Právní novinky pro podnikatele v roce 2024

Nový rok s sebou nepřináší jen nová předsevzetí a plány, ale je velice populární i v Poslanecké sněmovně a každoročně k 1. lednu nabývá účinnost celá řada zákonů, přičemž ani tento rok není výjimkou. Snad ničí pozornosti neušlo přijetí tzv. konsolidačního balíčku, který má za cíl ozdravit veřejné finance, změny se však dotkly například i pracovního práva. Jaké změny by neměli podcenit podnikatelé?

Konsolidace veřejných rozpočtů

Jistě není žádným překvapením, že právě zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (aneb konsolidační balíček) přinesl velké množství změn, které jsou pro podnikatele důležité. Obecně lze říct, že změny spočívají ve vyšším daňovém a odvodovém zatížení podnikatelů, jakož i v omezení či zrušení některých dosud poskytovaných daňových výhod. Vzhledem k obsažnosti tohoto zákona si nejzásadnější změny řekneme přehledně v bodech.

Daň z přidané hodnoty. Dosavadní dvě snížené sazby DPH ve výši 15 a 10 % jsou nově sloučeny do snížené sazby ve výši 12 %, přičemž sazba ve výši 21 % zůstává beze změn. Zlevní stavební práce, léky, farmaceutické výrobky, zdravotnické prostředky či pravidelná doprava cestujících, naopak vyšší sazby se nově dočkáme u ubytovacích služeb, tepla či vodného i stočného. V tomto ohledu se mohou těšit knihkupci, jelikož je pro prodej knih nově nulová DPH, změny však nepotěší provozovatele restaurací, jelikož DPH na točené pivo porostla o celých 11 %.

Daň z příjmů právnických osob. Nejzásadnější změnou tu je zvýšení daně z 19 na 21 %, která mezi podnikateli jistě nadšení nevyvolá, některým to však může vynahradit nová možnost nezdaňovat nerealizované kurzové rozdíly. Vstupní cena za účelem daňových odpisů je u osobních automobilů limitována na 2 miliony korun.

Daň z příjmů fyzických osob. Sazba progresivního zdanění ve výši 23 % se týká příjmů nad trojnásobek průměrné mzdy, nikoliv čtyřnásobek, jak tomu bylo dosud. Podnikatelé pracující jako OSVČ musí rovněž počítat s tím, že slevu na manžela či manželku uplatní pouze v případě, že je ve společné domácnosti pečováno o dítě do 3 let věku.

Pojistné. U OSVČ se navyšuje sazba nemocenského pojistného na 2,7 %, a navíc je znovuzaveden odvod nemocenského pojistného ze mzdy zaměstnanců ve výši 0,6 %. Minimální vyměřovací základ na sociální pojištění se v následujících třech letech zvedne z 25 % na 40 % průměrné mzdy, a to o 5 % každý rok.

Zálohy na paušální daň. Od roku 2024 činí minimální záloha v 1. pásmu částku 7 498 Kč (z toho záloha na zdravotní pojištění 2 968 Kč, záloha na sociální pojištění 4 430 Kč, záloha na daň 100 Kč), ve 2. pásmu 16 745 Kč (z toho záloha na zdravotní pojištění 3 591 Kč, záloha na sociální pojištění 8 191 Kč, záloha na daň 4 963 Kč), a ve 3. pásmu 27 139 Kč (z toho záloha na zdravotní pojištění 5 292 Kč, záloha na sociální pojištění 12 527 Kč, záloha na daň 9 320 Kč). Nově je minimální platba OSVČ na zdravotní pojištění 2 968 Kč a na sociální pojištění 3 852 Kč.

Daň z nemovitých věcí. Podnikatelé můžou mít větší očekávání od obcí, ve kterých mají sídla, jelikož výnos daně z nemovitých věcí je od tohoto roku příjmem výhradně obecních rozpočtů.

Daň z lihu. V roce 2024 a 2025 poroste sazba této daně o 10 %.

