Cash flow: Jak prakticky evidovat a plánovat tok peněz

Začínáte podnikat a nejste si jistí, jak sestavit výkaz cash flow? Pak pro vás bude tento článek praktickým průvodcem, který vám poradí, jak evidovat a plánovat tok peněz a jak mít dokonalý přehled o svých financích.

Přehled o peněžních tocích

Vzhledem k tomu, že je jedním z klíčových smyslů podnikání vytváření zisku, je velmi důležité mít perfektní přehled o peněžních tocích. Cash flow neboli „tok peněz“ za určité období ukazuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků firmy. Cash flow tedy jinými slovy označuje všechny volné peněžní prostředky, kterými firma nebo podnikatel disponuje.

Věděli jste?

Výkaz cash flow podniky sestavují dobrovolně, je však povinnou součástí přílohy pro podniky, které mají ze zákona povinnost ověřovat účetní závěrky auditorem.

Přímá a nepřímá metoda cash flow

Při sestavování výkazu cash flow je možné vycházet z přímé i nepřímé metody. Přímá metoda je ale v praxi velmi obtížná, a proto byla nahrazena takzvanou upravenou přímou metodou, která je založena na změně nákladů a výnosů ve výsledovce na příjmy a výdaje skrze změny na účtech aktiv a pasiv.

Nepřímá metoda se v českém prostředí i ve světě používá pro výpočet provozní činnosti podniku. Nepřímá metoda tedy signalizuje, co se dělo s penězi v určitém čase v různých souvislostech.

Z čeho se výkaz skládá?

Výkaz se sestavuje z provozní činnosti, investiční činnosti a finanční činnosti. Po sečtení těchto tří úrovní činností podniku získáte čistý peněžní tok, který by se měl rovnat stavu vašich peněžních prostředků.

Provozní činnosti

V případě provozní činnosti se jedná o všechny peněžní toky, které vyplývají z hlavní činnosti podniku. Do provozní činnosti patří i činnosti, které není možné jednoznačně přiřadit k investičním nebo finančním činnostem.

Investiční činnost

Do investičních činností spadá například pořízení hmotného a nehmotného majetku a jeho prodej a také poskytování dlouhodobých půjček a příjem jejich splátek.

Finanční činnost

Součástí finanční činnosti jsou peněžní toky ovlivňující velikost vlastního jmění, přijaté půjčky a úvěry, které slouží k navýšení vlastního kapitálu, a také smlouvy o finančním pronájmu.

Jak sestavit výpis o finančních tocích

K sestavení výpisu o finančních tocích můžete využít speciální systémy nebo si vytvořit tabulku v Excelu.

Perfektní přehled o svých peněžních prostředcích získáte s praktickou tabulkou Cashflow, díky které můžete zaznamenávat předpokládané i skutečné výdaje a příjmy v konkrétních kategoriích. S pomocí této tabulky, již si můžete upravit podle svých představ, je možné plánovat budoucí platby a tržby, sledovat vývoj svých peněžních prostředků za jednotlivá období a také vyhodnocovat jejich reálný stav.

Plánování finančního toku

Pro podnikatele a firmy je důležité nejen vědět, jaké byly příjmy a výdaje v minulosti, ale také předpokládat, co se stane v horizontu několika měsíců nebo let. Mít dokonalý přehled o tom, kdy peníze přijdou nebo kdy z účtu odejdou, je pro všechny podnikatele přínosné, a to především v nečekaných situacích, mezi něž se řadí i pandemie koronaviru. Při plánování je samozřejmě nutné počítat s jistou mírou nejistoty. S plánováním mohou pomoci nejrůznější systémy, které zaznamenávají například nájmy kanceláří, licence nebo zálohy.

Naplánujte si cash flow v několika jednoduchých krocích:

Začínejte příjmy

Při plánování cash flow začínejte vždy příjmy, a ne výdaji. Díky tomu dokážete předejít řadě problémů a budete schopni najit řešení dříve, než dojde k nesouladu příjmů s výdaji.

Rozdělení příjmů do skupin

Příjmy rozdělte do několika skupin podle uvažované splatnosti a modelujte možné scénáře podle míry dopadu na cash flow.

Závazky a výdaje

V dalším kroku přidejte do cash flow závazky v několika kategoriích a doplňte také uvažované výdaje, k nimž nejste smluvně vázáni.

Opatření proti výpadkům

Popřemýšlejte nad možnými scénáři cash flow a mějte připravená také opatření proti výpadkům v cash flow.

TIP: Do plánů zahrňte rezervu

Při plánování cash flow příjmy a výdaje málokdy odpovídají předpokladům na 100 %. Není tedy rozhodně od věci při plánování výdajů počítat s tím, že budou o něco vyšší, a vytvořit si tak rezervu. V horších časech jistě tuto rezervu oceníte.


Zpět