38. díl: AKTUALIZOVÁNO 7.5.2021.: Druhá vlna pandemie: Jakou státní podporu můžete ještě čerpat?

Na území České republiky začal od pondělí 5. října 2020 opět platit nouzový stav. Důvodem pro jeho vyhlášení bylo zhoršení epidemické situace spojené s koronavirem. Jaká opatření byla v souvislosti s nouzovým stavem zavedena? Koho se nejvíce dotknou? A na co mají zasažení podnikatelé nárok?

Co znamená vyhlášení nouzového stavu?

Vláda dostává vyhlášením nouzového stavu široké pravomoci. Během nouzového stavu může například nařídit evakuaci osob a majetku z daného území, může zakázat vstup, pobyt nebo pohyb na vymezených místech nebo může také rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace. V případě vyhlášení nouzového stavu přechází většina rozhodovacích pravomocí, které jsou spojeny s krizovým řízením státu, na ministra vnitra.

Jaké příspěvky je možné čerpat?

Během první vlny koronaviru vláda schválila řadu úlev pro podnikatele. Které finanční podpory je možné využít i nyní?

COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady

Dne 8.3. 2021 byly schváleny dva nové kompenzační programy. Dotace z COVID – 2021 spolu s pomocí z COVID – Nepokryté náklady nahradí dosavadní specifické programy. Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ. První výzva na příjem žádostí by měla být vyhlášena ještě letos v březnu. O dotaci se bude žádat přes informační systém MPO.

Plošný kompenzační program COVID – 2021 počítá s pomocí ve výši 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen. Příspěvek bude možné dostat zpětně za období od 11. ledna 2021. Nový program COVID – 2021 pomůže podnikatelům, kterým v letošním lednu a v únoru ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesly tržby alespoň o 50 %. Podporu z programu nebude možné kombinovat s kompenzačním bonusem OSVČ, programem COVID – Nepokryté náklady a ostatními programy podpory na zmírnění dopadů koronaviru. Výjimku bude tvořit program Antivirus, souběh s touto náhradou mzdy možný bude. Na jednoho příjemce bude možné poskytnout maximálně 1 800 tisíc eur. 

Nový program COVID – Nepokryté náklady má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců. Podmínkou získání podpory v programu COVID – Nepokryté náklady bude pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty. Výše podpory bude činit 60 % nepokrytých fixních náklad, limit na jednoho žadatele bude 40 milionů korun.

Vláda dne 6.5. 2021 prodloužila podpůrné programy Covid 2021 a Covid – Nepokryté náklady. V případě programu Covid 2021 bude prodlouženo rozhodné období v první výzvě programu na období od 11. ledna 2021 do 9. května 2021. V případě programu Covid – Nepokryté náklady bude vyhlášena druhá výzva programu s rozhodným obdobím od 1. dubna do 31. května. 

Covid III

V bankách a spořitelních družstvech je nadále možné sjednat úvěry ze záručního programu COVID III. Tento program se týká OSVČ a podniků až do 500 zaměstnanců. Na záruky je vyčleněno 150 miliard korun. Vláda schválila prodloužení programu do konce roku 2021. Nově navíc bude možné žádat nejen na provozní náklady, ale i investice.

Jak žádat?

Žádosti o zaručený úvěr přijímají všechny pobočky spolupracujících bank, jejich seznam a také další potřebné informace najdete na https://www.cmzrb.cz/.

Antivirus

Vláda prodloužila program Antivirus A, Antivirus B a Antivirus Plus, zatím do konce května 2021. Stát tímto programem hradí zaměstnavatelům až 100 % mzdových nákladů na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz. Podporu lze čerpat zpětně od 1.10. 2020 a do výše 50,000 Kč na jednoho zaměstnance.

Jak žádat?

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím webové aplikace nebo prostřednictvím datové schránky či e-mailem s uznaným elektronickým podpisem.

Ošetřovné

Nárok na ošetřovné má nyní každý zaměstnanec a OSVČ, který se musí strat o nemocného člena rodiny a zdravé dítě do 10 let, v případě, že byla jeho škola uzavřena nebo musí být v karanténě. Rozdíl oproti první vlně koronaviru je v tom, že na jaře bylo možné čerpat ošetřovné za dítě do 13 let. Samoživitelky a samoživitelé mohou pobírat ošetřovné až na dobu 16 dní do 16 let věku dítěte. Výše ošetřovného pro OSVČ je 400 Kč za den.

