad průmyslového vlastnictví.“

Přihlášku Úřadu k zápisu do rejstříku může podat jak fyzická, tak i právnická osoba. Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo tuto známku používat. Platnost zápisu trvá 10 let, tuto dobu však vlastník může proti zaplacení poplatku prodloužit podáním žádosti o obnovu zápisu vždy o dalších 10 let.

Podání přihlášky k zápisu ochranné známky

V zásadě existují dva způsoby podání, a to buď prostřednictvím klasického vytištěného formuláře, nebo pomocí formuláře elektronického.

Klasickou přihlášku k vytištění si můžete stáhnout zde. Podává se u Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2aPraha 6PSČ 160 68, v jednom vyhotovení a smí obsahovat pouze jedno přihlašované označení. Přihláška musí obsahovat:

 • Údaje o ochranné známce – je potřeba vyplnit všechny požadované kolonky ve formuláři. Cílem sekce je určit, zda je ochranná známka vyobrazena v běžném písmu či nikoli, zda se jedná o ochrannou známku slovní, obrazovou, kombinovanou či prostorovou, zda je tvořena pouze barvou či kombinací barev, zda provedení je barevné či černobílé a zda je ochranná známka kolektivní či nikoli.
 • Údaje o přihlašovateli – jméno a příjmení fyzické osoby a adresu místa jejího trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, je-li přihlašovatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jiný název a sídlo, je-li přihlašovatelem právnická osoba.
 • Zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen – vyplňuje se v případě, že přihlašovatel je zastoupen advokátem či patentovým zástupcem nebo obecným zmocněncem podle správního řádu.
 • Znění přihlašované ochranné známky – zde je potřeba rozlišit, zda je znění v klasické latince či nikoli. Ve druhém případě je potřeba přiložit tři kusy vyobrazení v rozměru minimálně A8, maximálně A4 do „Seznamu příloh“ a text ještě přepsat v rámečku do latinky.
 • Seznam výrobků a služeb – v dané sekci je potřeba určit třídu mezinárodní klasifikace, do které daný produkt či služba spadá. Celá klasifikace je obsažena v Niceské úmluvě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (ke stažení ZDE).

Pokud se rozhodnete podat přihlášku elektronicky, je potřeba se nejdříve zaregistrovat. Podrobný návod a manuál najdete také zde.

Nezapomeňte na správní poplatek

Nejpozději do měsíce ode dne podání přihlášky je mimo jiné potřeba uhradit správní poplatek. Úřad neposílá výzvu, tudíž si dávejte na jeho zaplacení pozor. Pokud poplatek v dané lhůtě nezaplatíte, přihláška je považována za nepodanou.

Zaplatit poplatek můžete čtyřmi způsoby, a to:

 • V hotovosti v pokladně správních poplatků Úřadu
 • Složenkou
 • Převodem z účtu přihlašovatele na účet Úřadu č. 3711-21526001/0710, ČNB Praha 1, konstantní symbol 1148
 • Kolkem (pouze do výše 5000 Kč).

Správní poplatek za přijetí přihlášky individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb je stanoven ve výši 5000 Kč, za přijetí přihlášky kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb je stanoven správní poplatek ve výši 10 000 Kč. Kompletní ceník poplatků naleznete ZDE.

Rady a tipy

V den podání přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, proto doporučujeme společně s přihláškou poslat nebo osobně doručit Úřadu „potvrzení o podání přihlášky ochranné známky“, kde bude datum podání přihlášky a číslo, pod kterým je ochranná známka evidována.

Podaná přihláška prochází nejdříve formálním průzkumem, kdy Úřad kontroluje správnost zařazení produktu či služby a další náležitosti. Pokud se nějaké nesrovnalosti najdou, Úřad je povinen vyzvat přihlašovatele k jejich odstranění, včetně stanovení přiměřené lhůty, která nesmí být kratší než 15 dnů. Nejsou-li splněny požadavky na přihlášku stanovené v zákoně a v prováděcí vyhlášce, jejichž neexistence brání řádnému projednání přihlášky, Úřad přihlášku odmítne.

Po kontrole a průzkumu je přihláška na ochrannou známku zveřejněna Úřadem ve Věstníku. Podat lze pak připomínky, kterými není Úřad vázán a možnost podání připomínek je omezena do zápisu ochranné známky do rejstříku. Další možností jsou námitky, k jejichž podání jsou oprávněny pouze zákonem uvedené osoby ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a jejichž podání je na rozdíl od podání připomínek zpoplatněno.

Zápis ochranné známky platí po dobu 10 let ode dne podání přihlášky. Po uplynutí tohoto období je potřeba požádat o obnovu zápisu, jinak známka zanikne. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky je možné podat nejdříve 12 měsíců před skončením doby platnosti ochranné známky, nejpozději však v den skončení platnosti.

Jestliže se vám nepodaří podat žádost o obnovení včas, lze ji podat nejpozději v dodatečné lhůtě šesti měsíců po uplynutí doby platnosti. v takovém případě činí poplatek za žádost o obnovu individuální ochranné známky 5000 Kč a poplatek za žádost o obnovu kolektivní ochranné známky 10 000 Kč, tedy dvojnásobek správního poplatku za žádost o obnovu zápisu ochranné známky, podané v ochranné lhůtě.

Shrnutí

 • ochranná známka zajišťuje označení grafického znázornění
 • jako ochrannou známku lze registrovat název firmy
 • pozor na neseriózní poskytovatele registrace. Registraci provádí jen Úřad průmyslového vlastnictví
 • přihlášku lze podat prostřednictvím pošty nebo elektronicky
 • základní správní poplatek činí 500 Kč
 • zápis ochranné známky platí po dobu 10 let ode dne podání přihlášky

Zpět