Daň z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku. Sazba spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos se zvýšila v tomto roce o 10 % a v letech 2025 až 2027 poroste každoročně o dalších 5 %. U zahřívaného tabáku se bude sazba daně zvyšovat o 15 % každoročně v letech 2024 až 2027. U elektronických cigaret a nikotinových sáčků se zavádí zcela nová spotřební daň, která se postupně bude zvyšovat o 2,5 Kč na ml náplně, resp. o 0,4 Kč na gram obsahu.

Daň z hazardních her. Druhá sazba této daně doznala zvýšení, a to z 23 % na 30 %; rovněž se minimální daň za jeden herní automat stanovila na částku 13 400 Kč.

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech. Příjmy z úplatného převodu podílů v obchodních korporacích a cenných papírů je limitován částkou 40 milionů korun za zdaňovací období, a to od 1. ledna 2025. Rovněž je umožněno přecenit nabývací hodnoty podílů a cenných papírů k 31. prosinci 2024, aby byl efektivně daněn nárůst jejich hodnoty.

Dochází i ke zrušení osvobození pohonných leteckých hmot od spotřební daně u vnitrostátních letů, stanovení vratek za zelenou naftu, zvyšuje se cena dálniční známky, a konečně jsme se dočkali i zrušení kolků.

Další zákony

Zákoník práce rozšiřuje svou ochranu zaměstnancům pracujícím na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, kteří mají nárok na podání žádosti o přechod na zaměstnání v hlavním pracovním poměru za podmínky, že jejich pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem trval alespoň 180 dní za období 12 měsíců, přičemž ač zaměstnavatel nemá povinnost této žádosti vyhovět, musí se k ní s odůvodněním vyjádřit ve lhůtě 1 měsíce. Tzv. dohodáři mají nárok i na dovolenou, a aby byly podmínky splněny, musí pracovněprávní vztah trvat alespoň 4 týdny a zaměstnanec musí odpracovat alespoň čtyřnásobek své týdenní pracovní doby. To znamená, že aby měl zaměstnanec pracující na základě dohody nárok na dovolenou, musí za daný kalendářní rok odpracovat nejméně 80 hodin. Zaměstnavatelé jsou rovněž povinni rozvrhnout pracovní dobu předem i těmto dohodářům, a to nejpozději 3 dny před začátkem směny. Co se ukončení pracovního poměru týče, pokud bude mít zaměstnanec za to, že mu byla zaměstnavatelem dána výpověď z důvodu domáhání se práv poskytovaných zákoníkem práce, je zaměstnavatel povinen výpověď neprodleně písemně odůvodnit, pokud o to zaměstnanec písemně požádá ve lhůtě 1 měsíc od doručení výpovědi.

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Nový stavební zákon se týká i tzv. vyhrazených staveb (například dálnic, leteckých staveb či staveb jaderného zařízení), v celém rozsahu vstoupí v účinnost 1. července i pro všechny ostatní stavby. S tím je spojen i zákon o jednotném environmentálním stanovisku, které nahradí dosavadní stanoviska, vyjádření či rozhodnutí k vyhodnocení vlivů staveb na životní prostředí, čímž se sjednotí postup, který byl dosud vymezen v devíti různých zákonech.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích zavádí rychlostní limit 150 km/h na vybraných úsecích dálnic a zpřísňuje pokuty za porušení povinností v silničním provozu.

U zveřejňování v seznamu držitelů datových schránek se zavádí opt-in princip, tudíž místo automatického zařazení na seznam a následné žádosti o výmaz žádá OSVČ naopak o zápis na tento seznam.

Agentury práce nemusí být nově pojištěny pro případ jejich úpadku a pro jejich zaměstnance se poskytuje stejná ochrana v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, jako je tomu u jiných zaměstnanců.

Ještě s účinností k 31. 12. 2023 byl přijatý zákon o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny, který zavádí dvě zcela nové daně ze zisku, českou dorovnávací daň a přiřazovanou dorovnávací daň. Z podstaty věci se tento zákon týká pouze obchodních společností.

Autor: Radovan Lukáč, AZ Legal, s.r.o.


Zpět