Žádosti je možné podávat do 11. března 2021 prostřednictvím online formuláře.

Velký liberační balíček pro nejvíce zasažené obory

V rámci tzv. Velkého liberačního balíčku mají podnikatelé, jejichž činnost byla přímo omezena vládními opatřeními, možnost požádat o odklad všech úhrad DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby e-mailem Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí.

Jedná se o tyto obory:

 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • provozování cirkusů a varieté,
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
 • provozování zoologických zahrad,
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Kompenzační bonus

Vláda poskytuje přímou finanční pomoc ve výši 500 Kč (od 1.2. 2021 ve výši 1,000 Kč) za každý den, kdy OSVČ, dohodářům a malým s.r.o. s nejvýše dvěma společníky byla znemožněna činnost. Nárok na nový kompenzační bonus náleží všem podnikatelům poškozeným nejen dopady vládních opatření, ale i v důsledku pandemie jako takové. Rozhodujícím ukazatelem je pokles příjmů vyšší než 50 % v porovnání s obdobím před pandemií, doložený čestným prohlášením. Prozatím lze žádat o bonus v období do 31.5. 2021.

Žadatel může o bonus jednoduše požádat na místně příslušném finančním úřadu, třeba e-mailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením. Online žádost naleznete na stránkách Finanční správy.

Překážkou v čerpání bonusu není být studentem, důchodcem starobním i invalidním nebo matkou na rodičovské dovolené. Souběžně ovšem nelze čerpat peníze z programu Ošetřovné II pro OSVČ. Nově u OSVČ a společníků malých s. r. o. nevadí ani souběh se zaměstnáním.

Dohodáři mají na bonus nárok v případě, že pracovali alespoň 3 ze 4 měsíců od června do září 2020 na pojištěnou dohodu, z níž je hrazeno nemocenské pojištění.

COVID Nájemné

Vláda také rozhodla, že přispěje podnikatelům na komerční nájmy, a to padesát procent z celkového nájemného za období, kdy měli uzavřený či omezený provoz. Na rozdíl od první výzvy programu COVID Nájemné nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele. 

Podávat žádost ve 3. výzvě programu COVID Nájemné (za období říjen, listopad a prosinec 2020) je možné do 8. dubna 2021.

COVID – Veletrhy/kongresy

Žádosti je možné podávat do 31. května, a to za období od března do října loňského roku. V dotačním programu je k dispozici 600 milionů korun. Podnikatelům ve veletržním, kongresovém a eventovém průmyslu a na ně sektorově navázaným podnikatelským subjektům se bude kompenzovat až 60 % nepokrytých nákladů (ztráty). Jedná-li o žadatele s majetkovou účastí státu, nebo územního samosprávného celku ČR, má žadatel nárok na 40 % nepokrytých nákladů (ztráty). Maximální výše příspěvku na jednoho žadatele je 20 milionů korun.

COVID Gastro

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 18.1. 2021 spustilo příjem žádostí do nového programu COVID Gastro pro uzavřené provozovny. O podporu 400 korun na zaměstnance za každý den uzavření kvůli vládním protiepidemickým opatřením mohou žádat podnikatelé, kterým klesly v posledním kvartálu loňského roku tržby v meziročním srovnání nejméně o 30 procent. Na podání žádosti mají čas do 15. března.

COVID Cestovní ruch

Podpora cestovních kanceláří, agentur a průvodců má za cíl zmírnit dopady pandemie koronaviru na cestovní ruch. Dotace pomohou zlepšit likviditu podnikatelských subjektů, ale i splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku.

Dotační programy pro cestovní kanceláře a agentury se vztahují na období od 20.2. 2020 do 10.10. 2020, žádosti lze podávat do 29.1. 2021. Podpora průvodců se vztahuje na období od 1.6. 2020 do 30.9. 2020, žádosti lze rovněž podávat do 29.1. 2021. Žádosti o dotace ve všech 3 oblastech se podávají prostřednictvím online aplikace.

Podpora COVID Záruka CK (pojištění ochrany proti úpadku) se bude poskytovat jeden kalendářní rok, tedy za „pojistné období“, které bylo zahájeno mezi 1. říjnem 2020 a 31. prosincem 2021. Žádosti o podporu budou přijímat pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

COVID Ubytování

Vzhledem k tomu, že bylo během pandemie koronaviru uzavřeno více než 95 % ubytovacích zařízení, mají tato zařízení nárok na čerpání dotace z programu COVID Ubytování. Stát jim přispěje částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena.

