38. díl: AKTUALIZOVÁNO 18.1.2021.: Druhá vlna pandemie: Jakou státní podporu můžete ještě čerpat?

Na území České republiky začal od pondělí 5. října opět platit nouzový stav. Důvodem pro jeho vyhlášení bylo zhoršení epidemické situace spojené s koronavirem. Jaká opatření byla v souvislosti s nouzovým stavem zavedena? Koho se nejvíce dotknou? A na co mají zasažení podnikatelé nárok?

Co znamená vyhlášení nouzového stavu?

Vláda dostává vyhlášením nouzového stavu široké pravomoci. Během nouzového stavu může například nařídit evakuaci osob a majetku z daného území, může zakázat vstup, pobyt nebo pohyb na vymezených místech nebo může také rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace. V případě vyhlášení nouzového stavu přechází většina rozhodovacích pravomocí, které jsou spojeny s krizovým řízením státu, na ministra vnitra.

Jaké příspěvky je možné čerpat?

Během první vlny koronaviru vláda schválila řadu úlev pro podnikatele. Které finanční podpory je možné využít i nyní?

Covid III

V bankách a spořitelních družstvech je nadále možné sjednat úvěry ze záručního programu COVID III. Tento program se týká OSVČ a podniků až do 500 zaměstnanců. Na záruky je vyčleněno 150 miliard korun. Vláda schválila prodloužení programu do konce roku 2021. Nově navíc bude možné žádat nejen na provozní náklady, ale i investice.

Jak žádat?

Žádosti o zaručený úvěr přijímají všechny pobočky spolupracujících bank, jejich seznam a také další potřebné informace najdete na https://www.cmzrb.cz/.

Reklama

banner ČSOB

Antivirus

Vláda prodloužila program Antivirus A, který přejmenovala na Antivirus Plus, až do konce letošního roku. Stát tímto programem hradí zaměstnavatelům až 100 % mzdových nákladů na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz. Podporu lze čerpat zpětně od 1.10. 2020 a do výše 50,000 Kč na jednoho zaměstnance. Stát bude pokračovat i ve vyplácení části náhrad pro lidi v karanténě, a to ve stejné výši jako dosud (80 procent).

Program Antivirus B, kterým stát dorovnává 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky, je zatím otevřený do konce října. Jeho další prodloužení, jako i prodloužení programu Antivirus C, je nyní v jednání.

Jak žádat?

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím webové aplikace nebo prostřednictvím datové schránky či e-mailem s uznaným elektronickým podpisem.

Ošetřovné

Nárok na ošetřovné má nyní každý zaměstnanec a OSVČ, který se musí strat o nemocného člena rodiny a zdravé dítě do 10 let, v případě, že byla jeho škola uzavřena nebo musí být v karanténě. Rozdíl oproti první vlně koronaviru je v tom, že na jaře bylo možné čerpat ošetřovné za dítě do 13 let. Samoživitelky a samoživitelé mohou pobírat ošetřovné až na dobu 16 dní do 16 let věku dítěte. Výše ošetřovného pro OSVČ je 400 Kč za den.

Velký liberační balíček pro nejvíce zasažené obory

V rámci tzv. Velkého liberačního balíčku mají podnikatelé, jejichž činnost byla přímo omezena vládními opatřeními, možnost požádat o odklad všech úhrad DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby e-mailem Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí.

Jedná se o tyto obory:

 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • provozování cirkusů a varieté,
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
 • provozování zoologických zahrad,
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Kompenzační bonus: nově pouze pro nejvíce zasažené obory

Vláda poskytne přímou finanční pomoc těmto oborům ve výši 500 Kč za každý den, kdy OSVČ, dohodářům a malým s.r.o. s nejvýše dvěma společníky byla znemožněna z důvodu opatření činnost. O kompenzační bonus lze zažádat na místně příslušném finančním úřadě nebo prostřednictvím on-line aplikace. Žádat lze za období od 5. října 2020 do 23. ledna 2021.

Podmínkou čerpání bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen, případně závislost na těchto oborech minimálně z 80 procent (dodavatelé zboží a služeb atp.). Bonus bude přiznán jen za ty dny, kdy došlo k bezprostřednímu zákazu činnosti, nikoliv pouze k jejímu omezení, například zkrácenou provozní dobou.

Naopak překážkou v čerpání bonusu není být studentem, důchodcem starobním i invalidním nebo matkou na rodičovské dovolené. Souběžně ovšem nelze čerpat peníze z programu Ošetřovné II pro OSVČ. Nově u OSVČ a společníků malých s. r. o. nevadí ani souběh se zaměstnáním.

Dohodáři mají na bonus nárok v případě, že pracovali alespoň 3 ze 4 měsíců od června do září 2020 na pojištěnou dohodu, z níž je hrazeno nemocenské pojištění.

COVID Nájemné

Vláda také rozhodla, že přispěje podnikatelům na komerční nájmy, a to padesát procent z celkového nájemného za období, kdy měli uzavřený či omezený provoz. Na rozdíl od první výzvy programu COVID Nájemné nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele. 

