2. díl: Jak být dobrým lídrem: Typologie manažerů

Je lepším manažerem extrovert, nebo introvert? Má lepší předpoklady k tomu vést lidi flegmatik, cholerik, sangvinik či melancholik? A co vám o vaší osobnosti prozradí MBTI typologie? Zjistěte, jaký typ osobnosti jste vy, a jaké jsou vaše manažerské přednosti.

Dělení na extroverty a introverty

Jednou z nejčastějších typologií osobnosti je dělení na extroverty a introverty. Extroverti jsou zaměřeni na kontakt s lidmi, rádi mluví a vyjadřují své pocity, jsou společenští a preferují přímou komunikaci. Introverti tolik nevyhledávají kontakt s okolím a raději poslouchají, než aby vedli konverzaci. Pracují raději o samotě a mají rádi svůj vnitřní klid a své myšlenky.

Je lepším manažerem introvert, nebo extrovert?

Většina lidí je přesvědčena, že jsou lepšími manažery extroverti. Je to ale pravda? Ne tak docela, dobrým manažerem může být jak extrovert, tak i introvert. Z výzkumů tří amerických profesorů – Adama Granta, Francesci Gin a Davida Hofmana vyplývá, že manažeři extroverti dosahují nadprůměrných výsledků, pokud vedou skupinu zaměstnanců, kteří nejsou příliš iniciativní. Pokud je však ve skupině více lidí s tendencemi navrhovat zlepšení a alternativní řešení, jejich výsledky jsou průměrné až podprůměrné. Na druhou stranu manažeři, kteří jsou introvertní, mají schopnost pozorně svým podřízeným naslouchat, reagovat na ně a projevovat vyšší míru empatie, což se v iniciativním týmu jistě hodí.

Co z toho vyplývá?

Stoprocentních extrovertů nebo introvertů příliš mnoho není a ve většině případů lidé stojí někde na pomezí. A nejlepším manažerem je podle odborníků člověk, který je schopný fungovat v obou pólech, tedy jako extrovert bez problémů vychází s lidmi a jako introvert se dokáže ponořit do problému a naslouchat lidem. Chcete vědět, jestli jste spíše introvert, nebo extrovert? Pusťte se do tohoto testu.

Druhy temperamentu

Existují čtyři základní typy temperamentu, které mají vliv na to, jak se chováme a jak reagujeme – sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik. Který z těchto typů se hodí nejvíce na pozici manažera?

Sangvinik

Sangvinici se vyznačují veselou povahou a užívají si pozornost lidí, jsou výřeční, dokážou být velmi přesvědčiví a dokážou také skvěle improvizovat. Většinou však nejsou příliš spolehliví a mají problémy s dodržováním termínů. Dokážou však být velmi tvůrčí.

Cholerik

Mezi manažery najdete velké množství choleriků. Cholerici se velmi pohotově rozhodují, často trvají na svém a jsou nedocenitelní v krizových situacích. Umí skvěle delegovat práci, soustředí se na priority a mají velmi soutěživou povahu a sklony k workoholismu. Potřebují však vždy vyhrát konflikty a ke svým podřízeným nebývají vždy empatičtí.

Flegmatik

Flegmatici se vyhýbají konfliktům a jsou pro ně často důležitější dobré vztahy s lidmi než plat nebo další benefity. Flegmatici jsou velmi spolehliví a vytrvalí a dokáží skvěle komunikovat s lidmi. Umí se přizpůsobit ostatním a jen málokdy se rozčílí. Neumí se však rozhodovat a vedoucích pozicí se ujímají spíše ve chvíli, kdy není zbytí.

Melancholik

Co se týče melancholiků, excelují v zodpovědných funkcích, kde je vyžadovaný seriózní přístup a analytické myšlení. Mají vysoké nároky na sebe i na svůj tým a vzhledem k tomu, že vyžadují naprostou přesnost, nebývají v roli manažera příliš oblíbení a nesnesou kritiku. Vždy však dodrží všechno, na čem se s nimi domluvíte.