Celkově se počítá s vyplacením částky ve výší 3,3 miliardy korun, ministerstvo pro místní rozvoj však uvedlo, že se částka může ještě navýšit.

Kempy budou mít nárok na podporu pouze na ubytovací objekty a dotace se nevztahuje na krátkodobé ubytování typu Airbnb. Ubytovací zařízení budou muset splnit i další podmínky, více informací najdete zde. Příjem žádostí o dotaci probíhá do 21. 1. 2021.

COVID Kultura (3. výzva)

Ministerstvo kultury spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásilo 3. výzvu dotačního programu COVID Kultura pro osoby samostatně výdělečně činné. O jednorázovou podporu ve výši 60 000 korun budou moci žádat jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích, na které nejvíce dopadla opatření přijatá vládou ČR v souvislosti s bojem proti šíření COVID-19 a tito lidé se ocitli bez příjmů. Žádosti o příspěvek bude možné podávat od 15. 2. – 30. 4. 2021 prostřednictvím systému AIS MPO.

Žádosti o podporu v rámci programu COVID Kultura pro audiovizi přijímá MPO od pondělí 1. března do pátku 30. dubna. Jednorázová podpora pro OSVČ bude 60 tisíc Kč, právnické osoby budou moct dostat kompenzaci maximálně 5 milionů Kč.

Ministerstvo kultury (MK) spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo v dubnu 2021 výzvu z dotačního programu COVID – Kultura pro firmy. O kompenzaci v souvislosti s koronavirem budou moci požádat firmy a neziskové subjekty pořádající kulturní akce. Maximální výše podpory na 1 žadatele bude 10 milionů Kč.

Žádosti se budou podávat od 21. dubna do 30. června online prostřednictvím formuláře MPO. Dotace je určena subjektům, které mají jako dlouhodobou a hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů. Výzva se tak týká organizátorů hudebních, divadelních či tanečních festivalů, majitelů hudebních klubů, firem zajišťujících kulturní akce po technické stránce, uměleckých souborů, pořadatelů cirkusů, agentur, divadla, ticketingových společností a také nevládních neziskových organizací v kultuře či kolektivních správců práv (DILIA, OSA, Intergram apod.).

COVID⁠ Sport

Klubům a pořadatelům sportovních akcí budou kompenzovány náklady vynaložené na zrušení sportovní události v souvislosti s vládními opatřeními proti koronaviru. O kompenzace budou moci žádat kluby z deseti profesionálních soutěží, které určila NSA. 

Od pondělí 15. února je možné podávat žádosti o podporu z programu COVID Sport III Lyžařská střediska. O kompenzaci lze žádat prostřednictvím informačního systému AIS, a to do 18. března 2021.

Mimořádná pomoc pro zemědělce a potravináře

Na dotace budou mít nárok producenti potravin, kteří dodávají zboží do provozoven veřejného stravování, které jsou nyní zavřené. Jde například o školní jídelny nebo o restaurace. Přesná podoba programu je v jednání.

Daňové a administrativní úlevy

Povinnost EET je nově odložena až do 1.1.2023, došlo také k odkladu záloh silniční daně do 15. října 2020. Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a snížení některých sazeb DPH a silniční daně u vozidel nad 3,5 t. Nadále platí plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.  

Kromě nejvíce zasažených oborů mají možnost všichni podnikatelé, jejichž činnost byla omezena z důvodu pandemie či vládních nařízení, čerpat další úlevy. Podnikatelé, kteří nespadají do nejvíce zasažených oborů vyjmenovaných výše, ovšem musí doložit důvody související s koronavirem, jakým je například karanténa zaměstnanců. Jedná se o tyto úlevy:

 • prominutí úroku z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
 • prominutí úroku z posečkané částky,
 • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
 • potvrzení bezdlužnosti,
 • možnost požadovat snížení či zrušení záloh,
 • možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,
 • možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav.

Zpětné uplatnění daňové ztráty 

Pokud poplatník již dnes očekává za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018 a finanční úřad mu prostředky vyplatí přednostně. Do patnácti dnů po podání žádosti o vrácení bude mít podle slov ministryně financí peníze na účtu.

Které podpory už není možné čerpat?

Během první vlny koronaviru bylo možné využít prominutí minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ, Antivirus C, Covid I, Covid II, Covid Praha, Covid Lázně a také části liberačních balíčků. Lhůty pro podání žádostí o tyto podpory však již vypršely.


Zpět