32. díl: Zvýšení limitu plátcovství DPH a paušální daně od 1. 1. 2023

Dne 2. 12. 2022 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2022 Sb. novela zákona, která zvyšuje limit pro povinnou registraci plátce DPH. V souvislosti s touto změnou byly přijaty i další změny. Účinnost většiny změn je od 1. 1. 2023.

Zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci plátce

Hranice obratu pro povinnou registraci plátce DPH činí do 31. 12. 2022 částku 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Zákon zvyšuje limit na 2 mil. Kč od 1. 1. 2023. To znamená, že plátcem DPH ze zákona se stane ten, kdo překročí obrat 2 mil. Kč za 12 měsíců. Novela počítá s tím, že by stávající plátci DPH s obratem pod 2 mil. Kč mohli požádat o zrušení registrace a stát se neplátci DPH. I při změně limitu plátcovství DPH zůstává zachována možnost dobrovolné registrace plátce při obratu pod 2 mil. Kč. Taktéž vystoupení z plátcovství u stávajících plátců je dobrovolné.

Novela navazuje na úpravu v evropské směrnici o DPH. Ta umožní od 1. 1. 2025 členským státům EU zvýšit limit pro plátcovství DPH na 85 000 EUR (ze současných 35 000 EUR). Česká republika požádala v roce 2021 o výjimku, aby mohla limit zvýšit dříve než od roku 2025. 

Osoby povinné k dani, které překročí obrat 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců v listopadu nebo prosinci 2022, se nemusí podle přechodných ustanovení registrovat jako plátci DPH. Pokud nepodají žádost o registraci k DPH, tak se plátci od 1. 1. 2023, resp. 1. 2. 2023 (v případě překročení obratu v prosinci) nestanou. Naopak, pokud by se plátci DPH stát chtěli, musí kromě přihlášky plátce DPH podat ještě navíc sdělení správci daně, ve kterém potvrdí úmysl stát se plátcem daně.

Zvýšení limitu pro paušální daň a zavedení 3 pásem paušální daně

V souvislosti se zvýšením limitu pro plátcovství DPH došlo ke zvýšení limitu pro paušální daň. Do režimu paušální daně mohou od 1. 1. 2023 vstoupit i OSVČ, které mají příjmy z podnikání nad 1 mil. Kč za rok a zároveň do 2 mil Kč a nejsou plátci DPH. 

Sazba paušální daně pro rok 2022 činí 5 994 Kč měsíčně. Splnit musí fyzická osoba i další podmínky. OSVČ, která využívá režim paušální daně, platí měsíčně danou částku, ve které je již obsaženo pojistné na důchodové pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů. Nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy sociální správě a zdravotní pojišťovně. 

Nově od 1. 1. 2023 mohou paušální daň využít i OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč ročně. Nově se také zavádí 3 pásma paušální daně. Výše paušální daně nově závisí na příjmu OSVČ a také na tom, jaký uplatňuje výdajový paušál, tedy na druhu podnikání:

  • Výdajový paušál 80 % se týká OSVČ, které mají příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství nebo příjmy z živnostenského podnikání řemeslného, 
  • 60 % se týká ostatních živností (tj. volné, vázané, koncesované), 
  • 40 % se týká ostatního podnikání.

Zároveň došlo ke zvýšení limitu ostatních příjmů pro zachování paušální daně u příjmů dle § 8 (z kapitálového majetku), § 9 (z nájmu) a § 10 (ostatní příjmy) od 2023 na částku 50 000 Kč celkem za rok z těchto příjmů. Za rok 2022 platí původní limit 15 000 Kč.

