Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách: K jakým změnám došlo?

Na začátku roku 2023 došlo v souvislosti s novelizovanou vyhláškou o pracovnělékařských službách č. 79/2013 Sb. ke změně některých pravidel. Tato novelizace vedla zejména k rozvolnění povinností pro zaměstnavatele. Jaké změny se tedy pracovnělékařských služeb od 1. 1. 2023 týkají? Pojďme se na ně společně podívat.

Co jsou to pracovnělékařské služby?

Pracovnělékařskými službami se rozumí zdravotní služby, jejichž součástí je mimo jiné:

 • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví,
 • hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců,
 • provádění pracovnělékařských preventivních prohlídek.

Novelizace se nejvíce dotkla právě pracovnělékařských prohlídek, mezi které patří vstupní prohlídka, periodická prohlídka, mimořádná prohlídka, výstupní prohlídka a následná prohlídka.

Nejzásadnější změny se týkají periodických pracovnělékařských prohlídek

Asi nejvýraznější změna je spojená s periodickými prohlídkami. Nově jsou periodické prohlídky u nerizikových prací, tedy prací 1. a 2. kategorie, nepovinné. Výjimkou jsou práce v profesním riziku a práce, u kterých jsou součástí práce rizikové faktory, jež vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.

Zaměstnavatel má ale možnost rozhodnout o tom, že i u nerizikových prací bude u svých zaměstnanců periodické prohlídky vyžadovat. Stejně tak může tyto prohlídky vyžadovat zaměstnanec.

Periodické prohlídky u prací stejného druhu

Vzhledem k problémům z praxe došlo i k úpravě provádění periodických prohlídek u prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Nově je stanovené, že se periodické prohlídky provedou v případě, že se jedná o práce v profesním riziku nebo o práce konané podle jiného právního předpisu. Periodické prohlídky se také provedou v případě, že je zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžaduje.

Dohled na pracovišti

Novelou došlo i ke zrušení pravidelného dohledu na všech pracovištích. Nově se bude dohled provádět na pracovišti nejméně jednou za tři roky, pokud se jedná o práce zařazené do druhé, třetí a čtvrté rizikové skupiny podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo pokud se jedná o profesní riziko či jsou pro vykonávané práce stanovené podmínky zdravotní způsobilosti jiným právním předpisem.

U ostatních prací, které jsou zařazené do první a druhé kategorie, se bude dohled provádět pouze v případě, že to stanoví zaměstnavatel nebo pokud si ho vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Pracovní rizika

V souvislosti s novelizací došlo i k odstranění těchto profesních rizik:

 • profesní způsobilost pro řízení motorového vozidla,
 • hlasová zátěž,
 • práce ve školských zařízeních,
 • činnosti epidemiologicky závažné.

U profesního rizika noční práce došlo k rozšíření o závažná metabolická onemocnění včetně diabetu mellitu a metabolického syndromu, ale také o rakovinu prsu včetně přítomnosti významně zvýšeného rizika vzniku rakoviny prsu. Nejedná se ale o jakoukoliv noční práci, ale jen tu, jež splňuje parametry podle § 78 zákoníku práce.

U rizikového faktoru celková fyzická zátěž se nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci rozšířily o morbidní obezitu s indexem tělesné hmotnosti nad 40.

Další změny spojené s novelou

 • V rámci novelizace došlo k odstranění specifikace doby, která je potřebná k provádění pracovnělékařských služeb. Praxe totiž ukázala, že dobu k provádění pracovnělékařských služeb není možné normovat.
 • Novela přejmenovala pojem „riziko ohrožení zdraví“ na pojem „profesní riziko“, který je srozumitelnější.
 • Vyhláška zrušila povinnost absolvovat mimořádnou lékařskou prohlídku u žen, jež se vracejí do práce z mateřské či z rodičovské dovolené.
 • Novelou vyhlášky byly v rámci profesních rizik definované další rizikové faktory pracovních podmínek, které vyžadují provedení periodické pracovnělékařské prohlídky u kategorie práce druhé (nerizikové práce).

Které oblasti zůstaly beze změny?

Novela nemá žádný dopad na vstupní prohlídky, jejichž účelem je zjistit, jestli může zaměstnanec vykonávat danou pracovní pozici. Pravidla vstupních pracovnělékařských prohlídek se tedy nijak nezměnila.

Nic se nemění ani u následných prohlídek, tedy lékařských prohlídek po skončení rizikové práce.

Stručně
 • Od 1. 1. 2023 jsou periodické prohlídky u nerizikových prací, tedy prací 1. a 2. kategorie, s určitými výjimkami nepovinné.
 • Novelou došlo i ke zrušení pravidelného dohledu na všech pracovištích. Nově se bude dohled provádět pouze na některých pracovištích, a to nejméně jednou za tři roky.
 • V souvislosti s novelizací došlo i k odstranění některých profesních rizik. U profesního rizika noční práce došlo naopak k rozšíření o závažná metabolická onemocnění a o rakovinu prsu. U rizikového faktoru celková fyzická zátěž se nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci rozšířily o morbidní obezitu.
 • Vyhláška zrušila povinnost absolvovat mimořádnou lékařskou prohlídku u žen, jež se vracejí do práce z mateřské či z rodičovské dovolené.
 • Novela nemá žádný dopad na vstupní prohlídky a následné prohlídky, tedy lékařské prohlídky po skončení rizikové práce.

Zpět