Na co by měl zaměstnavatel myslet při nemocenském pojištění?

Nemocenského pojištění jsou účastni zaměstnanci povinně a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dobrovolně. Specifickou situací je, kdy zaměstnanec je činný na základě dohody o provedení práce – zde účast na nemocenském pojištění vzniká, pokud rozhodný příjem překročil částku 10 tisíc korun.

Tři základní podmínky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění:

  • Výkon práce na území České republiky
  • Rozsah zaměstnání – zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů
  • Minimální výše sjednaného příjmu 2500 Kč – jedná se o tzv. rozhodný příjem.

Základní podmínky pro účast OSVČ na nemocenském pojištění:

  • Výkon samostatné výdělečné činnosti na území České republiky
  • Pokud podala přihlášku k účasti na nemocenském pojištění na předepsaném tiskopisu.

Z nemocenského pojištění se zaměstnancům poskytují 4 druhy peněžitých dávek, a to nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení a hradí se ze státního rozpočtu. Vyplácejí se za kalendářní dny.

Co by měl zaměstnavatel vědět?

Nemocenské pojištění je již od 1. ledna roku 2009 upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a odvádí ho zaměstnavatel jako součást pojistného na sociální zabezpečení, spolu s pojistným na důchodové pojištění a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti.

„Zaměstnavatel nese veškerou odpovědnost za stanovení správné výše pojistného a za jeho včasný odvod,“ upozorňuje tým společnosti E-Consulting Czech.

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období. V roce 2018 tato sazba činí 2,3 procenta. Přehled o výši pojistného odevzdává zaměstnavatel ve speciálním formuláři České správě sociálního zabezpečení.

Co by měla vědět OSVČ?

Minimální výše pojistného u OSVČ je pro letošní rok stále 115 korun měsíčně. Vychází se z minimálního měsíčního základu 5000 Kč.

Důležitou informací je skutečnost, že OSVČ, která je účastna dobrovolného nemocenského pojištění, je posouzena vždy jako OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, a to i přesto, že mohou trvat důvody pro vedlejší činnost.

Kdy se má nemocenská vyplácet?

Výše nemocenského ∕ 1 kalendářní den = redukovaný DVZ × 60 %
Výše ošetřovného ∕ 1 kalendářní den = redukovaný DVZ × 60 %
Výše peněžité pomoci v mateřství ∕ 1 kalendářní den = redukovaný DVZ × 70 %

Náhrada mzdy náleží zaměstnanci podle zákoníku práce po dobu prvních 21 kalendářních dnů. Zaměstnavatel si může oddychnout první tři dny, kdy zaměstnanec nedostane nic ani od něj, ani od státu. Platit začíná od čtvrtého pracovního dne. Výjimkou je jen karanténa – v tomto případě se náhrada mzdy platí od prvního dne.

Tato mzda se počítá z průměrného hodinového výdělku, který se sníží pomocí redukčních hranic. Pro rok 2018 jsou stanoveny redukční hranice pro účely dávek nemocenského pojištění:

  1. 1000 Kč
  2. 1499 Kč
  3. 2998 Kč

Tyto redukční hranice určené na kalendářní den je potřeba ještě převést na hodinové vynásobením koeficientem 0,175 a poté se zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

redukční hranice = 1000 × 0,175 = 175 Kč
redukční hranice = 1 499 × 0,175 = 262,33 Kč
redukční hranice = 2 998 × 0,175 = 524,65 Kč

S použitím těchto hodinových redukčních hranic se provede redukce průměrného hodinového výdělku takto:

do 175,00 Kč redukce na 90 % tj. na 157,50 Kč
nad 175,00 Kč do 262,33 Kč redukce na 60 % tj. na 52,40 Kč
nad 262,33 Kč do 524,65 Kč redukce na 30 % tj. na 78,70 Kč
nad 524,65 Kč nezohledňuje se

Maximální průměrný redukovaný výdělek činí pro letošní rok 288,594 Kč. Od roku 2018 si přilepší hlavně dlouhodbě nemocní. Zatímco sazba pro nemocenské období činí od 15. do 30. dne 60 procent, od 31. do 60. dne je to 66 procent a od 61. dne dokonce 72 procent.
* DPN – dočasná pracovní neschopnost

Jestliže je zaměstnanec na nemocenské déle než tři týdny, od 22. kalendářního měsíce dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti do konce dočasné pracovní neschopnosti, maximálně však do 380 kalendářních dnů, může o dávky nemocenského pojištění požádat stát.

Dávky nemocenského pojištění se počítají z denního vyměřovacího základu (DVZ). Jedná se o započitatelný příjem zaměstnance v rozhodném období zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost. Dělí se počtem započitatelných kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Stanoví se průměrný denní příjem, který se dále redukuje pomocí tří redukčních hranic. Maximální redukovaný denní vyměřovací základ je součet (1424,10 Kč).

Ochranná lhůta zaměstnanců pro výplatu dávek nemocenského pojištění po skončení zaměstnání činí 7 kalendářních dnů.

Příklad

Pan Berlička pobírá mzdu ve výši 35 000 Kč. Od 10. března 2018 do 12. května 2018 však musel zůstat kvůli vážnému úrazu na neschopence. Jak vysokou bude pobírat nemocenskou po celou dobu pracovní neschopnosti?

Pan Berlička dostane po prvních 14 dnů náhradu mzdy od svého zaměstnavatele. Až od 15. dne přebere tuto roli stát. Zaměstnavatel přitom vyplácí tuto mzdu až od 4. pracovního dne zaměstnancovy pracovní neschopnosti. Pan Berlička bude pracovně neschopný celkem 63 dní.

Během prvních 14 kalendářních dní vyplatí zaměstnavatel náhradu mzdy za 7 pracovních dní (v tomto období uplynulo celkem 10 pracovních dní, je však nutné odečíst karenční dobu). Po zbylých 49 kalendářních dní pracovní neschopnosti bude pan Berlička dostávat nemocenské.

Vyměřovací základ: 12 × 35 000 Kč = 360 000 Kč Denní vyměřovací základ: 420 000 / 365 = 1150,68 Kč

Redukce vyměřovacího základu:

z 1. redukční hranice započteme 1000 Kč × 90 % = 900 Kč ze 2. redukční hranice započteme 1150,68 − 1000 = 150,68 × 60 % = 90,41 Kč

Redukovaný vyměřovací základ: 900 + 90,41 = 990,41 = 991 Kč po zaokrouhlení (zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru)

Denní dávka nemocenského:

15.-30. den nemoci 991 × 60 % = 595 Kč (zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru) 31.-60. den nemoci 991 × 66 % = 655 Kč (zaokrouhlujeme) 61.-63. den nemoci 991 × 72 % = 714 Kč (zaokrouhlujeme)

Za celou dobu na nemocenské dostane pan Novák 16 × 595 Kč + 30 × 655 + 3 × 714 Kč = 31.312 Kč

Pan Berlička bude od 4. do 14. kalendářního dne pobírat denní náhradu mzdy od zaměstnavatele za každý pracovní den. Od 15. dne pak po dobu dalších 49 kalendářních dní získá získá nemocenské v celkové výši 31.312 Kč.


Zpět