Co je to identifikovaná osoba a co byste o ní měli vědět?

V roce 2013 novela zákona o DPH nově představila definici identifikované osoby. Co je identifikovaná osoba a jaké jsou její povinnosti? Vše, co potřebujete o identifikované osobě vědět, se dozvíte v tomto článku.

Co je identifikovaná osoba?

Podle paragrafu 6g novely zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZDPH”), tedy včetně zákona č. 241/2013 Sb. je za identifikovanou osobu považovaná:

 • Osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, nebo také právnická osoba nepovinná k dani, která kupuje v tuzemsku zboží z jiného členského státu EU a toto zboží je předmětem DPH. Výjimka platí pro osoby, které jsou prostředníkem v takzvaném třístranném obchodu v rámci EU.
 • Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem DPH a která přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku. Jedná se například o poskytnutí služeb nebo dodání zboží.
 • Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem DPH a která poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě podle ustanovení § 9 odst. 1 ZDPH. Výjimkou je poskytnutí služby, která je v jiném členském státě osvobozena od daně.
 • Osoba povinná k dani, která není plátcem DPH a která má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa.
 • Osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, nebo právnická osoba nepovinná k dani, která kupuje v tuzemsku zboží z jiného členského státu podle § 2b ZDPH.
 • Osoba, která se dobrovolně jako identifikovaná osoba registruje z důvodů, které teprve nastanou.

Pozor: Google AdSense, Google Ads a Facebook

Mezi identifikované osoby patří i neplátci DPH, kteří využívají Google AdSense, Google Ads a Facebook. Identifikovaná osoba se z podnikatelů stává ve chvíli, kdy mají příjem z reklamního systému Google a také v případě, kdy používají pro propagaci reklamní systém na Facebooku nebo Google Ads.

Povinnosti identifikované osoby

Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci finančnímu úřadu do 15 dnů ode dne, kdy se stala identifikovanou osobou. Tuto přihlášku nemusí na rozdíl od plátců DPH podávat elektronicky. Další povinností identifikované osoby je vést v evidenci pro účely DPH veškeré údaje, které se vztahují k jejím daňovým povinnostem.

Povinnost přiznat daň

Identifikované osobě vzniká povinnost přiznat daň v následujících případech:

 • při pořízení zboží z jiného členského státu,
 • při přijetí plnění od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku, v případě, že se jedná o poskytnutí služeb podle § 9 až 10d ZDPH, nebo dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
 • ve chvíli, kdy kupuje zboží, které získává zjednodušeným postupem uvnitř území EU formou třístranného obchodu,
 • pokud pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu,
 • vystavuje doklad, na kterém je uvedena daň.

Identifikovaná osoba se v případě tuzemských transakcí chová jako neplátce a její činnost není zatížená daní. Což je zásadní rozdíl mezi identifikovanou osobou a plátci DPH.

Identifikovaná osoba a daňové přiznání

Identifikovaná osoba podává daňové přiznání pouze tehdy, pokud jí ve zdaňovacím období vznikla povinnost přiznat daň. Tato podmínka platí do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Zdaňovacím obdobím identifikované osoby je kalendářní měsíc.

Identifikovaná osoba nepodává kontrolní hlášení. Podává však souhrnné hlášení, které musí podat do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž poskytla službu s místem plnění v jiném členském státě na základě § 9 odst. 1 ZDPH. I zde existují určité výjimky. Souhrnné hlášení podnikatel podává pouze elektronicky.

Zrušení registrace identifikované osoby

Podnikatel může o zrušení registrace identifikované osoby požádat v případě, že:

 • za posledních 6 měsíců mu nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, z dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo mu nevznikla povinnost přiznat daň z pořízení dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo mu nevznikla povinnost podat souhrnné hlášení,
 • v tomto ani předchozím kalendářním roce podnikatel nepořídil zboží v hodnotě nad 326 tisíc Kč bez DPH,
 • podnikatel přestal vykonávat ekonomickou činnost.

Pokud chce mít podnikatel jistotu, že splní veškeré své zákonné náležitosti, doporučujeme obrátit se na specializovanou daňovou kancelář nebo advokátní kancelář, které jsou ze zákona pojištěny, a to i pro případ špatně poskytnuté rady. V takovém případě by odpovědnost za chybu nebyla na samotném podnikateli, ale na poradci, který mu danou radu poskytl.


Zpět