Tichý společník: kdo to je a kdy ho přizvat do společnosti?

S pojmem tichý společník jste se jistě již několikrát setkali. Víte však, kdo tichý společník vlastně je, jak funguje vztah mezi ním a společností a kdy je dobré začít o tichém společníkovi uvažovat?

Kdo je tichý společník?

Tichým společníkem může být fyzická nebo právnická osoba, která se nějakým způsobem podílí na podnikání podnikatele, se kterým uzavřela smlouvu o tiché společnosti podle občanského zákoníku. Ve smlouvě se tichý společník zavazuje ke vkladu, jehož prostřednictvím se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele. Vkladem může být například věc, právo nebo majetková hodnota, ve většině případů se však jedná o peněžitou částku. Podnikatel se zase zavazuje platit tichému společníkovu podíl na zisku.

Práva tichého společníka

Kromě povinnosti v podobě vkladu má tichý společník také svá práva. Jedná se například o právo nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů podnikatele. Toto právo je však možné smluvně omezit nebo dokonce vyloučit. Tichý společník má také nárok na stejnopis účetní závěrky, nemá však právo účastnit se vedení podniku a ani neručí za dluhy podnikatele.

Kromě toho, že se tichý společník podílí na zisku, podílí se i na případné ztrátě společnosti. Ve chvíli, kdy by podíl tichého společníka na ztrátě dosáhl výše jeho vkladu, došlo by ke zrušení tiché společnosti.

Tichá společnost

Tichá společnost se řadí k obchodně-závazkovým smluvním vztahům. Jedná se o vztah uzavíraný mezi firmou a třetí osobou, který vzniká na základě písemné smlouvy. V mnoha zemích světa patří tiché společenství k běžné formě účasti jiných osob na podnikání. Do našeho práva byla specifická forma tichého společenství zahrnuta po roce 1989 a řídí se zákonem, který najdete v občanském zákoníku č. 513/1991 Sb. a č. 89/2012 Sb., jehož úprava vstoupila v platnost v roce 2014. Smlouva o tichém společenství musí vždy obsahovat výši a druh vkladu a také závazek podnikatele k vyplácení části zisku tichému společníkovi.

Kdy může zaniknout nebo být ukončena smlouva o tichém společenství?

Smlouva zaniká ve chvíli, kdy skončí doba, na kterou byla uzavřena. Ukončená může být také písemnou výpovědí, ukončením podnikání, prohlášením konkursu na majetek podnikatele nebo tichého společníka a v neposlední řadě v případě, že podíl na ztrátě dosáhne výši vkladu tichého společníka.

Kdy uvažovat o tichém společníkovi?

Tichý společník se velmi často využívá na začátku podnikání, kdy jsou nezbytné větší finanční investice. Dalším častým případem jsou také situace, kdy podnikatel potřebuje finanční výpomoc, když se jeho podnikání příliš nedaří. Příkladem může být snížení poptávky způsobené nouzovými opatřeními proti koronaviru. Tichý společník se tak ve většině případů využívá tehdy, pokud podnikatel nechce, aby se veřejnost dozvěděla, že potřebuje finanční pomoc.

Nevýhody tichého společníka

I přesto, že tiché společenství (které je dle aktuální legislativy nazývané jako tichá společnost) přináší mnoho kladů pro podnikatele, nevýhodou z pohledu firmy může být skutečnost, že bude tichému společníkovi vyplácet podíl i v případě, kdy firma dosáhne vysokých zisků. Může tak dojít k výrazné disproporci mezi vloženými prostředky a vyplacenými penězi. Tuto nevýhodu je však možné ošetřit odlišnými ujednáními ve smlouvě. Ujednání o výši podílu totiž závisí čistě na dohodě mezi oběma stranami.


Zpět