Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP a PO

Pokud patříte mezi podnikatele s jedním nebo více zaměstnanci, máte ze zákona povinnost zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nařízení se týká všech podnikatelských subjektů, ať už se jedná o fyzické nebo právnické osoby. Jaké povinnosti související s bezpečností práce a požární ochranou vůči svým zaměstnancům máte?

Zaměstnavatelé a BOZP

V případě, že tápete v tom, jaké povinnosti máte v souvislosti s BOZP vůči svým zaměstnancům, jistě oceníte tohoto průvodce, který vám vaše povinnosti představí v několika bodech.

Pravidla pro zajišťování BOZP

Požadavky na zajištění BOZP vyplývají jednak z právních a ostatních předpisů a také z hodnocení rizik pro jednotlivého zaměstnavatele. Z toho také vyplývá, že jsou pravidla pro zajišťování BOZP pro každého zaměstnavatele trochu jiná. 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Základní povinností zaměstnavatele je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zaměstnanců.

Zajištění školení BOZP a PO

Všichni zaměstnanci musí před nástupem na pracovní pozici absolvovat školení BOZP a PO. Toto školení je nutné absolvovat také opakovaně v pravidelných intervalech. Školení BOZP by mělo zaměstnance seznámit s riziky práce na pracovišti ohrožujícími zdraví a bezpečnost zaměstnanců a školení PO by je mělo seznámit s nebezpečím vzniku požáru při činnostech spojených s místem výkonu jejich práce. 

Více o tom, na co nezapomenout kromě školení BOZP a PO při nástupu nového zaměstnance do firmy, se dočtete zde

TIP: Aplikace Instructor

Aplikace INSTRUCTOR je v současnosti nejpoužívanějším nástrojem pro zákonem daná školení zaměstnanců, která nabízí také školení BOZP a školení PO s možností přizpůsobení na míru dané firmě. Výhodou je, že se zaměstnanec může školit kdykoliv a odkudkoliv interaktivní formou. Tuto aplikaci můžete díky demoverzi vyzkoušet zdarma

Roční prověrka BOZP a PO

Minimálně jedou za rok je zaměstnavatel povinný organizovat prověrku BOZP a preventivní kontrolu PO na všech svých pracovištích. 

Zpracování a vedení dokumentace BOZP a PO

Zaměstnavatel je také povinen zpracovat a vést dokumentaci BOZP a PO. Tato dokumentace je souborem dokumentů, které zajišťují prevenci před riziky z pracovní činnosti a ochranu před požárem. Tyto dokumenty jsou vždy zpracovány na míru dané organizaci na základě konkrétních podmínek na pracovišti a činností, které se na pracovišti vyskytují. 

Součástí dokumentace jsou obvykle dokumenty o vyhledávání a eliminaci rizik, dokumentace kategorizace prací, pracovnělékařská péče, traumatologický plán a plán první pomoci a další. Zaměstnavatel musí zaměstnance s dokumentací BOZP prokazatelně seznámit.

Dokumentace a prevence pracovních úrazů

Další povinností zaměstnavatele je zřídit a vést Knihu úrazů, v níž se musí evidovat veškeré úrazy, které se zaměstnancům staly v rámci pracovní činnosti. Každý pracovní úraz je nutné prošetřit, zdokumentovat a nahlásit na příslušných místech. Zaměstnavatel je také povinen provést opatření proti opakování úrazu.

Poskytnutí ochranných prostředků

V zákoníku práce je také uvedena povinnost zaměstnavatele poskytnout svým zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) v případech, kdy není možné rizika jejich práce odstranit nebo omezit.

Zajištění požárního zařízení

Na základě stupně požárního zabezpečení je nutné pracoviště vybavit požárním zařízením. K základnímu požárnímu vybavení patří požární uzávěry, požární hasicí přístroje a požární vodovody. 

Lékařská prohlídka

Další povinností zaměstnavatele je zajištění pracovnělékařské služby. Před nástupem na pracovní pozici se musí každý zaměstnanec podrobit lékařské prohlídce u registrujícího lékaře, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařské služby. 

Údržba a revize zařízení

Zaměstnavatel je v neposlední řadě povinen provádět revize a kontroly dalších zařízení, ke kterým patří například elektrické spotřebiče, regály, žebříky, stroje apod. 

Zajímavost: Historie bezpečnosti práce

Řešení bezpečnosti práce nalezneme již v 18. století před naším letopočtem v Babylonském zákoníku. Požadavky na zajištění bezpečnosti práce se objevily také ve středověku, kdy král Václav II. v roce 1300 vydal zákoník „Právo horního regálu“ obsahující pravidla k zajištění bezpečné práce pro horníky a stanovující maximální délku pracovní doby, která byla 6 hodin. Po druhé světové válce se na zajištění BOZP začaly podílet také odborové organizace. 


Zpět