Opět je třeba říci, že málokdo je úplně čistý typ a naprostá většina lidí spojuje více typů, přičemž jeden z nich převažuje. Chcete vědět, jaký typ jste vy? Na těchto stránkách najdete test temperamentu a také podrobnější informace o sangvinicích, cholericích, flegmaticích a melancholicích.

MBTI typologie

V kariérním poradenství se často používá také osobnostní test MBTI (Myers Briggs Type Indicator), který je vnímaný jako velmi praktický nástroj, jež lidem pomáhá porozumět vlastnímu chování a také chování ostatních lidí. Tento test vyšel z pojetí osobnosti švýcarského psychoterapeuta Carla Gustava Junga. Ten popsal základní dvojice psychických funkcí, z nichž jedna u lidí převládá a ta druhá je podpůrná. Teorie se zaměřila na vztah člověka k okolí, způsob vnímání, způsob rozhodování a způsob jednání. Na základě kombinace těchto čtyř oblastí je možné člověka zařadit do jednoho z 16 osobnostních typů.

Vztah k okolí

Pokud jde o vztah k okolí, test MBTI dělí lidi do již zmíněných dvou skupin, a sice na extroverty a introverty.

Způsob vnímání

Co se týče způsobu vnímání, rozlišujeme smyslový typ a intuitivní typ. Lidé, kteří se přiklánějí ke smyslovému typu, jsou zaměřeni na čísla, fakta a přítomnost a raději věci dělají, než by o nich přemýšleli. Jsou praktičtí a vyžadují přesné instrukce. Intuitivní typ dává přednost myšlenkám, teorii a fantazii. Tito lidé se řídí intuicí, věci pokaždé dělají jinak a hledají příčiny a vztahy. 

Způsob rozhodování

Dle způsobu rozhodování mluvíme o myšlení a cítění. Lidé, kteří se přiklánějí k myšlení, lépe pracují s čísly a daty než s pocity lidí, nevadí jim konflikty, ale bývají chladní a neprojevují emoce. Citově založení lidé jsou často empatičtí, zajímají se o druhé, jsou citliví a vyhýbají se konfliktům.

Způsob jednání

Způsob jednání je možné dělit na usuzování a vnímání. Lidé, kteří tíhnou k usuzování, preferují řád a stabilitu, dodržují termíny a rádi věci dopředu plánují a snaží se rozdělané věci rychle dodělat. Na druhou stranu vnímající lidé si rádi nechávají otevřené všechny možnosti, dokážou dobře improvizovat, ale na druhou stranu neplánují, odkládají věci a jsou méně spolehliví.

MBTI test osobnosti můžete vyzkoušet zde.

Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Styly řízení

Styl řízení charakterizuje postupy rozhodování vedoucích pracovníků a také zvolené metody, kterými dosahují vytyčených cílů. Tyto styly můžeme rozdělit na autoritativní, benevolentní, konzultativní a participativní.

Autoritativní

Autoritativní manažer se rozhoduje bez zapojení podřízených, nesnaží se v týmu budovat vzájemnou důvěru a úkoly podřízeným rozdává prostřednictvím rozkazů.

Benevolentní

Benevolentní manažer se snaží vytvořit důvěru mezi ním a podřízenými, zaměstnance motivuje pomocí trestů a odměn a při rozhodování se někdy zajímá o názory svých podřízených.

Konzultativní

Konzultativní manažer se při rozhodování často řídí názory svých podřízených a jako nástroj motivace používá zejména odměny a jen zřídka tresty a postihy.

Participativní

Participativní manažer do procesu rozhodování aktivně zapojuje své podřízené a nechává na nich realizaci, plně jim důvěřuje a vytváří příjemnou atmosféru na pracovišti.

Stavte na svých přednostech, pilujte nedostatky

Ve chvíli, kdy zjistíte, jaký typ osobnosti jste a k jakému stylu řízení se kloníte, můžete začít stavět na svých přednostech, díky kterým máte potenciál být skvělým manažerem, a na druhou stranu pracovat na svých nedostatcích.


Zpět