Sloučení firem: Výhody a rizika fúze a akvizice

Uvažujete nad sloučením své firmy s jinou firmou nebo firmami? V tomto článku se dozvíte, jaké jsou výhody spojení firem, na co si dát pozor a také jaké existují možné postupy.

Kdy je spojování firem výhodné

Primárním cílem slučování firem je maximalizace zisku, mezi další důvody může patřit například zrychlení tempa růstu společnosti, kvalitnější využití kapitálu, diverzifikace rizik, snaha proniknout na nový trh, lepší vyjednávací pozice s dodavateli nebo také přístup k novým technologiím a know-how. Pro velké firmy je totiž mnohdy výhodnější a rychlejší koupit konkurenční firmu, než se pouštět do právních bojů kvůli patentům nebo technologiím.

Na co si dát pozor?

Mezi nejčastější rizika spojení firem patří přeplacení při kupování jiné společnosti nebo společností. Dalším rizikem je nadhodnocení množství budoucích zisků a úspor nákladů. Firmy by si při slučování podniků měly dát pozor také na neúměrné snižování nákladů. Během organizačních změn totiž často dochází ke snížení příjmů, na které firmy mnohdy reagují snižováním nákladů na provoz, což však může vést k utlumení podnikatelské činnosti. Čtvrtým rizikem je chybné provedení integrace.

Firmy si také musí dát pozor na to, aby sloučení proběhlo v souladu s legislativou. V potaz je třeba brát například zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a vyhnout se zakázaným dohodám, které negativně narušují hospodářské prostředí. Jedná se například o cenové kartely, množstevní kartely nebo dohody o rozdělení trhu.

Co vše je potřeba před sloučením firem udělat

Proces spojování firem je velmi náročný a neobejde se bez dostatečné přípravy. Na začátku je klíčové definovat si cíle sloučení podniku, tedy stanovit si, čeho chce firma fúzí nebo akvizicí dosáhnout a také si ujasnit, jaká bude měřitelnost vstupů a výstupů. Důležitá je kromě informační přípravy samozřejmě také právní příprava a dostatečná komunikace mezi firmami. V neposlední řadě je třeba porovnat výdaje s potenciálem spojeným se sloučením podniků a zvážit rozdíly v kulturách jednotlivých firem.

Jaké jsou možnosti spojení firem

V souvislosti se spojováním firem se často mluví o fúzi a akvizici, tedy o procesech, které nesou společné pojmenování „koncentrace společností“. Co si pod těmito dvěma pojmy představit a jaké jsou rozdíly mezi fúzí a akvizicí?

Fúze

Fúzí se jednoduše rozumí dobrovolné spojení dvou nebo více subjektů do jedné společnosti. Zpravidla mohou fúze probíhat jen mezi společnostmi, které mají stejnou právní formu. Příkladem může být nedávné představení čtvrté největší automobilky světa Stellantis, která vznikla fúzí francouzské Groupe PSA s italsko-americkou společností Fiat Chrysler Automobiles.

Rozlišujeme několik druhů fúzí, a sice fúzi sloučením, fúzi splynutím a také vnitrostátní a přeshraniční fúzi.

Fúze sloučením

Fúze sloučením je založena na tom, že dochází k zániku jedné nebo více společností bez likvidace a všechna práva a povinnosti přebírá pouze jedna společnost.

Fúze splynutím

Při fúzi splynutím dochází k zániku dvou nebo více zúčastněných společností bez likvidace a jejich jmění přechází na nově vzniklou nástupnickou společnost. Zatímco zanikajících společností může být více než dvě, nástupnická společnost může být pouze jedna.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Akvizice

Pojem akvizice znamená proces získávání vlastnického podílu v jiné společnosti, jinými slovy se jedná o „kupování“ některých majetkových hodnot podniku. Při akvizici na rozdíl od fúze automaticky nedochází k zániku některé ze společností a akvizice nemusí vždy proběhnout na základě dohody, jako je tomu u fúze.

U akvizice rozlišujeme dva základní typy, jedná se o takzvaný share deal (kapitálová akvizice) a asset deal (majetková akvizice). Příkladem může být společnost Shell, která na začátku roku 2022 dokončila akvizici amerického developera Savion.

Stručně
  • Mezi nejčastější důvody pro slučování firem patří maximalizace zisku, zrychlení tempa růstu společnosti, kvalitnější využití kapitálu, diverzifikace rizik, snaha proniknout na nový trh, lepší vyjednávací pozice s dodavateli nebo také přístup k novým technologiím a know-how.
  • Aby sloučení proběhlo v souladu s legislativou, je nutné vzít v potaz několik zákonů, zejména pak zákon o ochraně hospodářské soutěže.
  • Firmy lze sloučit pomocí fúze nebo akvizice.
  • Fúzí se jednoduše rozumí dobrovolné spojení dvou nebo více subjektů do jedné společnosti.
  • Pojem akvizice znamená proces získávání vlastnického podílu v jiné společnosti, jinými slovy se jedná o „kupování“ některých majetkových hodnot podniku.

Zpět