Jak ušetřit díky spolupracující osobě a jaká jsou rizika při podnikání manželů?

Možná už jste slyšeli, že vám může spolupracující osoba ulevit na daních. Pojďme se tedy podívat na to, kdo může být spolupracující osobou a jaké jsou hlavní výhody a nevýhody takovéto spolupráce. V následujícím článku si také nastíníme, na co si dát pozor v případě podnikání a fakturace manželů.

Co je spolupráce osob?

Spolupráce osob je zakotvena v § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Spolupráce osob spočívá v tom, že rozdělíte své příjmy a výdaje na jednu nebo více osob, které s vámi žijí ve společné domácnosti. Spolupracující osoba pak zdaní tyto části ve vlastním daňovém přiznání, čímž si podnikatel sníží svou daňovou zátěž.

Kdo může být spolupracující osoba?

Nejčastěji bývá spolupracující osobou manžel nebo manželka, může se však jednat i o jiné členy domácnosti, například rodiče nebo děti. Podmínkou je, aby spolupracující osoba žila a hospodařila ve společné domácnosti nebo se účastnila společného rodinného podnikání, které definuje § 700 občanského zákoníku.

V případě, že má spolupracující osoba výdělek jen ze spolupráce s vámi, jedná se u ní o hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Pokud je osoba například zaměstnaná nebo na rodičovské dovolené, jedná se o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pro podnikatele je vzhledem k nižším odvodům na zdravotní a sociální pojištění výhodná především vedlejší OSVČ, tedy v podobě manželky na rodičovské dovolené, důchodce nebo studenta.

Co musí spolupracující osoba splňovat?

Spolupracující osoba musí mít alespoň 18 let, musí být způsobilá k právním úkonům a musí splnit oznamovací povinnost. I přesto, že se na spolupracující osobu z hlediska daní nahlíží jako na OSVČ, nemusí mít živnostenské oprávnění. Důležité však také je, že na ni nemůžete uplatnit slevu na manželku nebo manžela ani na dítě, spolupracující osoba však slevu uplatnit může. 

Jak nahlásit spolupracující osobu?

Ve chvíli, kdy k sobě podnikatel přibírá spolupracující osobu, musí o této skutečnosti informovat zdravotní pojišťovnu, okresní správu sociálního zabezpečení a finanční úřad. Spolupracující osoba se musí zaregistrovat na finančním úřadu k dani z příjmů a v případě, že se jedná o hlavní samostatnou výdělečnou činnost, musí každý měsíc platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Jak je možné rozdělit příjmy a výdaje?

Jak už jsme psali výše, na spolupracující osobu můžete převést část svých příjmů. Procentuální podíl příjmů a výdajů však musí být stejný, pokud tedy například na spolupracující osobu převedete 30 % příjmů, musíte na ni převést i 30 % výdajů. V zákoně o daních z příjmů jsou rovněž uvedeny maximální limity pro spolupracující osoby. Jaké?

V případě, že je spolupracující osobou manžel nebo manželka, můžete na ni převést maximálně 50 % příjmů a výdajů až do výše 540 tisíc korun zisku, tedy 45 000 Kč zisku za každý započatý měsíc spolupráce.

Pokud je spolupracující osobou jiný člen domácnosti, můžete na něj převést až 30 % příjmů a výdajů do výše 180 tisíc korun zisku, tedy až 15 000 Kč zisku za každý započatý měsíc spolupráce.

Spolupracujících osob můžete mít i více, můžete na ně však převést maximálně 30 % příjmů a výdajů.

Spolupráce jen po část roku

Příjmy a výdaje lze rozdělovat i jen po určitou část roku, vyplatí se to například u manželky, která byla po část roku na úřadu práce nebo u dítěte, u kterého během roku přestanete uplatňovat slevu na dani.

Hlavní výhody spolupracující osoby

Mezi hlavní výhody spolupracující osoby patří snížení odvodu daně z příjmů, snížení odvodů na sociální pojištění a skutečnost, že spolupracující osoba nemusí mít živnostenské oprávnění.

Nevýhody spolupracující osoby

Spolupráce osob však přináší také nevýhody. V případě, že je spolupracující osobou manželka, není možné odečíst slevu na dani na manželku. Pokud je spolupracující osobou dítě, není možné odečíst slevu na dani na dítě nebo uplatnit daňový bonus. Další nevýhodou je nutnost platby povinných měsíčních záloh na sociální a zdravotní pojištěním u osob spolupracujících na hlavní samostatně výdělečnou činnost.

Společné podnikání manželů

Podle zákoníku práce mezi manžely ani registrovanými partnery nesmí vzniknout pracovněprávní vztah, když jsou oba fyzickými osobami. Pokud pracovněprávní vztah vznikl ještě před uzavřením manželství, podle zákona zaniká v den svatby. Společnému podnikání manželů však zákon nebrání, podmínkou je, aby oba byli OSVČ nebo právnické osoby. Je také dobré vědět, že společná firma a společné zisky z podnikání spadají do společného jmění manželů ve chvíli, kdy k zahájení podnikání došlo po svatbě.

Fakturace mezi manžely

Pokud jeden nebo oba manželé mají příjmy ze samostatné činnosti, není mezi nimi fakturace zakázaná. Je ale nutné přihlédnout k principům občanského zákoníku, který se vztahuje k úpravě společného jmění manželů. Manželé, kteří mají zúžené společné jmění manželů, mezi sebou mohou fakturovat, ale musí použít cenu obvyklou. V případě, že se však jedná o manžele podnikatele, kteří nemají zúžené společné jmění manželů, a případné úhrady faktur vystavených jedním z manželů by prováděl druhý z manželů ze společného majetku, by byla taková fakturace mezi manžely právně napadnutelná.


Zpět