Podávat žádost ve 2. výzvě programu COVID Nájemné je možné do 29. ledna 2021. Přijímat žádosti v následující 3. výzvě (za období říjen, listopad a prosinec 2020) bude Ministerstvo průmyslu a obchodu od 1. února 2021 do 22. března 2021 prostřednictvím informačního systému.

COVID Gastro

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 18.1. 2021 spustilo příjem žádostí do nového programu COVID Gastro pro uzavřené provozovny. O podporu 400 korun na zaměstnance za každý den uzavření kvůli vládním protiepidemickým opatřením mohou žádat podnikatelé, kterým klesly v posledním kvartálu loňského roku tržby v meziročním srovnání nejméně o 30 procent. Na podání žádosti mají čas do 1. března. Na program vláda vyčlenila 2,5 miliardy korun.

COVID Cestovní ruch

Podpora cestovních kanceláří, agentur a průvodců má za cíl zmírnit dopady pandemie koronaviru na cestovní ruch. Dotace pomohou zlepšit likviditu podnikatelských subjektů, ale i splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku.

Dotační programy pro cestovní kanceláře a agentury se vztahují na období od 20.2. 2020 do 10.10. 2020, žádosti lze podávat do 29.1. 2021. Podpora průvodců se vztahuje na období od 1.6. 2020 do 30.9. 2020, žádosti lze rovněž podávat do 29.1. 2021. Žádosti o dotace ve všech 3 oblastech se podávají prostřednictvím online aplikace.

Podpora COVID Záruka CK (pojištění ochrany proti úpadku) se bude poskytovat jeden kalendářní rok, tedy za „pojistné období“, které bylo zahájeno mezi 1. říjnem 2020 a 31. prosincem 2021. Žádosti o podporu budou přijímat pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

COVID Ubytování

Vzhledem k tomu, že bylo během pandemie koronaviru uzavřeno více než 95 % ubytovacích zařízení, mají tato zařízení nárok na čerpání dotace z programu COVID Ubytování. Stát jim přispěje částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena.

Celkově se počítá s vyplacením částky ve výší 3,3 miliardy korun, ministerstvo pro místní rozvoj však uvedlo, že se částka může ještě navýšit.

Kempy budou mít nárok na podporu pouze na ubytovací objekty a dotace se nevztahuje na krátkodobé ubytování typu Airbnb. Ubytovací zařízení budou muset splnit i další podmínky, více informací najdete zde. Příjem žádostí o dotaci probíhá do 21. 1. 2021.

COVID Kultura (2. výzva)

Cílem druhé výzvy COVID Kultura je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře. Žádosti je možné podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Umělcům a umělecko-technickým pracovníkům bude vyplacen jednorázový příspěvek 60,000 Kč. Subjektům podnikajícím v oblasti kultury bude poskytnuta podpora ve výši:

 • 50 % na uznatelné výdaje podnikajících subjektů za organizaci zrušených či přesunutých kulturních akcí a jednotlivých projektů, které se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, které byly uhrazeny v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020,
 • ve výši 80 % na uznatelné výdaje podnikajících subjektů, kterým byla omezena kontinuální činnost v kultuře, těmi se rozumí marně vynaložené výdaje, vztahující se k období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020, které byly uhrazeny v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.

COVID⁠ Sport

Klubům a pořadatelům sportovních akcí budou kompenzovány náklady vynaložené na zrušení sportovní události v souvislosti s vládními opatřeními proti koronaviru. O kompenzace budou moci žádat kluby z deseti profesionálních soutěží, které určila NSA. 

Mimořádná pomoc pro zemědělce a potravináře

Na dotace budou mít nárok producenti potravin, kteří dodávají zboží do provozoven veřejného stravování, které jsou nyní zavřené. Jde například o školní jídelny nebo o restaurace. Přesná podoba programu je v jednání.

Daňové a administrativní úlevy

Povinnost EET je nově odložena až do 1.1.2023, došlo také k odkladu záloh silniční daně do 15. října 2020. Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a snížení některých sazeb DPH a silniční daně u vozidel nad 3,5 t. Nadále platí plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.  

Kromě nejvíce zasažených oborů mají možnost všichni podnikatelé, jejichž činnost byla omezena z důvodu pandemie či vládních nařízení, čerpat další úlevy. Podnikatelé, kteří nespadají do nejvíce zasažených oborů vyjmenovaných výše, ovšem musí doložit důvody související s koronavirem, jakým je například karanténa zaměstnanců. Jedná se o tyto úlevy:

 • prominutí úroku z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
 • prominutí úroku z posečkané částky,
 • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
 • potvrzení bezdlužnosti,
 • možnost požadovat snížení či zrušení záloh,
 • možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,
 • možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav.

Zpětné uplatnění daňové ztráty 

Pokud poplatník již dnes očekává za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018 a finanční úřad mu prostředky vyplatí přednostně. Do patnácti dnů po podání žádosti o vrácení bude mít podle slov ministryně financí peníze na účtu.

Které podpory už není možné čerpat?

Během první vlny koronaviru bylo možné využít prominutí minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ, Antivirus C, Covid I, Covid II, Covid Praha, Covid Lázně a také části liberačních balíčků. Lhůty pro podání žádostí o tyto podpory však již vypršely.


Zpět