Práce v noci a o svátcích: práva zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatelů

Předvánoční období je pro mnoho obchodníků časem spojeným s nejvyššími výdělky. Vzhledem k velkému náporu na obchody je však zároveň tato doba spjata i s nočními směnami, které jsou nezbytné k tomu, aby firma dokázala obsloužit všechny zákazníky. Předvánoční sezóna souvisí také s prací o svátcích, ať už je řeč například o řidičích MHD, pracovnících nemocnic nebo zaměstnancích čerpacích stanic. Jaká jsou právní specifika práce v noci a práce o svátcích?

Noční práce vs. zaměstnanci pracující v noci

I když se pojmy noční práce a zaměstnanci pracující v noci můžou jevit jako totéž, existuje zde rozdíl. Pojďme si tedy přiblížit, jaká je definice práce v noci a zaměstnanců pracujících v noci a jaké jsou mezi těmito kategoriemi rozdíly.

Noční práce

Noční práce je zákoníkem práce definovaná jako práce, která probíhá v noční době, přičemž se za noční dobu považuje doba mezi 22. a 6. hodinou. Práce v této době musí být odměněna příplatkem navíc, přičemž nezáleží na rozsahu, v jakém byla v daném časovém intervalu vykonána.

Příklad

Zaměstnanec každý den svou směnu začíná v 5:45. I přesto, že na noční práci připadá jen čtvrthodina denně, má nárok na příplatek, který odpovídá danému zlomku hodiny. Totéž platí i pro práci přesčas, práci ve svátek a také práci v sobotu a v neděli.

Příplatky za noční práci

Zaměstnanci za noční práci podle zákoníku práce náleží příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat i jinou výši a způsob určení tohoto příplatku. S daným návrhem musí souhlasit jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec a musí to být uvedené v pracovní smlouvě nebo dodatkem. V případě, že s tím bude zaměstnanec souhlasit, je možné s ním za noční práce domluvit i nižší výši příplatku.

Kdo nesmí vykonávat noční práci?

Noční práci nesmí vykonávat mladiství, tedy mladší 18 let. Existuje zde však výjimka pro zaměstnance starší 16 let. Ti mohou noční práci vykonávat v rozsahu maximálně jedné hodiny denně, ovšem pouze za předpokladu, že je tato práce potřebná pro jejich přípravu k povolání. V tomto případě musí být noční práce vykonávaná pod dohledem zaměstnance staršího 18 let.

Co se týče těhotných zaměstnankyní a zaměstnankyní do 9 měsíců po porodu, noční práci vykonávat mohou. Pokud však svého zaměstnavatele požádají o přeřazení na denní práci, má povinnost jim vyhovět.

Sankce při porušení povinností zaměstnavatele

Při porušení povinností spojených s noční prací hrozí zaměstnavateli nemalé sankce. V případě, že zaměstnavatel zaměstnanci neposkytne příplatek za práci v noci, hrozí mu pokuta až ve výši 2 000 000 Kč. Pokud nechá zaměstnavatel v noci pracovat mladistvého zaměstnance a nejedná se o přípravu k povolání, může mu být uložena sankce až 1 000 000 Kč.

Zaměstnanec pracující v noci

Za zaměstnance pracujícího v noci se považuje pracovník, který během noční doby odpracuje alespoň 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci po sobě jdoucích 24 hodin v průměru minimálně jednou za týden. Na takovéto zaměstnance se vztahují přísnější podmínky na bezpečnost práce a samozřejmě mají nárok i na příplatek za práci konanou v noční době. Zaměstnanci pracující v noci podléhají častějším zdravotním prohlídkám.

Příklad

V případě, že by zaměstnanec svou pracovní dobu končil každý pracovní den v týdnu, tedy od pondělí do pátku, ve 22:30, o zaměstnance pracujícího v noci by se nejednalo. Během jednoho týdne by totiž v noci odpracoval jen 5*0,5 hodin, tedy souhrnně pouze 2,5 hodiny. Pokud by však každý den končil ve 23:00, o zaměstnance pracujícího v noci by se jednalo.

Limity noční práce

Noční práce je samozřejmě spojena s určitými limity. V rámci 24 hodin po sobě jdoucích nesmí pracovní doba překročit 8 hodin. Pouze z provozních důvodů je možné toto období prodloužit způsobem stanoveným zákoníkem práce.

Pracovnělékařské prohlídky

Zaměstnavatel má povinnost zajistit, aby zaměstnanci pracující v noci podstoupili častější pracovnělékařské prohlídky než zaměstnanci, kteří pracují ve standardním denním režimu. Zaměstnanci musí lékařskou prohlídku podstoupit jednou za 4 roky a v případě, že má zaměstnanec 50 a více let, musí ji podstoupit jednou za 2 roky. Pokud lékař zaměstnance shledá nezpůsobilým pro práci v noci, má zaměstnavatel povinnost přiřadit mu jinou práci.

Další povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je také povinen pro zaměstnance pracující v noci zajistit prostředky pro poskytnutí první pomoci (lékárnička, dýchací přístroj, hasicí přístroj) a prostředky pro přivolání rychlé lékařské pomoci (telefon, vysílačka). V neposlední řadě musí zajistit přiměřené sociální zázemí.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Práce o svátcích

Jak už jsme uvedli v úvodu, předvánoční čas je spojený i s prací o svátcích. Za jakých podmínek může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat práci o svátcích a na co mají zaměstnanci nárok?

Svátky v prosinci a lednu

Co se týče svátků v prosinci a lednu, státním svátkem je Den obnovy samostatného českého státu, který připadá na 1. ledna. Mezi ostatní svátky patří Štědrý den (24. prosinec), První svátek vánoční (25. prosinec) a Druhý svátek vánoční (26. prosinec). Tyto svátky jsou dny placeného volna. Pokud během nich zaměstnanec zůstává doma, musí mu zaměstnavatel vyplatit mzdu jako kterýkoliv jiný den. V případě, že je však nezbytné, aby zaměstnanci přišli do práce, mají nárok na mzdu a náhradní volno.

Náhradní volno

Vzhledem k tomu, že je v zákoníku práce volno nadřazené penězům, musí zaměstnavatel zaměstnanci pracujícímu ve svátek nejdříve nabídnout možnost náhradního volna a až poté příplatek. Náhradní volno mu musí být poskytnuto nejpozději do třetího kalendářního dne následujícího po výkonu práce. Pokud se obě strany dohodnou, je možné místo náhradního volna poskytnout příspěvek.

Příplatky za práci o svátcích

Minimální výše příplatku za práci ve svátek je 100 % průměrného denního platu. V případě, že tedy zaměstnanci za den pobírají 1000 Kč, musí za směnu o státním svátku dostat minimálně 2000 Kč.

Přesčasy během vánočních svátků

Zaměstnavatel může během svátků nařizovat přesčasy jen z vážných provozních důvodů, jednat se může například o mimořádný objem zakázek. Pokud zaměstnanec nemá ve smlouvě uvedeno, že mzda zahrnuje přesčasy, náleží mu příplatek ve výši 25 % nebo si může za přesčasové hodiny vybrat náhradní volno.


Zpět