Povinné pracovnělékařské prohlídky: co o nich musí zaměstnavatelé vědět?

Pracovnělékařské prohlídky probíhají za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance a slouží k posouzení jeho zdravotní způsobilosti k práci. Jejich cílem je nejen ochrana zdraví zaměstnance, ale také jeho spolupracovníků. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele spojené s pracovnělékařskými prohlídkami, jaké druhy lékařských prohlídek existují a jaké sankce hrozí za nedodržení povinností?

Zákony spojené s pracovnělékařskými prohlídkami

Práva a povinnosti spojené s pracovnělékařskými prohlídkami vycházejí z těchto zákonů a vyhlášek:

  • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
  • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
  • Zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb.
  • Vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatelé mají povinnost zajistit zaměstnanci lékařskou prohlídku před nástupem do pracovního poměru. Nejedná se však o jejich jedinou povinnost spojenou s pracovnělékařskými prohlídkami. Zaměstnavatelé mají také povinnost ve stanovených situacích zajistit realizaci periodických, mimořádných, výstupních a následných lékařských prohlídek.

Kromě toho musí mít zaměstnavatelé uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, jinak se vystavují pokutě až ve výši 1 000 000 Kč. Zaměstnavatelé také musí všechny u něj vykonávané práce zařadit do čtyř zákonných kategorií na základě možných zdravotních rizik spojených s výkonem práce a zaměstnance o zvolené kategorii informovat. Náklady spojené s prohlídkami musí až na několik výjimek uhradit zaměstnavatel.

Pracovnělékařské prohlídky v době koronaviru

Zatímco v době nouzového stavu, který skončil 11. dubna 2021, bylo možné některé lékařské prohlídky nahradit čestným prohlášením, dnes již pracovnělékařské prohlídky probíhají v obvyklém režimu. Prvním dnem, kdy skončila platnost lhůt spojených s čestným prohlášením, byla neděle 11. července 2021.

Sankce pro zaměstnavatele

Při porušení výše uvedených povinností zaměstnavatelům hrozí nemalé sankce ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví nebo inspektorátu práce. Je třeba si uvědomit, že při neprovedení vstupní prohlídky je uchazeč o zaměstnání považovaný za zdravotně nezpůsobilého k výkonu práce, a práce mu tak nesmí být zaměstnavatelem přidělena. Při porušení zákazu se zaměstnavatel opět vystavuje pokutě.

Druhy pracovnělékařských prohlídek

Existují čtyři druhy pracovnělékařských prohlídek, a sice vstupní prohlídka, periodická prohlídka, mimořádná prohlídka a výstupní lékařská prohlídka.

Vstupní prohlídka

Jak už název napovídá, vstupní prohlídku zaměstnanec absolvuje před vznikem pracovního poměru nebo právního vztahu založeného na dohodě o pracích vykonaných mimo pracovní poměr. Lékařská prohlídka musí proběhnout ještě před tím, než zaměstnanec nastoupí do práce. Pokud bude lékařem shledaný zdravotně nezpůsobilým, pracovní poměr zaniká. Vstupní prohlídku je nutné provést i v případě, že je zaměstnanec převedený na jinou práci, která se vyznačuje jinými podmínkami. Vstupní prohlídku hradí zaměstnavatel.

Periodická prohlídka

Periodická prohlídka slouží k včasnému zjištění změny zdravotního stavu zaměstnance, ke které může dojít v souvislosti s náročností práce nebo stárnutím organismu. Periodická prohlídka se provádí v pravidelných termínech a lhůta pro opakování se určuje podle kategorie práce (podle paragrafu 37 zákona č. 258/2000 Sb.), podle rizika ohrožení zdraví (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb.) a podle jiného právního předpisu stanovujícího podmínky zdravotní způsobilosti pro danou činnost.

Mimořádná prohlídka

V případě, že je důvodný předpoklad, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo došlo ke zvýšení míry rizika, provádí se také mimořádná prohlídka. Mimořádnou prohlídku je nutné provést z několika důvodů, například pokud byl přerušen výkon práce z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, na základě pracovního úrazu s těžkými následky nebo z jiných důvodů. Zaměstnavatel má také právo nařídit mimořádnou pracovní prohlídku, pokud má pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance.

Výstupní lékařská prohlídka

Po ukončení výkonu práce se provádí výstupní zdravotní prohlídka na základě žádosti zaměstnance nebo zaměstnavatele. Jejím účelem je zjištění aktuálního zdravotního stavu zaměstnance. Při výstupní prohlídce není vydaný lékařský posudek, ale potvrzení o provedení výstupní prohlídky.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Určení lhůt a termínů pracovnělékařských prohlídek

Lhůty a termíny pro opakování prohlídek se určují na základě tří kritérií, jedná se o kategorizaci práce, riziko ohrožení zdraví a věk zaměstnance.

Kategorizace práce

Zaměstnavatel je povinen zařadit práci zaměstnance do čtyř kategorií podle míry rizika a nebezpečí. Čím je kategorie vyšší, tím je také vyšší riziko pracovního úrazu, periodické lékařské prohlídky probíhají častěji a v kratších intervalech. Například v 1. kategorii u zaměstnanců do 49 let věku probíhá periodická prohlídka jednou za 6 let, v případě 4. kategorie probíhá jednou ročně bez ohledu na věk zaměstnance.

Riziko ohrožení zdraví

Dalším kritériem je riziko ohrožení zdraví. Opět platí, že čím je riziko vyšší, tím častěji je nutné pracovnělékařskou prohlídku opakovat.

Věk zaměstnance

V neposlední řadě se lhůty a termíny lékařských prohlídek odvíjejí od věku zaměstnance. Zaměstnanci se dělí do dvou kategorií, na mladší 50 let a starší 50 let. Pokud je zaměstnanec starší 50 let, probíhají prohlídky častěji.

Kteří zaměstnanci musí mít potravinářský průkaz?

Potravinářský průkaz, známý také jako zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, musí mít podle zákona všechny osoby, které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné. Nejedná se tedy jen o zaměstnance ve stravovacích službách, ale také například o zaměstnance pracující v kosmetických salonech nebo třeba v oblasti regeneračních nebo rekondičních služeb. Potravinářský průkaz není vázaný na konkrétního zaměstnavatele a je možné ho použít u více zaměstnavatelů. Před zahájením činnosti zdravotní průkaz vydává lékař a jeho vydání nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.


Zpět