Jaké výhody přináší novinka v podobě sdílených pracovních míst

Rok 2021 přinesl řadu změn a novinek v zákoníku práce. Jednou z nich se stala i možnost nové formy zaměstnávání v podobě sdílených pracovních míst. Jaké výhody z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele přináší a na co si dát naopak pozor?

Co je to sdílené pracovní místo?

Zavedení institutu sdíleného pracovního místa je zakotveno v zákoně č. 285/2020 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle této novely zákona mohou dva nebo i více zaměstnanců, kteří pracují na částečný úvazek, sdílet jedno pracovní místo, respektive pracovní pozici, jež pokrývá jeden plný pracovní úvazek. Zaměstnanci, kteří sdílí toto pracovní místo, se mohou dělit jak o objem práce, jež na danou pozici připadá, tak i o potřebné vybavení spojené s výkonem práce. Novela zákoníku práce je účinná od 1. ledna 2021.

TIP: Máte zaměstnance? Přečtěte si článek o změnách v zákoníku práce pro rok 2021.

Podmínky pro vznik sdíleného pracovního místa

Sdílené pracovní místo může vzniknout v případě, že se bude jednat o dva nebo více zaměstnanců jednoho zaměstnavatele. Daní zaměstnanci musí mít stejný druh práce a musí mít se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu s kratší pracovní dobou.

Dohoda o sdílení pracovního místa

Dohoda o sdílení pracovního místa, uzavíraná mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, upravuje to, jakým způsobem bude pracovní místo sdíleno. Dohoda musí obsahovat podmínky pro rozvržení pracovní doby a musí být uzavřená písemně s každým zaměstnancem zvlášť. Součástí dohody může být také doba trvání sdíleného pracovního místa. V případě, že doba nebude v dohodě sjednána, budete to vnímané tak, že se jedná o závazek na dobu neurčitou. Závazek z dohody je možné rozvázat písemnou dohodou ke sjednanému dni. Zaměstnavatel nebo zaměstnanec může dohodu také písemně vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodů, s patnáctidenní výpovědní lhůtou.

Sdílené pracovní místo a mzda

Jak je to v případě sdíleného pracovního místa se mzdou? Za vykonanou práci náleží zaměstnancům poměrná mzda včetně nároku na dovolenou. Dovolená ostatně také prošla novelizací, přičemž jedním z důvodů novelizace byly právě zkrácené pracovní úvazky.

Rozvržení pracovní doby

Odborníci radí, aby byl v dohodě podrobněji upravený rozsah práce, která připadá na jednotlivé zaměstnance a také vymezení jejich pracovních kompetencí. Rozvržení pracovní doby sdíleného pracovního místa bude spočívat na dohodě zaměstnanců s ohledem na splnění zákonných podmínek a ujednání spojených s pracovní dobou v dohodě.

Povinností zaměstnance je předložit zaměstnavateli písemný rozvrh pracovní doby minimálně jeden týden před počátkem období, na které je pracovní doba rozvržená. Změna je možná v případě, že zaměstnanci o změně zaměstnavatele informují minimálně dva dny předem. Pokud zaměstnanci písemný rozvrh nepředloží, určí rozvržení pracovní doby sám zaměstnavatel.

Zastoupení zaměstnanců

V případě, že je jeden ze zaměstnanců sdíleného pracovního místa nepřítomný v práci z důvodu dovolené nebo překážky v práci, nemůže zaměstnavatel po jiném zaměstnanci, který danou pozici sdílí, požadovat, aby ho zastoupil bez toho, aby s tím zaměstnanec souhlasil. Souhlas však může být udělený přímo v uzavřené dohodě nebo zvlášť pro konkrétní případ.

Výhody sdíleného pracovního místa pro zaměstnavatele

Jednou z hlavních výhod je skutečnost, že rozvrhy směn jednotlivých zaměstnanců nemusí zaměstnavatel vytvářet sám, jako tomu je například u zaměstnanců s kratší pracovní dobou, kteří nemají sdílené pracovní místo. Vytvoření pracovního rozvrhu je v tomto případě povinností zaměstnanců. Další z výhod je možnost vyjít vstříc zaměstnancům požadujícím zkrácenou pracovní dobu v situacích, kdy rozvrh práce neumožňuje zaměstnavateli vytvořit pracovní místa se zkráceným pracovním úvazkem.

V neposlední řadě je dobré připomenou, že Ministerstvo práce a sociálních věcí avizovalo možnost příspěvku pro zaměstnavatele, kteří zavedou sdílená pracovní místa, konkrétní podoba příspěvku však ještě nebyla uveřejněna.

Nevýhody sdíleného pracovního místa pro zaměstnavatele

Nevýhodou sdíleného pracovního místa z pohledu zaměstnavatelů je, že tento institut není možné využít u zaměstnanců pracujících na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. Co se týče dalších nevýhod, patří k nim větší množství administrativní práce spojené s nutností uzavřít dohodu o sdíleném pracovním místě s každým zaměstnancem zvlášť a také nutnost souhlasu od každého zaměstnance se zastupováním zaměstnanců sdílejících pracovní místo.

Výhody sdíleného pracovního místa pro zaměstnance

Výhodou pro zaměstnance je větší flexibilita výkonu práce. Záleží totiž především na zaměstnancích sdílejících pracovní místo, jak si rozloží pracovní dobu, aby splnili požadavky zaměstnavatele. Možnost sdílení pracovního místa si chválí zejména studenti, matky na rodičovské dovolené a senioři.


Zpět