Fluktuace zaměstnanců: Jak jí zabránit?

Fluktuace zaměstnanců, která se také někdy označuje anglickými slovy Employee Turnover, je ukazatelem toho, jak moc se v konkrétní firmě střídají zaměstnanci. Jaké jsou nejčastější příčiny fluktuace, které obory podnikání patří mezi nejvíce zasažené a jakými způsoby fluktuaci zabránit?

Typy fluktuace

Fluktuaci je možné rozdělit na žádoucí a nežádoucí, nebo také na dobrovolnou a nedobrovolnou. Žádoucí fluktuace je pro firmy pozitivní, dochází k ní, když do firmy nastoupí zaměstnanec s velkými znalostmi, který firmě předá své know-how. Naopak nežádoucí fluktuace působí na firmu negativně. K dobrovolné fluktuaci dochází v případě, že se zaměstnanec rozhodne z firmy odejít sám, v případě nedobrovolné fluktuace přichází rozhodnutí o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

Jak se fluktuace měří?

Existuje více způsobů, jak fluktuaci měřit, nejčastěji se však měří pomocí míry odchodu. Výpočet se provádí tak, že se vydělí počet zaměstnanců, kteří v daném období odešli, počtem zaměstnanců pracujících ve firmě ve stejném období. Pro získání procentuálního rozdílu se vzniklý výsledek vynásobí stem. Podle studií se optimální míra fluktuace pohybuje mezi 5 a 7 %.

Příčiny fluktuace zaměstnanců

Mezi hlavní příčiny fluktuace patří nízká loajalita zaměstnanců, nízká motivace, omezené možnosti osobního rozvoje, nevhodný styl vedení a řízení firmy nebo organizace, nedostatečné ohodnocení a také nemožnost vyvážit pracovní a osobní život.

Nejvíce postižené obory podnikání

Fluktuace zaměstnanců je v posledních měsících nerozlučně spojená s pandemií koronaviru. Největší míra fluktuace se nyní v České republice týká oborů, které byly pandemií zasaženy nejvíce, nebo naopak díky pandemii rostou. Jedná se o telekomunikace, poštovní a doručovací služby, výrobu potravinářských produktů a oblasti gastronomie a hotelnictví. Zatímco v dřívějších letech se fluktuace v hotelnictví a gastronomii pohybovala okolo 19,8 %, v současnosti přesáhla 40 %. V předchozích letech, kdy fluktuace nebyla ovlivněna koronavirem, k nejčastějším změnám zaměstnavatele docházelo v zemědělství, lesnictví, oblasti obchodu a distribuce, ale také v hotelnictví a stravování.

Jaké má vysoká fluktuace dopady na podnikání?

Vysoká míra fluktuace zaměstnanců má negativní vliv na morálku zaměstnanců a na jejich produktivitu. Fluktuace pro firmu představuje i velkou administrativní zátěž a stojí také mnoho peněz, což ostatně dokazují i světové studie. Podle studie Society for Human Resource Management stojí firmu nalezení náhrady za zaměstnance zhruba šest až devět měsíčních mezd. Odborník na business Josh Bersin zase dodává, že průměrná doba, kdy nový zaměstnanec dosáhne stejné produktivity jako aktuální členové týmu, jsou neuvěřitelné dva roky. Je tedy nesporným faktem, že se firmě vyplatí udržet si kvalitní zaměstnance.

Jak fluktuaci zabránit?

Odchodu zaměstnanců v některých případech sice zabránit nejde, v jiných případech má však zaměstnavatel možnost fluktuaci zaměstnanců minimalizovat. Jak na to?

Začněte u náboru

Fluktuaci zaměstnanců můžete zabránit již v samotném úvodu, tedy při náboru zaměstnanců. Díky správně položeným otázkám mohou personalisté zjistit, proč má zaměstnanec o dané pracovní místo zájem a mohou ho také seznámit s popisem práce, možností kariérního postupu i platovými podmínkami tak, aby měl zaměstnanec jasnou představu o budoucí práci. Personalisté by měli také při zvažování jednotlivých kandidátů zohlednit aktuální pracovní kolektiv a pokusit se vybrat zaměstnance, který bude v daném týmu dobře fungovat a rozumět si s ostatními.

Nezapomínejte motivovat své zaměstnance

Motivace je jedním z nejlepších způsobů, jak zlepšit pracovní výkon zaměstnance a také jak si ho udržet ve firmě. Motivací nemusí být vždy jen zvýšení platu, což dokazují i hlavní důvody, proč zaměstnanci dávají výpověď. Mezi ty nejčastější totiž nepatří výše platu, ale špatná komunikace ve firmě, nedostatečná podpora vedení, nekompetentnost manažerů nebo nedostatek uznání. Zaměstnance proto můžete motivovat i pochvalou nebo poděkováním či teambuildingy, dalším vzděláváním a školeními.

Zaměřte se na benefity

Z předchozích vět vyplývá, že jednou z možností, jak své zaměstnance motivovat, je nabídka benefitů. To, o jaké benefity mají vaši zaměstnanci největší zájem, můžete zjistit například prostřednictvím dotazníků. A jaké benefity jsou mezi zaměstnanci nejoblíbenější? Stravenky, dovolená navíc, jazykové kurzy, firemní vozidlo i k soukromým účelům, pružná pracovní doba, penzijní nebo životní pojištění a Multisport karta.

Naslouchejte zaměstnancům a komunikujte s nimi

Výše jsme uvedli, že zaměstnanci z práce velmi často odcházejí z důvodu špatné komunikace ve firmě. Pokud tedy cítíte, že i ve vaší firmě komunikace vázne, je na místě zaměřit se na zlepšení celkové atmosféry firmy a také zkvalitnění komunikace se zaměstnanci. Jaká atmosféra vládne ve vaší firmě, můžete zjistit například prostřednictvím anonymních průzkumů.

Buduje vztahy na pracovišti

K příjemné a přátelské atmosféře na pracovišti mohou přispět například společné snídaně, oslavy narozenin pracovníků, oslavy úspěchů pracovníků nebo oblíbené teambuildingy.

Nabídněte zaměstnancům možnost školení a dalšího rozvoje

Řadě zaměstnanců v práci chybí možnost rozvoje a nabídka školení. Jedná se však o benefit, který je prospěšný nejen pro zaměstnance, ale také pro zaměstnavatele. Kromě pracovních školení by se měli zaměstnanci také pravidelně scházet s manažery a mluvit s nimi o svých pocitech týkajících se práce, budoucnosti a pracovního prostředí.


Zpět