Jak ušetřit díky spolupracující osobě a jaká jsou rizika při podnikání manželů?

Možná už jste slyšeli, že vám spolupracující osoba může pomoci dosáhnout úspory na daních. Pojďme se tedy podívat na to, kdo může být spolupracující osobou a jaké jsou hlavní výhody a nevýhody takové spolupráce. V následujícím článku si také nastíníme, na co si dát pozor v případě podnikání a fakturace manželů.

Co je spolupráce osob?

Spolupráce osob je zakotvena v § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Taková vzájemná spolupráce spočívá v tom, že své příjmy a výdaje rozdělíte na jednu nebo více osob, které s vámi žijí ve společné domácnosti. Spolupracující osoba pak zdaní tyto rozdělené části ve vlastním daňovém přiznání, čímž si sám podnikatel sníží svou daňovou zátěž.

Využívat institut spolupracující osoby mohou podnikatelé, jejichž příjmy podléhají § 7 odst. 1 písm a) až c) a § 7 odst. 2 zákona o daních z příjmů, tj. především takové příjmy, které podnikateli plynou ze živnostenského podnikání, z výkonu nezávislého povolání (advokáti, lékaři) nebo například ze zemědělské výroby.

Kdo může být spolupracující osoba?

Nejčastěji bývá spolupracující osobou manžel nebo manželka podnikatele, případně se ale může jednat i o jiné členy domácnosti, například rodiče nebo děti. Podmínkou je, aby spolupracující osoba s podnikatelem žila a hospodařila ve společné domácnosti nebo se účastnila na provozu rodinného závodu, který definuje § 700 občanského zákoníku.

V případě, že má spolupracující osoba výdělek jen ze spolupráce s vámi, jedná se u ní o hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Pokud je však spolupracující osoba zaměstnaná, studentem nebo je na rodičovské dovolené, jedná se o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Většinu spolupracujících osob pak tvoří převážně osoby na základě vedlejší činnosti, což je pro podnikatele v mnoha směrech výhodnější, zejména pak vzhledem k nižším odvodům na zdravotní a sociální pojištění.

Co musí spolupracující osoba splňovat?

Spolupracující osoba musí dosáhnout alespoň 18 let věku, musí být způsobilá k právním úkonům a musí splnit oznamovací povinnost vůči finančním institucím. Spolupracující osoba vůbec nemusí vlastnit živnostenské oprávnění, ovšem pro účely sociálního a zdravotního pojištění a pro účely finanční správy je vedena jako OSVČ.

Jak nahlásit spolupracující osobu?

Ve chvíli, kdy k sobě podnikatel přibírá spolupracující osobu, musí o této skutečnosti informovat zdravotní pojišťovnu, okresní správu sociálního zabezpečení a finanční úřad. Spolupracující osoba se musí zaregistrovat na finančním úřadu k dani z příjmů a v případě, že se jedná o hlavní samostatnou výdělečnou činnost, musí každý měsíc platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Jak je možné rozdělit příjmy a výdaje?

Jak už jsme psali výše, na spolupracující osobu můžete převést část svých příjmů. Procentuální podíl příjmů a výdajů však musí být stejný, pokud tedy například na spolupracující osobu převedete 30 % příjmů, musíte na ni převést rovněž 30 % výdajů. V zákoně o daních z příjmů jsou rovněž uvedeny maximální limity pro spolupracující osoby. Jaké?

V případě, že je spolupracující osobou manžel nebo manželka, můžete na ni převést maximálně 50 % příjmů a výdajů, a to až do výše 540 tisíc korun zisku, tedy 45 000 Kč zisku za každý započatý měsíc spolupráce.

Pokud je spolupracující osobou jiný člen domácnosti, můžete na něj převést až 30 % příjmů a výdajů, a to až do výše 180 tisíc korun zisku, tedy až 15 000 Kč zisku za každý započatý měsíc spolupráce.

Spolupracujících osob můžete mít i více, můžete na ně však celkově převést maximálně 30 % příjmů a výdajů.

Příjmy a výdaje lze rozdělovat i jen po určitou část roku, vyplatí se to například u manželky, která byla po část roku na úřadu práce nebo u dítěte, u kterého během roku přestanete uplatňovat slevu na dani.

Hlavní výhody spolupracující osoby

Mezi hlavní výhody spolupracující osoby pro podnikatele patří snížení odvodu daně z příjmů, snížení odvodů na sociální pojištění a skutečnost, že spolupracující osoba nemusí mít živnostenské oprávnění.

Nevýhody spolupracující osoby

Spolupráce osob však přináší také nevýhody. V případě, že je spolupracující osobou manželka nebo dítě, není možné odečíst slevu na dani nebo v případě dítěte uplatnit daňový bonus. Další nevýhodou je nutnost platby povinných měsíčních záloh na sociální a zdravotní pojištění u osob spolupracujících na hlavní samostatně výdělečnou činnost.

Společné podnikání manželů

Podle § 318 zákoníku práce nemůže mezi manžely ani registrovanými partnery vzniknout pracovněprávní vztah. Pokud pracovněprávní vztah vznikl ještě před uzavřením manželství, zaniká dle zákona v den svatby. Společnému podnikání manželů však zákon nebrání, podmínkou je, aby oba byli OSVČ nebo členy orgánu právnické osoby. Je ovšem namístě připomenout, že po uzavření manželství společná firma a společné zisky z podnikání spadají do společného jmění manželů, pokud si manželé nedohodli režim oddělených jmění. V takovém případě si rozdělí příjmy dle písemné dohody a pokud si rozdělení příjmů nedohodnou, rozdělí se rovným dílem.

Fakturace mezi manžely

Pokud má jeden nebo oba manželé příjmy ze samostatné činnosti, není mezi nimi fakturace zakázaná. Je ale nutné přihlédnout k principům občanského zákoníku, který se vztahuje k úpravě společného jmění manželů. Manželé, kteří mají zúžené společné jmění manželů, mezi sebou fakturovat sice mohou, ale musí při fakturaci použít cenu obvyklou. V případě, že se však jedná o manžele podnikatele, kteří nemají zúžené společné jmění manželů, a případné úhrady faktur vystavených jedním z manželů by prováděl druhý z manželů ze společného majetku, byla by taková fakturace mezi manžely právně napadnutelná.


Zpět