1. díl: Jak být dobrým lídrem: Jak komunikovat se zaměstnanci a motivovat je

To, že je někdo šéf, automaticky neznamená, že je také lídr. Říká se, že někteří lidé se jako lídři rodí, ti ostatní se však musí naučit vést lidi a důležité manažerské vlastnosti pilovat. Co tedy udělat pro to, aby se z vás stal dobrý lídr?

Jak se stát dobrým lídrem?

Jednou z nejdůležitějších schopností dobrého lídra je umět své zaměstnance motivovat. Co dalšího by měl schopný manažer splňovat?

Jasná vize

Jednou ze základních rolí lídra je vytvářet vizi tím, že spojí své týmy k naplnění smyslu. Lídři by měli mít vizi toho, o co usilují a také vědět, jak se tam dostanou. Jasná vize je pro zaměstnance inspirativní a vzbuzuje v nich důvěru.

Integrita

Aby zaměstnanci mohli svému vedoucímu důvěřovat, musí být to, co říká v souladu s jeho činy. Klíčovými znaky integrity jsou čestné jednání, dobře kontrolované emoce a také absence lhaní.

Přirozená autorita

Častou chybou manažerů je, že počítají s tím, že získáním vedoucí pozice automaticky dostanou i potřebnou dávku autority. Tak to však není, autoritu je třeba si přirozeně budovat. Jak? Tím, že se manažer bude o své podřízené zajímat, bude inspirovat tým a úkoly nebude dávat rozkazem, ale spíše jako žádost nebo výzvu.

Otevřenost

Je také důležité, aby byl lídr ke svým zaměstnancům naprosto otevřený a naslouchal jejich nápadům a připomínkám. Žádný poznatek by neměl dopředu odsuzovat nebo své zaměstnance ignorovat.

Asertivita

Další důležitou vlastností lídra je asertivita, což znamená, že by vedoucí pracovník měl být komunikativní a vstřícný, řešit všechny problémy s klidem a bez zbytečné agresivity a své názory prosazovat s rozvahou a respektem k druhým. Kromě toho, že by měl být vedoucí pracovník asertivní, měl by být i pokorný a skromný.

Smysl pro humor

Asi nám dáte za pravdu, že by měl mít ideální lídr také smysl pro humor, aby v týmu panovala příjemná atmosféra. Lídr by si měl dokázat udělat legraci sám ze sebe a zasmát se i se svými podřízenými. Neznamená to však, že by se měl s každým kamarádit. Chybou je samozřejmě i úplný opak, kdy si manažer vynucuje autoritu mocí a nátlakem.

Práce s emocemi

Jak už jsme naznačili, manažeři by měli umět pracovat s emocemi, a to nejen svými, ale také svých podřízených. Lídři by proto měli pracovat na sebepoznání a seberozvoji a být odolní vůči stresu. Měli by se také dokázat vcítit do pocitů svých podřízených a v případě potřeby jim podat pomocnou ruku.

Seznamte se s modelem SCARF

S vedením lidí může vedoucím pracovníkům pomoci také model SCARF, který je založený na poznatcích moderní neurovědy a ukazuje, kterých pět oblastí nepodcenit, pokud chcete mít funkční tým. Autorem tohoto modelu je Australan Dr. David Rock, který je celosvětovým průkopníkem metody Brain-Based, jež se v praxi využívá k rozvoji leadershipu.

A na jakých pět oblastí se tedy tento model zaměřuje? Název je tvořený začátečními písmeny anglických slov označujících status, jistotu, autonomii, vztahovost a férovost. Pojďme si ve zkratce říci, co jednotlivá slova v praxi znamenají.

Status

Status je založený na myšlence, že musíte respektovat druhé a dávat jim najevo, že jsou pro vás důležití. Dobrý lídr by neměl nikdy přehlížet dobře odvedenou práci a neměl by také šetřit pochvalou a uznáním.

Jistota

Pro správný chod firmy je také velmi důležitý pocit jistoty. Tým je třeba vést tak, aby zaměstnanci věděli, na čem a proč pracují a co mají dělat.

Autonomie

Ukažte zaměstnancům, že důvěřujete jejich úsudku tím, že se vyhnete každodennímu vstupování do jejich práce. Zapojte je také do rozhodovacích procesů a delegujte úkoly namísto toho, abyste zaměstnancům do detailu popisovali, co mají dělat.

Vztahovost

Pokud chcete, aby vaši zaměstnanci vytvořili soudržný tým, měli by všichni členové sdílet stejný cíl a na naplnění tohoto cíle spolupracovat. Podporujte také důvěru v týmu a svým zaměstnancům pomáhejte a vyslechněte si jejich názory.

Férovost

Pro všechny členy týmu by měla platit stejná pravidla, na férovosti by mělo být založeno povýšení, ale také propouštění. Pokud totiž budou důvody pro propuštění férové a jasné, budou se cítit lépe i zaměstnanci, kteří firmu neopustí.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Verbální a neverbální komunikace se zaměstnanci

Říká se, že komunikujeme, i když zrovna nic neříkáme. Jak je to možné? I mlčením svým zaměstnancům něco sdělujete a konkrétní význam je možné vyvodit z kontextu. Pokud tedy chcete rozvíjet své komunikační dovednosti, musíte pracovat na všech složkách komunikace, tedy nejen na té verbální, ale také neverbální a paraverbální (rychlost řeči, barva hlasu, hlasitost, pauzy, dynamika, tempo…). Platí, že neverbální komunikace by vždy měla být v souladu s tou verbální. Pokud totiž budete svým zaměstnancům něco sdělovat ústně, ale vaše tělo bude říkat něco jiného, zaměstnanec ve vás nebude mít důvěru.

Které komunikační dovednosti by měl lídr ovládat?

Každý člověk komunikuje trošku jinak, komunikaci byste proto měli přizpůsobit způsobu komunikace každého člena týmu. Dobrý lídr by měl také umět porozumět skrytým neverbálním podnětům členů týmu, naslouchat jejich názorům a získávat od nich zpětnou vazbu. Komunikace se zaměstnanci by vždy měla být transparentní a upřímná.

Závěr

Být dobrým lídrem rozhodně není nic jednoduchého, pokud však budete intenzivně pracovat na rozvoji potřebných dovedností, můžete se stát člověkem, který zaměstnance motivuje k co nejlepším výkonům a inspiruje je.


Zpět