Finanční zdraví firmy: Co to je a jak o něj pečovat?

Je vaše firma v dobré finanční kondici? To vám prozradí takzvané finanční zdraví firmy. Podle čeho se finanční zdraví firmy pozná a na jaké ukazatele se zaměřit v souvislosti s finanční analýzou?

Co to je finanční zdraví firmy

Pojmem finanční zdraví se rozumí uspokojivá finanční situace podniku. Finančně zdravý podnik se pozná na základě toho, že je schopný v daném okamžiku i do budoucna dosahovat určité míry zhodnocení vloženého kapitálu, má dostatek prostředků na rozvoj a v dlouhodobém horizontu vykazuje znaky stability, rentability, likvidity a dalších důležitých ukazatelů. Pro posouzení finančního zdraví firmy se obvykle používají metody finanční analýzy.

Pro koho je finanční zdraví firmy důležité?

Finanční zdraví firmy není důležité pouze pro majitele firmy a její vedení, ale také pro externí subjekty. Jedná se zejména o banky, jež se o finanční zdraví firmy budou zajímat v souvislosti s žádostí o úvěr. O bonitu firmy, kterou je možné měřit například ukazateli likvidity nebo aktivity, se velmi často zajímají také dodavatelé a odběratelé před tím, než s firmou naváží obchodní vztah. Finanční zdraví firmy je samozřejmě velmi důležité také pro investory, kteří se zajímají například o návratnost své investice nebo výnos, který mohou od investice očekávat. V neposlední řadě je finanční zdraví firmy důležité také pro konkurenci, zaměstnance nebo auditory a další subjekty.

Podle čeho se finanční zdraví firmy pozná?

Finanční zdraví firmy je možné posoudit na základě několika kritérií, mezi která patří například schopnost firmy plnit své závazky, dostatečné finanční rezervy, připravenost na případnou krizi či dobrý přehled o všech potřebných dokladech.

Dokonalý přehled o závazcích a kontrola nad nimi

I vaše firma má pravděpodobně řadu závazků vůči dodavatelům, bankám a jiným institucím nebo dalším věřitelům. Pokud ano, pak byste měli mít o těchto závazcích dobrý přehled a nenechávat je takzvaně ležet ladem. Myslete na to, že klíčovým ukazatelem zdraví firmy není zisk, ale peněžní tok neboli cash flow. Pro stabilní cash flow je však nezbytné řádně vést účetnictví, mít v pořádku veškeré záznamy o výnosech a nákladech a mít zaznamenané veškeré závazky.

Pořádek v dokladech

Výše už jsme nastínili, že je pro firmu velmi důležité, aby měla ve všech dokladech pořádek. Díky tomu budete mít nejen přehled o svých financích, ale budete taky připraveni na případné kontroly, například ze strany finančního úřadu.

Dostatečné rezervy firmy

Každá firma by měla mít dostatečnou finanční rezervu, která se odvíjí od velikosti firmy i oboru podnikání. Neznamená to však, že by firma měla mít na účtu většinu svých rezerv, protože peníze, které se neinvestují, nevydělávají. Směřujte však své finanční prostředky do investic, jež jsou likvidní, tedy do těch, které umožňují vložené prostředky rychle zpeněžit. Při vytváření rezervy se řiďte doporučením odborníků, které spočívá v tom, že třetinu výdělku použijete na provoz firmy, třetinu využijete na rozvoj firmy a třetinu výdělku ušetříte, a vytvoříte tak potřebnou rezervu.

Připravenost na možnou krizi

Pandemie koronaviru ukázala, jak důležité je být připraven na možnou finanční krizi. Na podnikání mohou mít totiž výrazný dopad vnější faktory, které firma nemůže žádným způsobem ovlivnit. Z analýzy společnosti S&T CZ však vyšlo, že více než 75 % českých firem nemá zpracovaný krizový plán, který by v případě nouze udržel firmu v chodu. Během loňských let tato nepřipravenost dostala mnoho firem do velkých potíží. Pokud tedy vaše firma ještě krizový plán nemá, je čas to napravit.

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Finanční analýza a základní ukazatele

Finanční analýza slouží jako nástroj posouzení finančního zdraví konkrétní firmy. Provedení finanční analýzy vám může zodpovědět řadu důležitých otázek spojených s chodem firmy. Díky finanční analýze zjistíte, jaká je výkonnost firmy, odhalíte její silné a slabé stránky a dozvíte se další klíčové informace, například jaká je schopnost firmy splácet své závazky.

V rámci finanční analýzy byste měli sledovat hned několik důležitých finančních ukazatelů, které jsou spojeny se zdravím podniku. Jakých?

Ukazatele rentability

Ukazatele rentability vám poskytnou cenné informace o ziskovosti firmy a také o tom, jak efektivněji pracovat s vlastními finančními prostředky i cizím kapitálem. Samozřejmě platí, že čím vyšší hodnoty dosáhnete, tím je to pro firmu lepší. Nejčastěji se ve firmách využívají ukazatele rentability investovaného kapitálu, aktiv, tržeb a také vlastního kapitálu.

Ukazatele likvidity

Co o chodu firmy říkají ukazatele likvidity? To, jak rychle je firma schopná splácet své krátkodobé finanční závazky. Likvidita vyjadřuje míru obtížnosti přeměnit majetek na hotovost, přičemž rozlišujeme okamžitou likviditu, pohotovou likviditu a celkovou likviditu.

Ukazatele aktivity

Dalšími důležitými ukazateli jsou ukazatele aktivity, které poukazují na to, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy, tedy s majetkem, pohledávkami, zásobami apod., přičemž je důležité najít správný poměr mezi majetkem a tržbami firmy. V případě, že má firma vysoký majetek v porovnání s tržbami, pravděpodobně svůj majetek nevyužívá efektivně. Pokud má však nedostatek majetku, připravuje se o výnosy, kterých by mohla dosáhnout potenciálními zakázkami.

Ukazatele zadluženosti

Ukazatele zadluženosti hodnotí to, do jaké míry je firma úvěrově zadlužena. Udávají tedy vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování společnosti a měří rozsah, v jakém firma využívá financování dluhy.

Stručně
  • Finančně zdravý podnik je schopný v daném okamžiku i do budoucna dosahovat určité míry zhodnocení vloženého kapitálu, má dostatek prostředků na rozvoj a v dlouhodobém horizontu vykazuje znaky stability, rentability, likvidity a dalších důležitých ukazatelů.
  • O finanční zdraví firmy se mohou zajímat banky, investoři, odběratelé a dodavatelé, ale i zaměstnanci nebo auditoři.
  • Pro posílení finančního zdraví firmy je důležitá schopnost plnit své závazky, dostatečné finanční rezervy, připravenost na případnou krizi či dobrý přehled o všech potřebných dokladech.
  • Pro posouzení finančního zdraví firmy slouží finanční analýza, zejména pak ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti.

Zpět