30. díl: Obchodní dárky a reklamní předměty z pohledu daní

S blížícím se koncem roku chce řada podnikatelů poděkovat svým obchodním partnerům za spolupráci v uplynulém roce. Pořizuje proto předměty, které slouží jako obchodní dárky. Jak je to s možností uplatnění daňových nákladů a odpočtu DPH u obchodních dárků a reklamních předmětů?

Reklamní předmět z pohledu dárce – daň z příjmů

Co je považováno z pohledu daně z příjmů za reklamní předmět, který je daňově uznatelným výdajem/nákladem podnikatele, upravuje § 25 odst. 1 písm. t) ZDP:

“(1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména

t) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dar; za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.”

Aby tedy byl reklamní předmět daňovým výdajem/nákladem, musí být označen jménem, ochrannou známkou či názvem propagovaného zboží či služby, a zároveň hodnota jednoho předmětu činí nejvýše 500 Kč bez DPH. Nesmí také být předmětem spotřební daně, tj. nesmí jít o minerální oleje, pivo, víno a meziprodukty nebo spotřební tabák. Výjimkou, kterou lze uznat jako reklamní předmět, je tiché víno. Za tiché víno se dle Zákona o spotřební dani považuje víno, které není šumivým vínem dle ustanovení § 93 odst. 3 Zákona o spotřebních daních.

Pro prokázání splnění podmínek u reklamních předmětů je vhodné si schovat důkazy, např. fotografie reklamních předmětů, objednávku s podrobným popisem apod. Vhodné může být rovněž vést si evidenci o tom, kterým zákazníkům byly reklamní předměty předány.

Dle rozhodnutí Koordinačního výboru KOOV 141/06.09.06 nelze jako reklamní předmět poskytovat poukázky na zboží či služby. A to ani v případě, že by poukázka splňovala všechny výše uvedené podmínky.

Reklamní předmět z pohledu dárce – DPH

Ustanovení § 72 odst. 4 Zákona o DPH říká, že plátce DPH nemá nárok na odpočet DPH u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci s výjimkou plnění podle § 13 odst. 7 písm. c):

“(7) Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje

c) poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.”

U takovýchto dárků v rámci ekonomické činnosti může plátce uplatnit nárok na odpočet. A zároveň při jejich bezplatném poskytování obchodním partnerům nemá povinnost odvádět DPH na výstupu. Zákon o DPH pro účely odpočtu DPH nepožaduje, aby byl dárek označen jménem, ochrannou známkou či názvem propagovaného zboží či služby a ani neobsahuje podmínku, že reklamní předmět nesmí být předmětem spotřební daně. Naopak vyžaduje, aby poskytnutí dárku bylo v souvislosti s ekonomickou činností plátce. Limit 500 Kč bez DPH platí stejně jako u daně z příjmů. 

Shrnutí v příkladu

Plátce DPH nakoupil následující předměty, které bude poskytovat jako obchodní dárky – reklamní předměty svým obchodním partnerům v rámci své ekonomické činnosti. U všech předmětů bylo vyčísleno tuzemské DPH. Posuďte, zda má plátce nárok na odpočet a zda může uplatnit reklamní předmět jako daňový náklad:

 1. Tiché víno označené ochrannou známkou (logem) v ceně za kus 500 Kč bez DPH, 605 Kč vč. DPH.
 2. Rum označený logem v ceně za kus 500 Kč bez DPH, 605 Kč vč. DPH.
 3. Reklamní tričko s logem v ceně za kus 1 000 Kč bez DPH, 1 210 Kč vč. DPH.
 4. Čokoláda bez označení jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby v ceně 200 Kč bez DPH.
 5. Tištěné pohádkové knížky pro děti označené logem v ceně 300 Kč bez DPH, část knih bude poskytnuta jako vánoční dárek zaměstnancům, zbytek bude předán zákazníkům jako obchodní dárek.
 6. Čokoládové kolekce označené logem v ceně 600 Kč bez DPH, část kolekcí bude poskytnuta jako vánoční dárek zaměstnancům, zbytek bude předán zákazníkům jako obchodní dárek.

Řešení:

 1. Tiché víno – daňový náklad s odpočtem DPH – splněny všechny podmínky.
 2. Rum – lze uplatnit odpočet DPH, nedaňový náklad – je předmětem spotřební daně.
 3. Reklamní tričko – nedaňový náklad bez odpočtu DPH – není splněna podmínka ceny do 500 Kč bez DPH.
 4. Čokoláda – lze uplatnit odpočet DPH, nedaňový náklad – není označeno jménem firmy.
 5. Knihy pro zákazníky – daňový náklad s odpočtem DPH, knihy pro zaměstnance – bez odpočtu DPH – není využito pro ekonomickou činnost, nedaňový náklad firmy, u zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů dle § 6 odst. 9 písm. d) bod 4. Vzhledem k tomu, že jsou použity jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky jako obchodní dárek, je vhodné si jako důkazní prostředek vést evidenci knih předaných zákazníkům a zaměstnancům, tj. jmenovitě kdo knihu obdržel.
 6. Kolekce pro zákazníky – nedaňový náklad bez odpočtu DPH – není splněna podmínka ceny do 500 Kč bez DPH. Kolekce pro zaměstnance bez odpočtu DPH – není využito pro ekonomickou činnost, u zaměstnance bude podléhat zdanění – odvodům daně z příjmů a pojistnému na sociální a zdravotní pojištění – není splněna podmínka pro osvobození dle § 6 odst. 9 písm. g) – vánoční dárky nejsou pro vymezené účely, u zaměstnavatele se může jednat o daňově uznatelný náklad při splnění podmínek § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 – tj. za podmínky, že nárok bude vyplývat z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. Pro prokázání daňového nákladu na nárok zaměstnance doporučuji si jako důkazní prostředek vést evidenci kolekcí předaných zaměstnancům – bude rovněž sloužit jako podklad pro dodanění u zaměstnanců.
Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Reklamní předmět z pohledu příjemce

Dle § 4a ZDP je přijetí reklamního předmětu v souvislosti s podnikáním do částky 500 Kč osvobozeno od daně z příjmů:

“Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem

g) plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, jako reklamního předmětu opatřeného jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož cena nepřesahuje částku 500 Kč.”

Autor: Zuzana Bartůšková – daňový poradce ev. č. 4960, jednatel BKP FINANCE s.r.o. – https://www.bkpfinance.cz.


Zpět