Výše paušální daně v roce 2023:

Pásmo paušální daněRoční příjem OSVČMěsíční paušální daňRoční výše paušální daně
1. pásmodo 1 mil. Kč – bez ohledu na druh podnikání6 208 Kč (z toho daň z příjmů 100 Kč, důchodové pojištění 3 386 Kč, zdravotní pojištění 2 722 Kč)74 496 Kč (z toho daň z příjmů 1 200 Kč, důchodové pojištění 40 632 Kč, zdravotní pojištění 32 664 Kč)
 do 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů je příjmů s paušálem 80 nebo 60 % (ze zemědělství nebo jakékoliv živnosti)  
 do 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů je příjmů s paušálem 80 % (ze zemědělství nebo řemeslné živnosti)  
2. pásmodo 1,5 mil. Kč – bez ohledu na druh podnikání16 000 Kč (z toho daň z příjmů 4 963 Kč, důchodové pojištění 7 446 Kč, zdravotní pojištění 3 591 Kč)192 000 Kč (z toho daň z příjmů 59 556 Kč, důchodové pojištění 89 352 Kč, zdravotní pojištění 43 092 Kč)
 do 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % příjmů je příjmů s paušálem 80 nebo 60 % (ze zemědělství nebo jakékoliv živnosti)  
3. pásmodo 2 mil. Kč – bez ohledu na druh podnikání26 000 Kč (z toho daň z příjmů 9 320 Kč, důchodové pojištění 11 388 Kč, zdravotní pojištění 5 292 Kč)312 000 Kč (z toho daň z příjmů 111 840 Kč, důchodové pojištění 136 656 Kč, zdravotní pojištění 63 504 Kč)

Z výše uvedeného vyplývá, že OSVČ s příjmy do 1 mil. Kč by platily paušální daň podobně jako dosud, tj. ve výši v závislosti na průměrné mzdě 6 208 Kč měsíčně. Částku cca 6 208 Kč měsíčně bude platit také OSVČ s příjmy převážně (více než 75 % příjmů) ze živnosti nad 1 mil. Kč ale do 1,5 mil Kč. OSVČ s příjmy převážně (více než 75 % příjmů) ze živnosti nad 1,5 mil. Kč ale do 2 mil Kč by platila paušální daň 16 000 Kč měsíčně. OSVČ s příjmy nad 1,5 mil. Kč ale do 2 mil Kč s příjmy převážně (více než 75 % příjmů) z ostatního podnikání (např. příjmy lékařů, advokátů, umělců, sportovců, autorské honoráře apod.) bude platit paušální daň 26 000 Kč měsíčně.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Změny v oblasti kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení musí předkládat každý plátce DPH. Novelou došlo k  prodloužení lhůty dle § 101g odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty pro podání následného kontrolního hlášení na 17 dní místo současných 5 dní. Lhůta platí do 17 dní od dodání zprávy do datové schránky, tj. od vyzvání finančním úřadem, a to bez ohledu na to, kdy byla zpráva doručena. Počítá se tedy dodání do datové schránky bez ohledu na to, kdy se plátce přihlásil do datové schránky a neplatí již ani 10 denní lhůta, kdy je zpráva doručena fikcí. 

Do 31. 12. 2022 platí lhůta pro podání kontrolního hlášení 5 dní od doručení, tj. od doby, kdy se přihlásí oprávněná osoba do datové schránky. Pokud se nepřihlásí, tak je zpráva doručena 10. dnem od dodání. Od 1. 1. 2023 již nebude přihlášení do datové schránky  zkracovat lhůtu na reakci. Novela od 1. 1. 2023 sníží pokuty dle § 101h na polovinu, tj. pokuty ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč. Snížení se týká plátců, kteří jsou fyzickou osobou nebo společností s ručením omezeným (s.r.o.) s jediným společníkem fyzickou osobou nebo mají čtvrtletní zdaňovací období.

Prodloužení mimořádných odpisů

Mimořádné odpisy dle § 30a Zákona o daních z příjmů zavedené původně pro zdaňovací období 2020-2021 budou zachovány i pro zdaňovací období 2022-2023.

Mimořádné odpisy umožňují majetek zařazený v 1. odpisové skupině odepsat za 12 měsíců. Majetek zařazený ve 2. odpisové skupině se odepisuje 24 měsíců – 60 % vstupní ceny během prvních 12 měsíců a zbylých 40 % během dalších 12 měsíců.

Mimořádné odpisy mohou uplatnit jak poplatníci vedoucí podvojné účetnictví, tak poplatníci fyzické osoby uplatňující skutečné výdaje a vedoucí daňovou evidenci.

Autor: Zuzana Bartůšková – daňový poradce ev. č. 4960, jednatel BKP FINANCE s.r.o. – https://www.bkpfinance.cz.


Zpět